„ Iustitia regnorum fundamentum ”

Mgr. Juraj Berežný

Mgr. Juraj Berežný,
advokát je zapísaný v zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory pod č. 7201. Právne vzdelanie nadobudol na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Poskytuje komplexné právne služby najmä v oblasti rodinného, občianskeho, trestného, obchodného, pracovného a správneho práva.

podpis

Zápis do registra partnerov verejného sektora

Register partnerov verejného sektora (RPVS) je informačný systém verejnej správy, ktorý obsahuje údaje o partneroch verejného sektora a ich konečných užívateľoch výhod a oprávnených osobách. Súčasťou registra sú aj zákonom ustanovené dokumenty (verifikačné dokumenty).

Správcom a prevádzkovateľom je Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky. Registrujúcim orgánom (orgán vykonávajúci zápisy údajov) je Okresný súd Žilina.

Register je ďalším prvkom pre zvyšovanie transparentnosti právnych vzťahov, do ktorých vstupuje verejný sektor tým, že odkrýva vlastnícke a riadiace štruktúry subjektov „obchodujúcich“ so štátom vrátane samosprávy.

Poplatok za vykonanie zápisu do RPVS je 480 EUR s DPH.
Ročný poplatok za správu registrácie je 120 EUR s DPH.

Zastupovania klientov v konaniach

 •  Právne poradenstvo
 •  Spisovanie žalôb a návrhov na začatie súdneho konania
 •  Podávanie žalôb a návrhov na začatie súdneho konania
 •  Zastupovanie klientov na súdnych pojednávaniach
 •  Zastupovanie klientov na mimosúdnych rokovaní s protistranou sporu
 •  Zastupovanie klientov v správnych konaniach pred inými orgánmi štátnej správy
 •  Mimosúdne riešenie sporov a iných situácii

 • Sme pripravení pre vás podľa vašich požiadaviek vypracovať:

 •  Dovolanie obvineného
 •  Dovolanie sa neplatnosti relatívne neplatného právneho úkonu
 •  Nahradenie väzby zárukou, sľubom, ktorým do konania pribral znalca
 •  Námietku zaujatosti voči orgánu činnému v trestnom konaní
 •  Námietky proti exekúcii
 •  Návrh maloletého na povolenie uzavrieť manželstvo
 •  Návrh na doplnenie rozsudku
 •  Návrh na nahradenie väzby zložením peňažnej záruky
 •  Návrh na náhradu trov konania
 •  Návrh na nariadenie predbežného opatrenia
 •  Návrh na obnovu konania
 •  Návrh na odpustenie zmeškania lehoty
 •  Návrh na ochranu osobnosti
 •  Návrh na opravu odôvodnenia rozsudku
 •  Návrh na opravu rozsudku
 •  Návrh na oslobodenie od súdnych poplatkov
 •  Návrh na osvojenie dieťaťa manželmi
 •  Návrh na osvojenie dieťaťa manželom rodiča dieťaťa
 •  Návrh na osvojenie dieťaťa osamelou osobou
 •  Návrh na pokračovanie v konaní
 •  Návrh na povolenie obnovy konania
 •  Návrh na predbežné opatrenie – nevstupovať do bytu
 •  Návrh na prejednanie novoobjaveného majetku
 •  Návrh na prenesenie príslušnosti vo veci starostlivosti o maloletých
 •  Návrh na prerušenie konania
 •  Návrh na prijatie do úschovy
 •  Návrh na prikázanie veci inému súdu z dôvodu vhodnosti
 •  Návrh na pripustenie zámeny účastníka
 •  Návrh na pripustenie zmeny návrhu
 •  Návrh na rozvod manželstva bez maloletých detí
 •  Návrh na rozvod manželstva s maloletými deťmi
 •  Návrh na umorenie listiny
 •  Návrh na úpravu styku maloletého dieťaťa s blízkymi osobami zomretého manžela
 •  Návrh na úpravu výkonu rodičovských práv a povinností a určenie výživného
 •  Návrh na určenie mena maloletého dieťaťa súdom
 •  Návrh na určenie neplatnosti právneho úkonu absolútne neplatného
 •  Návrh na určenie neplatnosti právneho úkonu relatívne neplatného
 •  Návrh na určenie výživného
 •  Návrh na uzavretie zmluvy
 •  Návrh na vstúpenie ďalšieho účastníka do konania
 •  Návrh na vydanie platobného rozkazu
 •  Návrh na vydanie predbežného opatrenia
 •  Návrh na vyhlásenie za mŕtveho
 •  Návrh na vykonanie dokazovania
 •  Návrh na vylúčenie sudcu z prejednávania a rozhodovania veci
 •  Návrh na vylúčenie zamestnanca správneho orgánu z prejednávania a rozhodovania veci
 •  Návrh na vyslovenie predbežnej vykonateľnosti rozsudku
 •  Návrh na vyslovenie zákazu zasahovania do pokojného stavu
 •  Návrh na zabezpečenie dôkazu
 •  Návrh na začatie konania
 •  Návrh na začatie konania o obmedzenie spôsobilosti na právne úkony
 •  Návrh na začatie konania o vrátenie spôsobilosti na právne úkony
 •  Návrh na zámenu účastníka konania
 •  Návrh na zastavenie trestného stíhania
 •  Návrh na zmenu rozhodnutia o osobnej starostlivosti
 •  Návrh na zmenu rozsudku, ak sa podstatne zmenili okolnosti
 •  Návrh na zmenu účastníkov konania
 •  Návrh na zmierovacie konanie
 •  Návrh na zníženie výživného
 •  Návrh na zrušenie osvojenia
 •  Návrh na zrušenie rozsudku o obmedzení spôsobilosti na právne úkony
 •  Návrh na zrušenie rozsudku pre zmeškanie
 •  Návrh na zrušenie uznesenia o schválení zmieru
 •  Návrh na zrušenie verejnej obchodnej spoločnosti
 •  Návrh na zrušenie vyživovacej povinnosti
 •  Návrh na zverenie maloletého dieťaťa do pestúnskej starostlivosti
 •  Návrh na zvýšenie výživného
 •  Návrh obvineného na doplnenie vyšetrovania a vyjadrenie k dôkazom
 •  Návrh obvineného na nahradenie väzby jeho písomným sľubom
 •  Návrh obvineného na postúpenie veci inému orgánu
 •  Návrh obvineného na prerušenie trestného stíhania
 •  Návrh obvineného na schválenie zmieru
 •  Návrh obvineného na zastavenie trestného stíhania
 •  Návrh obvineného, aby prokurátor vrátil vec vyšetrovateľovi s pokynmi na doplnenie vyšetrovania
 •  Návrh obžalovaného na odročenie hlavného pojednávania
 •  Návrh obžalovaného, aby sa hlavné pojednávanie konalo v jeho neprítomnosti
 •  Návrh odsúdeného na prepustenie z ochranného liečenia
 •  Návrh odsúdeného na upustenie od výkonu ochranného liečenia
 •  Návrh odsúdeného na zmenu spôsobu výkonu ochranného liečenia
 •  Návrh odsúdeného na zrušenie zaistenia majetku a uspokojenie nároku poškodeného na náhradu škody
 •  Návrh oprávneného na zastavenie exekučného konania
 •  Návrh plnoletého dieťaťa na určenie výživného
 •  Návrh podmienečne prepusteného na rozhodnutie o jeho osvedčení v skúšobnej dobe
 •  Návrh poškodeného na uspokojenie jeho nároku na náhradu škody zaistením majetku obvineného
 •  Návrh poškodeného na zrušenie právoplatného rozhodnutia prokurátora
 •  Návrh povinného na odklad exekúcie
 •  Návrh povinného na zastavenie exekučného konania
 •  Návrh účastníka konania na odloženie od výkonu rozhodnutia
 •  Návrh záujmového združenia občanov na podmienečné upustenie od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti
 •  Návrh záujmového združenia občanov na prejednanie veci na pracovisku
 •  Návrh záujmového združenia občanov na účasť jeho zástupcu na hlavnom pojednávaní
 •  Návrh záujmového združenia občanov, aby väzby obvineného bola nahradená jeho zárukou
 •  Nesúhlas obžalovaného s prečítaním zápisnice o výsluchu svedka na hlavnom pojednávaní
 •  Odopretie súhlasu poškodeného s trestným stíhaním
 •  Odpor proti obvineného trestnému rozkazu
 •  Odpor proti platobnému rozkazu
 •  Odpor proti rozkazu
 •  Odporovaciu žalobu o neúčinnosť právneho úkonu
 •  Odstránenie vady návrhu na začatie konania
 •  Odvolanie
 •  Odvolanie obvineného proti rozhodnutiu o priestupku
 •  Odvolanie obžalovaného
 •  Odvolanie obžalovaného proti rozsudku
 •  Odvolanie obžalovaného proti rozsudku pre porušenie zásady reformatio in peius
 •  Odvolanie poškodeného
 •  Odvolanie poškodeného proti rozhodnutiu o priestupku
 •  Odvolanie proti rozhodnutiu o uložení pokuty
 •  Odvolanie proti rozhodnutiu o uložení pokuty za porušenie zákona o používaní ERP
 •  Odvolanie proti rozhodnutiu o vyrubení dane z nehnuteľnosti
 •  Odvolanie proti rozhodnutiu o vyrubení sankčného úroku
 •  Odvolanie proti rozhodnutiu o žiadosti o vrátenie daňového preplatku
 •  Odvolanie proti rozsudku
 •  Odvolanie proti uzneseniu o neustanovení zástupcu
 •  Odvolanie proti uzneseniu o ustanovení za opatrovníka
 •  Odvolanie proti uzneseniu, ktorým sa zamieta žiadosť o oslobodenie od súdnych poplatkov
 •  Odvolanie proti výroku o trovách konania v platobnom rozkaze
 •  Odvolanie súhlasu poškodeného s trestným stíhaním
 •  Opravu návrhu
 •  Ospravedlnenie neúčasti na pojednávaní
 •  Ospravedlnenie obvineného, že sa nedostaví na výsluch
 •  Ospravedlnenie svedka, že sa nedostaví na výsluch
 •  Oznámenie o odvolaní splnomocnenia
 •  Oznámenie o vypovedaní splnomocnenia
 •  Oznámenie obvineného o zvolení si iného obhajcu
 •  Oznámenie svedka o odopretí výpovede
 •  Oznámenie vedľajšieho účastníka o vstupe do konania
 •  Podanie poškodeného o výške škody spôsobenej trestným činom
 •  Podnet na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania
 •  Podnet na ustanovenie opatrovníka
 •  Podnet obvineného na podmienečné zastavenie trestného stíhania
 •  Podnet obvineného na začatie konania o dohode o vine a treste
 •  Podnet svedka na podanie návrhu na zaradenie do programu ochrany
 •  Podnet záujmového združenia na začatie trestného stíhania
 •  Ponuka záujmového združenia občanov na prevzatie záruky za dovŕšenie nápravy odsúdeného
 •  Ponuku záujmového združenia občanov na prevzatie záruky za nápravu obžalovaného
 •  Späť vzatie odvolania
 •  Späťvzatie návrhu na začatie konania
 •  Späťvzatie návrhu na začatie konania o priestupku
 •  Späťvzatie odvolania
 •  Späťvzatie odvolania účastníka konania
 •  Späťvzatie žaloby
 •  Späťvzatie žaloby sčasti
 •  Splnomocnenie na zastupovanie účastníka konania
 •  Splnomocnenie pre celé konanie
 •  Splnomocnenie pre určité úkony
 •  Splnomocnenie udelené poškodeným
 •  Sťažnosť obvineného proti rozhodnutiu o vzatí do väzby
 •  Sťažnosť obvineného proti uzneseniu o zaistení nároku poškodeného na náhradu škody
 •  Sťažnosť obvineného proti uzneseniu, ktorým mu bolo vznesené obvinenie
 •  Sťažnosť odsúdeného proti uzneseniu o pokračovaní v ochrannom liečení
 •  Trestné oznámenie
 •  Udelenie súhlasu s trestným konaním
 •  Uplatnenie nároku na náhradu škody
 •  Uplatnenie nároku obvineného na bezplatnú obhajobu
 •  Uplatnenie nároku svedka na svedočné
 •  Uznanie nároku a žiadosť o plnenie v splátkach
 •  Uznanie nároku žalovaným
 •  Vyhlásenie obvineného, že trvá na prejednaní veci
 •  Vyhlásenie poškodeného o späťvzatí súhlasu s trestným stíhaním
 •  Vyjadrenie k dovolaniu
 •  Vyjadrenie k návrhu
 •  Vyjadrenie k odvolaniu
 •  Vyjadrenie k žalobe
 •  Vyjadrenie obvineného ku skutočnostiam, ktoré sa mu kladú za vinu, a k dôkazom o nich
 •  Vyjadrenie obžalovaného k odvolaniu podanému v jeho neprospech
 •  Vyjadrenie zúčastnenej osoby k zhabaniu jeho veci
 •  Vylúčenie zamestnanca správneho orgánu z konania pre zaujatosť
 •  Vypovedanie splnomocnenia
 •  Vzdanie sa odvolania
 •  Zmenu návrhu na začatie konania
 •  Zmluvu o zrušení vecného bremena
 •  Zvolenie si obhajcu obvineným
 •  Žaloba na náhradu škody voči komisionárovi
 •  Žaloba o preskúmaní rozhodnutia správneho orgánu
 •  Žalobu manžela o vrátenie nie bežnej veci patriacej do bezpodielového spoluvlastníctva manželov
 •  Žalobu na bezplatné nadobudnutie vlastníctva prenajatej veci
 •  Žalobu na dodržanie obchodných zvyklostí
 •  Žalobu na náhradu mzdy za nevyčerpanú dovolenku
 •  Žalobu na náhradu nákladov účelne vynaložených plnení z mandátnej zmluvy
 •  Žalobu na náhradu škody na odložených veciach
 •  Žalobu na náhradu škody vzniknutej stratou zverených predmetov
 •  Žalobu na náhradu škody vzniknutej vydaním nepravdivého pracovného posudku
 •  Žalobu na poskytnutie odstupného
 •  Žalobu na prevod práv priemyslového vzoru podniku
 •  Žalobu na uloženie povinnosti určiť zamestnancovi čerpanie dovolenky
 •  Žalobu na uloženie povinnosti vydať potvrdenie o zamestnaní
 •  Žalobu na uloženie povinnosti vydať pracovný posudok
 •  Žalobu na uloženie povinnosti zamestnávateľovi zaradiť zamestnanca na prácu dohodnutú v pracovnej zmluve
 •  Žalobu na úpravu pracovného posudku
 •  Žalobu na úpravu pracovnej doby ženy starajúcej sa o dieťa
 •  Žalobu na určenie nároku na pracovné voľno
 •  Žalobu na určenie neplatnosti nesúhlasu na výkon inej zárobkovej činnosti
 •  Žalobu na určenie neplatnosti preradenia do iného miesta výkonu práce
 •  Žalobu na určenie neplatnosti preradenia na inú prácu
 •  Žalobu na určenie obsahu budúcej zmluvy
 •  Žalobu na vrátenie úverových prostriedkov z dôvodu odstúpenia od zmluvy
 •  Žalobu na vydanie bezdôvodného obohatenia
 •  Žalobu na vyporiadanie medzi spoločníkmi obchodnej spoločnosti
 •  Žalobu na zaplatenie dojednanej odmeny prokuristovi
 •  Žalobu na zaplatenie odmeny z dohody o vykonaní práce
 •  Žalobu na zaplatenie provízie
 •  Žalobu na zaplatenie schodku
 •  Žalobu na zaplatenie skladného
 •  Žalobu na zdržanie sa klamlivej reklamy
 •  Žalobu na zdržanie sa protiprávneho používania obchodného mena a odstránenie závadného stavu
 •  Žalobu na zrušenie práva spoločného nájmu bytu manželmi
 •  Žalobu na zrušenie účasti spoločníka v spoločnosti s ručením obmedzeným
 •  Žalobu na náhradu mzdy z dôvodu neplatného skončenia pracovného pomeru
 •  Žalobu o nahradenie vyhlásenia vôle na uzavretie zmluvy
 •  Žalobu o náhradu nákladov účelne vynaložených na vec
 •  Žalobu o náhradu škody porušením právnej povinnosti
 •  Žalobu o náhradu škody pre neplatnosť právneho úkonu
 •  Žalobu o náhradu škody spôsobenej na odložených veciach
 •  Žalobu o náhradu škody spôsobenej na prevzatej veci
 •  Žalobu o náhradu škody spôsobenej na vnesených veciach
 •  Žalobu o náhradu škody spôsobenej odcudzením alebo stratou vecí, ak stratila fyzická osoba pri poškodení možnosť ich opratrovať
 •  Žalobu o náhradu škody spôsobenej okolnosťami, ktoré majú pôvod v povahe prístroja alebo inej veci, použitej pri plnení záväzku
 •  Žalobu o náhradu škody spôsobenej tým, kto sa vlastnou vinou dostal do stavu, že nie je schopný ovládať svoje konanie a posúdiť jeho následky
 •  Žalobu o náhradu škody spôsobenej tými, ktorí nemôžu posúdiť následky svojho konania
 •  Žalobu o náhradu škody spôsobenej úmyselným konaním proti dobrým mravom
 •  Žalobu o náhradu škody spôsobenej vstupom na susediaci pozemok
 •  Žalobu o náhradu škody, ktorá bola spôsobená prevádzkovou činnosťou
 •  Žalobu o náhradu za plnenie poskytnuté veriteľovi
 •  Žalobu o neplatnosť výpovede
 •  Žalobu o neplatnosť výpovede pre porušenie pracovnej disciplíny
 •  Žalobu o obmedzenie užívacieho práva k bytu, ktorého nájom sa skončil uplynutím doby
 •  Žalobu o obnovenie bezpodielového spoluvlastníctva manželov
 •  Žalobu o odstránenie neoprávnenej stavby
 •  Žalobu o ochranu oprávnenej držby
 •  Žalobu o prechod nájmu bytu
 •  Žalobu o prikázanie neoprávnenej stavby do vlastníctva vlastníka pozemku
 •  Žalobu o splnenie dohody o výmene bytu
 •  Žalobu o uloženie povinnosti nahradiť účelne vynaložené náklady na odstránenie
 •  Žalobu o uloženie povinnosti vykonať opatrenie na odvrátenie hroziacej škody
 •  Žalobu o uloženie povinnosti zhotoviť vec podľa zmluvy o zhotovení veci na zákazku
 •  Žalobu o uplatnenie nároku z predkupného práva
 •  Žalobu o určenie neplatnosti vydedenia
 •  Žalobu o určenie neplatnosti závetu
 •  Žalobu o určenie povinnosti oplotiť pozemok
 •  Žalobu o určenie povinnosti umožniť vstup na susediaci pozemok
 •  Žalobu o určenie povinnosti vymeniť vadnú vec kúpenú v obchode
 •  Žalobu o určenie povinnosti zdržať sa zásahov do vlastníckeho práva
 •  Žalobu o určenie spôsobu a rozsahu užívania veci patriacej do bezpodielového spoluvlastníctva manželov
 •  Žalobu o určenie vlastníckeho práva k veci
 •  Žalobu o určenie vlastníckeho práva nadobudnutého vydržaním
 •  Žalobu o určenie vlastníctva k spracovanej cudzej veci
 •  Žalobu o určenie, že neprítomnosť zamestnanca v práci nie je neospravedlnenou absenciou
 •  Žalobu o usporiadanie pomerov medzi vlastníkom pozemku a vlastníkom neoprávnenej stavby
 •  Žalobu o vrátenie daru
 •  Žalobu o vrátenie kúpnej ceny oproti vráteniu predmetu kúpy na základe kúpnej zmluvy neplatnej v dôsledku omylu
 •  Žalobu o vrátenie plnenia z neplatnej zmluvy
 •  Žalobu o vrátenie požičaných peňazí
 •  Žalobu o vydanie bezdôvodného obohatenia
 •  Žalobu o vydanie bezdôvodného obohatenia získaného tým, za koho sa plnilo
 •  Žalobu o vydanie dedičstva
 •  Žalobu o vydanie hnuteľnej veci
 •  Žalobu o vydanie stratenej veci
 •  Žalobu o vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov po rozvode
 •  Žalobu o vyporiadanie škodcov, ktorí zodpovedajú za škodu spoločne a nerozdielne
 •  Žalobu o vypratanie by
 •  Žalobu o vypratanie nehnuteľnosti
 •  Žalobu o zaplatenie kúpnej ceny
 •  Žalobu o zaplatenie náhrady mzdy pri prekážke v práci
 •  Žalobu o zaplatenie príspevku na úhradu škody za nesplanie povinnosti na jej odvrátenie
 •  Žalobu o zdržanie sa zásahov do práva zodpovedajúceho vecnému bremenu
 •  Žalobu o zdržanie sa zásahov do vlastníckeho práva
 •  Žalobu o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva
 •  Žalobu o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva predajom veci
 •  Žalobu o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva prikázaním veci za náhradu
 •  Žalobu o zrušenie bezpodielového spoluvlastníctva manželov za trvania manželstva
 •  Žalobu o zrušenie bezpodielového spoluvlastníctva manželov za trvania manželstva z dôvodu podnikateľskej činnosti
 •  Žalobu podielového spoluvlastníka na rozhodnutie o hospodárení so spoločnou vecou
 •  Žalobu podielového spoluvlastníka na rozhodnutie súdu o dôležitej zmene spoločnej veci
 •  Žalobu pozostalého o určenie, že má dedičské právo
 •  Žalobu proti diskriminácií v pracovnoprávnych vzťahoch
 •  Žalobu proti dopravcovi zo zodpovednosti za škodu na prepravovanej zásielke
 •  Žalobu z kúpnej zmluvy
 •  Žalobu z porušenia výhradného zastúpenia
 •  Žalobu z právneho vzťahu medzi obchodnou spoločnosťou a jej zakladateľmi
 •  Žalobu zamestnávateľa o neplatnosť okamžitého skončenia pracovného pomeru a o náhradu škody
 •  Žalobu zasielateľa proti príkazcovi na náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti poskytnúť správne údaje
 •  Žalobu zo zodpovednosti za vady diela
 •  Žiadosť o preskúmanie postupu policajta v prípravnom konaní
 •  Žiadosť o doručovanie písomnosti elektronickými prostriedkami
 •  Žiadosť o konanie bez zbytočných prieťahov
 •  Žiadosť o navrátenie lehoty na podanie sťažnosti
 •  Žiadosť o nazretie do spisu
 •  Žiadosť o odklad výkonu trestu
 •  Žiadosť o odpustenie poriadkovej pokuty
 •  Žiadosť o odpustenie zmeškanej lehoty
 •  Žiadosť o odročenie pojednávania
 •  Žiadosť o odškodnenie osoby poškodenej násilným trestným činom
 •  Žiadosť o opravu rozhodnutia z dôvodu zrejmej nesprávnosti v písomnom vyhotovení rozhodnutia
 •  Žiadosť o oslobodenie od súdnych poplatkov
 •  Žiadosť o postúpenie veci inému správnemu orgánu
 •  Žiadosť o predĺženie lehoty
 •  Žiadosť o preskúmanie postupu vyšetrovateľa
 •  Žiadosť o udelenie milosti
 •  Žiadosť o ustanovenie opatrovníka
 •  Žiadosť o ustanovenie zástupcu
 •  Žiadosť o utajenie totožnosti svedka
 •  Žiadosť o vrátenie súdnych poplatkov
 •  Žiadosť o vrátenie veci
 •  Žiadosť o vykonanie dôkazu mimo pojednávania
 •  Žiadosť o vykonanie opatrenia proti nečinnosti správneho orgánu
 •  Žiadosť obvineného o opravu vyhotovenia rozsudku
 •  Žiadosť obvineného o oslobodenie ustanoveného obhajcu
 •  Žiadosť obvineného o prepustenie z väzby na slobodu
 •  Žiadosť obvineného o prepustenie z väzby na slobodu
 •  Žiadosť odsúdeného o odklad výkonu trestu odňatia slobody z dôležitých dôvodov
 •  Žiadosť odsúdeného o odklad výkonu trestu odňatia slobody z dôvodu ohrozenia života alebo zdravia
 •  Žiadosť odsúdeného o odloženie výkonu peňažného trestu
 •  Žiadosť odsúdeného o podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody
 •  Žiadosť odsúdeného o podmienečné upustenie od výkonu zvyšku trestu zákazu pobytu
 •  Žiadosť odsúdeného o podmienečné upustenie od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti
 •  Žiadosť odsúdeného o poskytnutie primeranej lehoty na obstaranie svojich záležitosti pred nástupom do výkonu trestu odňatia slobody
 •  Žiadosť odsúdeného o povolenie návštevy miesta, na ktoré sa vzťahuje trest zákazu pobytu
 •  Žiadosť odsúdeného o povolenie výkonu peňažného trestu v splátkach
 •  Žiadosť odsúdeného o prerušenie výkonu trestu odňatia slobody
 •  Žiadosť odsúdeného o upustenie od výkonu peňažného trestu alebo jeho zvyšku
 •  Žiadosť odsúdeného o upustenie od výkonu trestu odňatia slobody
 •  Žiadosť odsúdeného o upustenie od výkonu zvyšku trestu domáceho väzenia
 •  Žiadosť odsúdeného o zahladenie odsúdenia
 •  Žiadosť odsúdenej tehotnej ženy o odklad výkonu trestu odňatia slobody
 •  Žiadosť príjemcu o vydanie predmetu úschovy
 •  Žiadosť zložiteľa o vydanie predmetu úschovy

Prípravy zmluvnej dokumentácie „pacta sunt servana“

Podľa §43 Občianskeho zákonníka č.40/1964 Zb.sú účastníci povinný dbať, aby sa pri úprave zmluvných vzťahov odstránilo všetko, čo by mohlo viesť k vzniku rozporov.

Proces uzatvárania zmlúv sa zdá byť jednoduchý, avšak mnohokrát spory vznikajúce zo zmlúv končia v súdnom konaní. Pre eliminovanie sporov plynúcich z uzatvorených zmlúv je preto participácia advokáta už pri ich príprave priam žiaduca.

 •  Spisovanie zmlúv a iných právnych listín o právnych úkonoch v obchodnom styku
 •  Spisovanie zmlúv a iných právnych listín o právnych úkonoch v občianskoprávnom styku

Sme pripravení pre vás podľa vašich požiadaviek vypracovať:

 •  Darovaciu zmluvu
 •  Dohodu o zmene pracovnej zmluvy
 •  Komisionársku zmluvu
 •  Kúpnu zmluvu
 •  Kúpnu zmluvu s cenovou doložkou
 •  Kúpnu zmluvu s výhradou vlastníctva
 •  Licenčnú zmluvu
 •  Licenčnú zmluvu na ochrannú známku
 •  Licenčnú zmluvu na predmet priemyselného vlastníctva
 •  Mandátnu zmluvu
 •  Nájomnú zmluvu
 •  Návrh na uzavretie zmluvy
 •  Odstúpenie od zmluvy
 •  Pracovnú zmluvu
 •  Pracovnú zmluvu na dobu určitú
 •  Prijatie návrhu na uzavretie zmluvy
 •  Príkaznú zmluvu
 •  Spoločenskú zmluvu o založení komanditnej spoločnosti
 •  Spoločenskú zmluvu o založení spoločnosti s ručením obmedzeným
 •  Spoločenskú zmluvu o zriadení verejnej obchodnej spoločnosti
 •  Sprostredkovateľskú zmluva
 •  Sublicenčnú zmluvu na predmet priemyselného vlastníctva
 •  Vydavateľskú zmluvu
 •  Zakladateľskú zmluvu o založení akciovej spoločnosti
 •  Zakladateľskú zmluvu o založení akciovej spoločnosti bez výzvy na upisovanie akcií peňažnými vkladmi
 •  Záložnú zmluvu
 •  Záložnú zmluvu, ktorej predmetom je nehnuteľnosť
 •  Zámennú zmluvu
 •  Zasielateľskú zmluvu
 •  Zmluvu o podnájme
 •  Zmluvu o budúcej zmluve
 •  Zmluvu o dielo
 •  Zmluvu o kontrolnej činnosti
 •  Zmluvu o kúpe prenajatej veci
 •  Zmluvu o nájme bytu
 •  Zmluvu o nájme nehnuteľnosti
 •  Zmluvu o neobmedzenom využívaní informačnej databázy z web stránky
 •  Zmluvu o obchodnom zastúpení
 •  Zmluvu o obstaraní predaja veci
 •  Zmluvu o obstaraní veci
 •  Zmluvu o podnájme nebytového priestoru
 •  Zmluvu o postúpení pohľadávky
 •  Zmluvu o pôžičke
 •  Zmluvu o pôžičke s ručiteľským záväzkom
 •  Zmluvu o predaji podniku
 •  Zmluvu o preprave nákladu
 •  Zmluvu o preprave vecí
 •  Zmluvu o prevádzke dopravného prostriedku
 •  Zmluvu o prevode obchodného podielu obchodnej spoločnosti
 •  Zmluvu o prevode vlastníctva bytu
 •  Zmluvu o prevzatí dlhu
 •  Zmluvu o skladovaní
 •  Zmluvuo sprostredkovaní
 •  Zmluvu o ubytovaní
 •  Zmluvu o uložení veci
 •  Zmluvu o úschove
 •  Zmluvu o úvere
 •  Zmluvu o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy
 •  Zmluvu o uzavretí budúcej podnájomnej zmluvy
 •  Zmluvu o uzavretí budúcej zmluvy
 •  Zmluvu o výkone funkcie konateľa
 •  Zmluvu o výpožičke
 •  Zmluvu o vytvorení diela
 •  Zmluvu o vytvorení ochrannej známky
 •  Zmluvu o vytvorení počítačového programu
 •  Zmluvu o zaopatrení
 •  Zmluvu o zhotovení veci na zákazku
 •  Zmluvu o zriadení vecného bremena spojeného s vlastníctvom nehnuteľnosti
 •  Zmluvu o zrušení vecného bremena
 •  Zmluvu v prospech tretej osoby
 •  A iné zmluvy podľa požiadaviek klienta

Obchodné právo „lex mercatoria"

 •  Právne poradenstvo
 •  Spisovanie žalôb na začatie konania
 •  Zastupovanie v súdnych sporoch
 •  Zastupovanie v konaniach pred obchodným registrom
 •  Zastupovanie pri rokovaniach
 •  Zakladanie obchodných spoločnosti
 •  Rušenie a likvidovanie spoločnosti
 •  Zmeny údajov zapísaných v obchodnom registri
 •  Riešenie zmien vzťahov v spoločnostiach
 •  Transformovanie spoločnosti
 •  Zmluvy, právne rady, rozbory a stanoviská
 •  Ochrana obchodného mena a obchodného tajomstva
 •  Vymáhanie pohľadávok

 • Sme pripravení pre vás podľa vašich požiadaviek vypracovať:

 •  Darovaciu zmluvu
 •  Dohodu o zmene pracovnej zmluvy
 •  Komisionársku zmluvu
 •  Kúpnu zmluvu
 •  Kúpnu zmluvu s cenovou doložkou
 •  Kúpnu zmluvu s výhradou vlastníctva
 •  Licenčnú zmluvu
 •  Licenčnú zmluvu na ochrannú známku
 •  Licenčnú zmluvu na predmet priemyselného vlastníctva
 •  Mandátnu zmluvu
 •  Nájomnú zmluvu
 •  Návrh na uzavretie zmluvy
 •  Návrh na vydanie platobného rozkazu
 •  Odstúpenie od zmluvy
 •  Pracovnú zmluvu
 •  Pracovnú zmluvu na dobu určitú
 •  Prijatie návrhu na uzavretie zmluvy
 •  Príkaznú zmluvu
 •  Sľub odškodnenia
 •  Spoločenskú zmluvu o založení komanditnej spoločnosti
 •  Spoločenskú zmluvu o založení spoločnosti s ručením obmedzeným
 •  Spoločenskú zmluvu o zriadení verejnej obchodnej spoločnosti
 •  Sprostredkovateľskú zmluva
 •  Sublicenčnú zmluvu na predmet priemyselného vlastníctva
 •  Vydavateľskú zmluvu
 •  Zakladateľskú zmluvu o založení akciovej spoločnosti
 •  Zakladateľskú zmluvu o založení akciovej spoločnosti bez výzvy na upisovanie akcií peňažnými vkladmi
 •  Záložnú zmluvu
 •  Záložnú zmluvu, ktorej predmetom je nehnuteľnosť
 •  Zámennú zmluvu
 •  Zasielateľskú zmluvu
 •  Zmluvu o inkase
 •  Zmluvu o podnájme
 •  Zmluvu o budúcej zmluve
 •  Zmluvu o dielo
 •  Zmluvu o kontrolnej činnosti
 •  Zmluvu o kúpe prenajatej veci
 •  Zmluvu o nájme nehnuteľnosti
 •  Zmluvu o nájme dopravného prostriedku
 •  Zmluvu o neobmedzenom využívaní informačnej databázy z web stránky
 •  Zmluvu o obchodnom zastúpení
 •  Zmluvu o obstaraní predaja veci
 •  Zmluvu o obstaraní veci
 •  Zmluvu o podnájme nebytového priestoru
 •  Zmluvu o postúpení pohľadávky
 •  Zmluvu o pôžičke
 •  Zmluvu o pôžičke s ručiteľským záväzkom
 •  Zmluvu o predaji podniku
 •  Zmluvu o preprave nákladu
 •  Zmluvu o preprave vecí
 •  Zmluvu o prevádzke dopravného prostriedku
 •  Zmluvu o prevode obchodného podielu obchodnej spoločnosti
 •  Zmluvu o prevzatí dlhu
 •  Zmluvu o skladovaní
 •  Zmluvu o sprostredkovaní
 •  Zmluvu o uložení veci
 •  Zmluvu o úschove
 •  Zmluvu o úvere
 •  Zmluvu o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy
 •  Zmluvu o uzavretí budúcej podnájomnej zmluvy
 •  Zmluvu o uzavretí budúcej zmluvy
 •  Zmluvu o výkone funkcie konateľa
 •  Zmluvu o výpožičke
 •  Zmluvu o vytvorení diela
 •  Zmluvu o vytvorení ochrannej známky
 •  Zmluvu o vytvorení počítačového programu
 •  Zmluvu o zaopatrení
 •  Zmluvu o zhotovení veci na zákazku
 •  Zmluvuo zriadení vecného bremena spojeného s vlastníctvom nehnuteľnosti
 •  Zmluvu o zrušení vecného bremena
 •  Zmluvu v prospech tretej osoby
 •  Žaloba na náhradu škody voči komisionárovi
 •  Žalobu na bezplatné nadobudnutie vlastníctva prenajatej veci
 •  Žalobu na náhradu nákladov účelne vynaložených plnení z mandátnej zmluvy
 •  Žalobu na prevod práv priemyslového vzoru podniku
 •  Žalobu na určenie obsahu budúcej zmluvy
 •  Žalobu na vrátenie úverových prostriedkov z dôvodu odstúpenia od zmluvy
 •  Žalobu na zaplatenie provízie
 •  Žalobu na zaplatenie skladného
 •  Žalobu proti dopravcovi zo zodpovednosti za škodu na prepravovanej zásielke
 •  Žalobu z kúpnej zmluvy
 •  Žalobu z porušenia výhradného zastúpenia
 •  Žalobu zasielateľa proti príkazcovi na náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti poskytnúť správne údaje
 •  Žalobu zo zodpovednosti za vady diela
 •  A iné podľa požiadaviek klienta

Občianske právo „ius civile“

 •  Právne poradenstvo
 •  Spisovanie žalôb a návrhov na začatie súdneho konania
 •  Podávanie žalôb a návrhov na začatie súdneho konania
 •  Mimosúdne riešenie sporov a iných situácii
 •  Zastupovanie klientov na súdnych pojednávaniach
 •  Zastupovanie klientov na mimosúdnych rokovaní s protistranou sporu
 •  Zastupovanie pri zúžení alebo zrušení bezpodielového spoluvlastníctva manželov
 •  Zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva
 •  Prevody vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam
 •  Ochrana vlastníctva
 •  Ochrana spotrebiteľa
 •  Susedské spory

 • Sme pripravení pre vás podľa vašich požiadaviek vypracovať:

 •  Dovolanie obvineného
 •  Dovolanie sa neplatnosti relatívne neplatného právneho úkonu
 •  Nahradenie väzby zárukou, sľubom, ktorým do konania pribral znalca
 •  Námietku zaujatosti voči orgánu činnému v trestnom konaní
 •  Námietky proti exekúcii
 •  Návrh maloletého na povolenie uzavrieť manželstvo
 •  Návrh na doplnenie rozsudku
 •  Návrh na nahradenie väzby zložením peňažnej záruky
 •  Návrh na náhradu trov konania
 •  Návrh na nariadenie predbežného opatrenia
 •  Návrh na obnovu konania
 •  Návrh na odpustenie zmeškania lehoty
 •  Návrh na ochranu osobnosti
 •  Návrh na opravu odôvodnenia rozsudku
 •  Návrh na opravu rozsudku
 •  Návrh na oslobodenie od súdnych poplatkov
 •  Návrh na osvojenie dieťaťa manželmi
 •  Návrh na osvojenie dieťaťa manželom rodiča dieťaťa
 •  Návrh na osvojenie dieťaťa osamelou osobou
 •  Návrh na pokračovanie v konaní
 •  Návrh na povolenie obnovy konania
 •  Návrh na predbežné opatrenie – nevstupovať do bytu
 •  Návrh na prejednanie novoobjaveného majetku
 •  Návrh na prenesenie príslušnosti vo veci starostlivosti o maloletých
 •  Návrh na prerušenie konania
 •  Návrh na prijatie do úschovy
 •  Návrh na prikázanie veci inému súdu z dôvodu vhodnosti
 •  Návrh na pripustenie zámeny účastníka
 •  Návrh na pripustenie zmeny návrhu
 •  Návrh na rozvod manželstva bez maloletých detí
 •  Návrh na rozvod manželstva s maloletými deťmi
 •  Návrh na umorenie listiny
 •  Návrh na úpravu styku maloletého dieťaťa s blízkymi osobami zomretého manžela
 •  Návrh na úpravu výkonu rodičovských práv a povinností a určenie výživného
 •  Návrh na určenie mena maloletého dieťaťa súdom
 •  Návrh na určenie neplatnosti právneho úkonu absolútne neplatného
 •  Návrh na určenie neplatnosti právneho úkonu relatívne neplatného
 •  Návrh na určenie výživného
 •  Návrh na uzavretie zmluvy
 •  Návrh na vstúpenie ďalšieho účastníka do konania
 •  Návrh na vydanie platobného rozkazu
 •  Návrh na vydanie predbežného opatrenia
 •  Návrh na vyhlásenie za mŕtveho
 •  Návrh na vykonanie dokazovania
 •  Návrh na vylúčenie sudcu z prejednávania a rozhodovania veci
 •  Návrh na vylúčenie zamestnanca správneho orgánu z prejednávania a rozhodovania veci
 •  Návrh na vyslovenie predbežnej vykonateľnosti rozsudku
 •  Návrh na vyslovenie zákazu zasahovania do pokojného stavu
 •  Návrh na zabezpečenie dôkazu
 •  Návrh na začatie konania
 •  Návrh na začatie konania o obmedzenie spôsobilosti na právne úkony
 •  Návrh na začatie konania o vrátenie spôsobilosti na právne úkony
 •  Návrh na zámenu účastníka konania
 •  Návrh na zastavenie trestného stíhania
 •  Návrh na zmenu rozhodnutia o osobnej starostlivosti
 •  Návrh na zmenu rozsudku, ak sa podstatne zmenili okolnosti
 •  Návrh na zmenu účastníkov konania
 •  Návrh na zmierovacie konanie
 •  Návrh na zníženie výživného
 •  Návrh na zrušenie osvojenia
 •  Návrh na zrušenie rozsudku o obmedzení spôsobilosti na právne úkony
 •  Návrh na zrušenie rozsudku pre zmeškanie
 •  Návrh na zrušenie uznesenia o schválení zmieru
 •  Návrh na zrušenie verejnej obchodnej spoločnosti
 •  Návrh na zrušenie vyživovacej povinnosti
 •  Návrh na zverenie maloletého dieťaťa do pestúnskej starostlivosti
 •  Návrh na zvýšenie výživného
 •  Návrh obvineného na doplnenie vyšetrovania a vyjadrenie k dôkazom
 •  Návrh obvineného na nahradenie väzby jeho písomným sľubom
 •  Návrh obvineného na postúpenie veci inému orgánu
 •  Návrh obvineného na prerušenie trestného stíhania
 •  Návrh obvineného na schválenie zmieru
 •  Návrh obvineného na zastavenie trestného stíhania
 •  Návrh obvineného, aby prokurátor vrátil vec vyšetrovateľovi s pokynmi na doplnenie vyšetrovania
 •  Návrh obžalovaného na odročenie hlavného pojednávania
 •  Návrh obžalovaného, aby sa hlavné pojednávanie konalo v jeho neprítomnosti
 •  Návrh odsúdeného na prepustenie z ochranného liečenia
 •  Návrh odsúdeného na upustenie od výkonu ochranného liečenia
 •  Návrh odsúdeného na zmenu spôsobu výkonu ochranného liečenia
 •  Návrh odsúdeného na zrušenie zaistenia majetku a uspokojenie nároku poškodeného na náhradu škody
 •  Návrh oprávneného na zastavenie exekučného konania
 •  Návrh plnoletého dieťaťa na určenie výživného
 •  Návrh podmienečne prepusteného na rozhodnutie o jeho osvedčení v skúšobnej dobe
 •  Návrh poškodeného na uspokojenie jeho nároku na náhradu škody zaistením majetku obvineného
 •  Návrh poškodeného na zrušenie právoplatného rozhodnutia prokurátora
 •  Návrh povinného na odklad exekúcie
 •  Návrh povinného na zastavenie exekučného konania
 •  Návrh účastníka konania na odloženie od výkonu rozhodnutia
 •  Návrh záujmového združenia občanov na podmienečné upustenie od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti
 •  Návrh záujmového združenia občanov na prejednanie veci na pracovisku
 •  Návrh záujmového združenia občanov na účasť jeho zástupcu na hlavnom pojednávaní
 •  Návrh záujmového združenia občanov, aby väzby obvineného bola nahradená jeho zárukou
 •  Nesúhlas obžalovaného s prečítaním zápisnice o výsluchu svedka na hlavnom pojednávaní
 •  Odopretie súhlasu poškodeného s trestným stíhaním
 •  Odpor proti obvineného trestnému rozkazu
 •  Odpor proti platobnému rozkazu
 •  Odpor proti rozkazu
 •  Odporovaciu žalobu o neúčinnosť právneho úkonu
 •  Odstránenie vady návrhu na začatie konania
 •  Odvolanie
 •  Odvolanie obvineného proti rozhodnutiu o priestupku
 •  Odvolanie obžalovaného
 •  Odvolanie obžalovaného proti rozsudku
 •  Odvolanie obžalovaného proti rozsudku pre porušenie zásady reformatio in peius
 •  Odvolanie poškodeného
 •  Odvolanie poškodeného proti rozhodnutiu o priestupku
 •  Odvolanie proti rozhodnutiu o uložení pokuty
 •  Odvolanie proti rozhodnutiu o uložení pokuty za porušenie zákona o používaní ERP
 •  Odvolanie proti rozhodnutiu o vyrubení dane z nehnuteľnosti
 •  Odvolanie proti rozhodnutiu o vyrubení sankčného úroku
 •  Odvolanie proti rozhodnutiu o žiadosti o vrátenie daňového preplatku
 •  Odvolanie proti rozsudku
 •  Odvolanie proti uzneseniu o neustanovení zástupcu
 •  Odvolanie proti uzneseniu o ustanovení za opatrovníka
 •  Odvolanie proti uzneseniu, ktorým sa zamieta žiadosť o oslobodenie od súdnych poplatkov
 •  Odvolanie proti výroku o trovách konania v platobnom rozkaze
 •  Odvolanie súhlasu poškodeného s trestným stíhaním
 •  Opravu návrhu
 •  Ospravedlnenie neúčasti na pojednávaní
 •  Ospravedlnenie obvineného, že sa nedostaví na výsluch
 •  Ospravedlnenie svedka, že sa nedostaví na výsluch
 •  Oznámenie o odvolaní splnomocnenia
 •  Oznámenie o vypovedaní splnomocnenia
 •  Oznámenie obvineného o zvolení si iného obhajcu
 •  Oznámenie svedka o odopretí výpovede
 •  Oznámenie vedľajšieho účastníka o vstupe do konania
 •  Podanie poškodeného o výške škody spôsobenej trestným činom
 •  Podnet na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania
 •  Podnet na ustanovenie opatrovníka
 •  Podnet obvineného na podmienečné zastavenie trestného stíhania
 •  Podnet obvineného na začatie konania o dohode o vine a treste
 •  Podnet svedka na podanie návrhu na zaradenie do programu ochrany
 •  Podnet záujmového združenia na začatie trestného stíhania
 •  Ponuka záujmového združenia občanov na prevzatie záruky za dovŕšenie nápravy odsúdeného
 •  Ponuku záujmového združenia občanov na prevzatie záruky za nápravu obžalovaného
 •  Späť vzatie odvolania
 •  Späťvzatie návrhu na začatie konania
 •  Späťvzatie návrhu na začatie konania o priestupku
 •  Späťvzatie odvolania
 •  Späťvzatie odvolania účastníka konania
 •  Späťvzatie žaloby
 •  Späťvzatie žaloby sčasti
 •  Splnomocnenie na zastupovanie účastníka konania
 •  Splnomocnenie pre celé konanie
 •  Splnomocnenie pre určité úkony
 •  Splnomocnenie udelené poškodeným
 •  Sťažnosť obvineného proti rozhodnutiu o vzatí do väzby
 •  Sťažnosť obvineného proti uzneseniu o zaistení nároku poškodeného na náhradu škody
 •  Sťažnosť obvineného proti uzneseniu, ktorým mu bolo vznesené obvinenie
 •  Sťažnosť odsúdeného proti uzneseniu o pokračovaní v ochrannom liečení
 •  Trestné oznámenie
 •  Udelenie súhlasu s trestným konaním
 •  Uplatnenie nároku na náhradu škody
 •  Uplatnenie nároku obvineného na bezplatnú obhajobu
 •  Uplatnenie nároku svedka na svedočné
 •  Uznanie nároku a žiadosť o plnenie v splátkach
 •  Uznanie nároku žalovaným
 •  Vyhlásenie obvineného, že trvá na prejednaní veci
 •  Vyhlásenie poškodeného o späťvzatí súhlasu s trestným stíhaním
 •  Vyjadrenie k dovolaniu
 •  Vyjadrenie k návrhu
 •  Vyjadrenie k odvolaniu
 •  Vyjadrenie k žalobe
 •  Vyjadrenie obvineného ku skutočnostiam, ktoré sa mu kladú za vinu, a k dôkazom o nich
 •  obžalovaného k odvolaniu podanému v jeho neprospech
 •  Vyjadrenie zúčastnenej osoby k zhabaniu jeho veci
 •  Vylúčenie zamestnanca správneho orgánu z konania pre zaujatosť
 •  Vypovedanie splnomocnenia
 •  Vzdanie sa odvolania
 •  Zmenu návrhu na začatie konania
 •  Zmluvu o zrušení vecného bremena
 •  Zvolenie si obhajcu obvineným
 •  Žaloba na náhradu škody voči komisionárovi
 •  Žalobuo preskúmaní rozhodnutia správneho orgánu
 •  Žalobu manžela o vrátenie nie bežnej veci patriacej do bezpodielového spoluvlastníctva manželov
 •  Žalobu na bezplatné nadobudnutie vlastníctva prenajatej veci
 •  Žalobu na dodržanie obchodných zvyklostí
 •  Žalobu na náhradu mzdy za nevyčerpanú dovolenku
 •  Žalobu na náhradu nákladov účelne vynaložených plnení z mandátnej zmluvy
 •  Žalobu na náhradu škody na odložených veciach
 •  Žalobu na náhradu škody vzniknutej stratou zverených predmetov
 •  Žalobu na náhradu škody vzniknutej vydaním nepravdivého pracovného posudku
 •  Žalobu na poskytnutie odstupného
 •  Žalobu na prevod práv priemyslového vzoru podniku
 •  Žalobu na uloženie povinnosti určiť zamestnancovi čerpanie dovolenky
 •  Žalobu na uloženie povinnosti vydať potvrdenie o zamestnaní
 •  Žalobu na uloženie povinnosti vydať pracovný posudok
 •  Žalobu na uloženie povinnosti zamestnávateľovi zaradiť zamestnanca na prácu dohodnutú v pracovnej zmluve
 •  Žalobu na úpravu pracovného posudku
 •  Žalobu na úpravu pracovnej doby ženy starajúcej sa o dieťa
 •  Žalobu na určenie nároku na pracovné voľno
 •  Žalobu na určenie neplatnosti nesúhlasu na výkon inej zárobkovej činnosti
 •  Žalobu na určenie neplatnosti preradenia do iného miesta výkonu práce
 •  Žalobu na určenie neplatnosti preradenia na inú prácu
 •  Žalobu na určenie obsahu budúcej zmluvy
 •  Žalobu na vrátenie úverových prostriedkov z dôvodu odstúpenia od zmluvy
 •  Žalobu na vydanie bezdôvodného obohatenia
 •  Žalobu na vyporiadanie medzi spoločníkmi obchodnej spoločnosti
 •  Žalobu na zaplatenie dojednanej odmeny prokuristovi
 •  Žalobu na zaplatenie odmeny z dohody o vykonaní práce
 •  Žalobu na zaplatenie provízie
 •  Žalobu na zaplatenie schodku
 •  Žalobu na zaplatenie skladného
 •  Žalobu na zdržanie sa klamlivej reklamy
 •  Žalobu na zdržanie sa protiprávneho používania obchodného mena a odstránenie závadného stavu
 •  Žalobu na zrušenie práva spoločného nájmu bytu manželmi
 •  Žalobu na zrušenie účasti spoločníka v spoločnosti s ručením obmedzeným
 •  Žalobu na náhradu mzdy z dôvodu neplatného skončenia pracovného pomeru
 •  Žalobu o nahradenie vyhlásenia vôle na uzavretie zmluvy
 •  Žalobu o náhradu nákladov účelne vynaložených na vec
 •  Žalobu o náhradu škody porušením právnej povinnosti
 •  Žalobu o náhradu škody pre neplatnosť právneho úkonu
 •  Žalobu o náhradu škody spôsobenej na odložených veciach
 •  Žalobu o náhradu škody spôsobenej na prevzatej veci
 •  Žalobu o náhradu škody spôsobenej na vnesených veciach
 •  Žalobu o náhradu škody spôsobenej odcudzením alebo stratou vecí, ak stratila fyzická osoba pri poškodení možnosť ich opratrovať
 •  Žalobu o náhradu škody spôsobenej okolnosťami, ktoré majú pôvod v povahe prístroja alebo inej veci, použitej pri plnení záväzku
 •  Žalobu o náhradu škody spôsobenej tým, kto sa vlastnou vinou dostal do stavu, že nie je schopný ovládať svoje konanie a posúdiť jeho následky
 •  Žalobu o náhradu škody spôsobenej tými, ktorí nemôžu posúdiť následky svojho konania
 •  Žalobu o náhradu škody spôsobenej úmyselným konaním proti dobrým mravom
 •  Žalobu o náhradu škody spôsobenej vstupom na susediaci pozemok
 •  Žalobu o náhradu škody, ktorá bola spôsobená prevádzkovou činnosťou
 •  Žalobu o náhradu za plnenie poskytnuté veriteľovi
 •  Žalobu o neplatnosť výpovede
 •  Žalobu o neplatnosť výpovede pre porušenie pracovnej disciplíny
 •  Žalobu o obmedzenie užívacieho práva k bytu, ktorého nájom sa skončil uplynutím doby
 •  Žalobuo obnovenie bezpodielového spoluvlastníctva manželov
 •  Žalobu o odstránenie neoprávnenej stavby
 •  Žalobu o ochranu oprávnenej držby
 •  Žalobu o prechod nájmu bytu
 •  Žalobu o prikázanie neoprávnenej stavby do vlastníctva vlastníka pozemku
 •  Žalobu o splnenie dohody o výmene bytu
 •  Žalobu o uloženie povinnosti nahradiť účelne vynaložené náklady na odstránenie
 •  Žalobu o uloženie povinnosti vykonať opatrenie na odvrátenie hroziacej škody
 •  Žalobu o uloženie povinnosti zhotoviť vec podľa zmluvy o zhotovení veci na zákazku
 •  Žalobu o uplatnenie nároku z predkupného práva
 •  Žalobu o určenie neplatnosti vydedenia
 •  Žalobu o určenie neplatnosti závetu
 •  Žalobu o určenie povinnosti oplotiť pozemok
 •  Žalobu o určenie povinnosti umožniť vstup na susediaci pozemok
 •  Žalobu o určenie povinnosti vymeniť vadnú vec kúpenú v obchode
 •  Žalobu o určenie povinnosti zdržať sa zásahov do vlastníckeho práva
 •  Žalobu o určenie spôsobu a rozsahu užívania veci patriacej do bezpodielového spoluvlastníctva manželov
 •  Žalobu o určenie vlastníckeho práva k veci
 •  Žalobu o určenie vlastníckeho práva nadobudnutého vydržaním
 •  Žalobu o určenie vlastníctva k spracovanej cudzej veci
 •  Žalobu o určenie, že neprítomnosť zamestnanca v práci nie je neospravedlnenou absenciou
 •  Žalobu o usporiadanie pomerov medzi vlastníkom pozemku a vlastníkom neoprávnenej stavby
 •  Žalobu o vrátenie daru
 •  Žalobu o vrátenie kúpnej ceny oproti vráteniu predmetu kúpy na základe kúpnej zmluvy neplatnej v dôsledku omylu
 •  Žalobu o vrátenie plnenia z neplatnej zmluvy
 •  Žalobu o vrátenie požičaných peňazí
 •  Žalobu o vydanie bezdôvodného obohatenia
 •  Žalobu o vydanie bezdôvodného obohatenia získaného tým, za koho sa plnilo
 •  Žalobu o vydanie dedičstva
 •  Žalobu o vydanie hnuteľnej veci
 •  Žalobu o vydanie stratenej veci
 •  Žalobu o vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov po rozvode
 •  Žalobu o vyporiadanie škodcov, ktorí zodpovedajú za škodu spoločne a nerozdielne
 •  Žalobu o vypratanie bytu
 •  Žalobu o vypratanie nehnuteľnosti
 •  Žalobu o zaplatenie kúpnej ceny
 •  Žalobu o zaplatenie náhrady mzdy pri prekážke v práci
 •  Žalobu o zaplatenie príspevku na úhradu škody za nesplanie povinnosti na jej odvrátenie
 •  Žalobu o zdržanie sa zásahov do práva zodpovedajúceho vecnému bremenu
 •  Žalobu o zdržanie sa zásahov do vlastníckeho práva
 •  Žalobu o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva
 •  Žalobu o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva predajom veci
 •  Žalobu o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva prikázaním veci za náhradu
 •  Žalobu o zrušenie bezpodielového spoluvlastníctva manželov za trvania manželstva
 •  Žalobu o zrušenie bezpodielového spoluvlastníctva manželov za trvania manželstva z dôvodu podnikateľskej činnosti
 •  Žalobu o zrušenie podielového spoluvlastníka na rozhodnutie o hospodárení so spoločnou vecou
 •  Žalobu podielového spoluvlastníka na rozhodnutie súdu o dôležitej zmene spoločnej veci
 •  Žalobu pozostalého o určenie, že má dedičské právo
 •  Žalobu proti diskriminácií v pracovnoprávnych vzťahoch
 •  Žalobu proti dopravcovi zo zodpovednosti za škodu na prepravovanej zásielke
 •  Žalobu z kúpnej zmluvy
 •  Žalobu z porušenia výhradného zastúpenia
 •  Žalobu z právneho vzťahu medzi obchodnou spoločnosťou a jej zakladateľmi
 •  Žalobu zamestnávateľa o neplatnosť okamžitého skončenia pracovného pomeru a o náhradu škody
 •  Žalobu zasielateľa proti príkazcovi na náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti poskytnúť správne údaje
 •  Žalobu zo zodpovednosti za vady diela
 •  Žiadosť o preskúmanie postupu policajta v prípravnom konaní
 •  Žiadosťo doručovanie písomnosti elektronickými prostriedkami
 •  Žiadosť o konanie bez zbytočných prieťahov
 •  Žiadosť o navrátenie lehoty na podanie sťažnosti
 •  Žiadosť o nazretie do spisu
 •  Žiadosť o odklad výkonu trestu
 •  Žiadosť o odpustenie poriadkovej pokuty
 •  Žiadosť o odpustenie zmeškanej lehoty
 •  Žiadosť o odročenie pojednávania
 •  Žiadosťo odškodnenie osoby poškodenej násilným trestným činom
 •  Žiadosť o opravu rozhodnutia z dôvodu zrejmej nesprávnosti v písomnom vyhotovení rozhodnutia
 •  Žiadosť o oslobodenie od súdnych poplatkov
 •  Žiadosť o postúpenie veci inému správnemu orgánu
 •  Žiadosť o predĺženie lehoty
 •  Žiadosťo preskúmanie postupu vyšetrovateľa
 •  Žiadosťo udelenie milosti
 •  Žiadosť o ustanovenie opatrovníka
 •  Žiadosťo ustanovenie zástupcu
 •  Žiadosť o utajenie totožnosti svedka
 •  Žiadosť o vrátenie súdnych poplatkov
 •  Žiadosť o vrátenie veci
 •  Žiadosť o vykonanie dôkazu mimo pojednávania
 •  Žiadosť o vykonanie opatrenia proti nečinnosti správneho orgánu
 •  Žiadosť obvineného o opravu vyhotovenia rozsudku
 •  Žiadosť obvineného o oslobodenie ustanoveného obhajcu
 •  Žiadosť obvineného o prepustenie z väzby na slobodu
 •  Žiadosť obvineného o prepustenie z väzby na slobodu
 •  Žiadosť odsúdeného o odklad výkonu trestu odňatia slobody z dôležitých dôvodov
 •  Žiadosť odsúdeného o odklad výkonu trestu odňatia slobody z dôvodu ohrozenia života alebo zdravia
 •  Žiadosť odsúdeného o odloženie výkonu peňažného trestu
 •  Žiadosť odsúdeného o podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody
 •  Žiadosť odsúdeného o podmienečné upustenie od výkonu zvyšku trestu zákazu pobytu
 •  Žiadosť odsúdeného o podmienečné upustenie od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti
 •  Žiadosť odsúdeného o poskytnutie primeranej lehoty na obstaranie svojich záležitosti pred nástupom do výkonu trestu odňatia slobody
 •  Žiadosť odsúdeného o povolenie návštevy miesta, na ktoré sa vzťahuje trest zákazu pobytu
 •  Žiadosť odsúdeného o povolenie výkonu peňažného trestu v splátkach
 •  Žiadosť odsúdeného o prerušenie výkonu trestu odňatia slobody
 •  Žiadosť odsúdeného o upustenie od výkonu peňažného trestu alebo jeho zvyšku
 •  Žiadosť odsúdeného o upustenie od výkonu trestu odňatia slobody
 •  Žiadosť odsúdeného o upustenie od výkonu zvyšku trestu domáceho väzenia
 •  odsúdeného o zahladenie odsúdenia
 •  Žiadosť odsúdenej tehotnej ženy o odklad výkonu trestu odňatia slobody
 •  Žiadosť príjemcu o vydanie predmetu úschovy
 •  Žiadosť zložiteľa o vydanie predmetu úschovy
 •  A iné podľa požiadaviek klienta

Rodinné právo

 •  Právne poradenstvo
 •  Spisovanie návrhov na začatie súdneho konania
 •  Predbežné opatrenia
 •  Rozvod a výživné
 •  Príspevok na výživu rozvedeného manžela
 •  Príspevok na výživu a úhradu niektorých nákladov nevydatej matke
 •  Úprava výkonu rodičovských práv a povinností k maloletým deťom
 •  Výživné
 •  Náhradná starostlivosť
 •  Poručníctvo a opatrovníctvo
 •  Určenie rodičovstva
 •  Podávanie návrhov na začatie súdneho konania
 •  Mimosúdne riešenie sporov a iných situácii
 •  Zastupovanie klientov na súdnych pojednávaniach
 •  Zastupovanie klientov na mimosúdnych rokovaní s protistranou sporu

 • Sme pripravení pre vás podľa vašich požiadaviek vypracovať:

 •  Návrh maloletého na povolenie uzavrieť manželstvo
 •  Návrh na osvojenie dieťaťa manželmi
 •  Návrh na osvojenie dieťaťa manželom rodiča dieťaťa
 •  Návrh na osvojenie dieťaťa osamelou osobou
 •  Návrh na rozvod manželstva bez maloletých detí
 •  Návrh na rozvod manželstva s maloletými deťmi
 •  Návrh na úpravu styku maloletého dieťaťa s blízkymi osobami zomretého manžela
 •  Návrh na úpravu výkonu rodičovských práv a povinností a určenie výživného
 •  Návrh na určenie mena maloletého dieťaťa súdom
 •  Návrh na určenie otcovstva
 •  Návrh na určenie výživného
 •  Návrh na vydanie predbežného opatrenia
 •  Návrh na zapretie otcovstva
 •  Návrh na zmenu rozhodnutia o osobnej starostlivosti
 •  Návrh na zníženie výživného
 •  Návrh na zrušenie osvojenia
 •  Návrh na zrušenie vyživovacej povinnosti
 •  Návrh na zverenie maloletého dieťaťa do pestúnskej starostlivosti
 •  Návrh na zvýšenie výživného
 •  Návrh na určenie príspevku na výživu a úhradu niektorých nákladov nevydatej matke
 •  Návrh plnoletého dieťaťa na určenie výživného

Trestné právo

 •  Právne poradenstvo
 •  Obhajoba obvinených
 •  Zastupovanie poškodených

 • Sme pripravení pre vás podľa vašich požiadaviek vypracovať:

 •  Dovolanie obvineného
 •  Nahradenie väzby zárukou, sľubom, ktorým do konania pribral znalca
 •  Námietku zaujatosti voči orgánu činnému v trestnom konaní
 •  Návrh na nahradenie väzby zložením peňažnej záruky
 •  Návrh na povolenie obnovy konania
 •  Návrh na zastavenie trestného stíhania
 •  Návrh obvineného na doplnenie vyšetrovania a vyjadrenie k dôkazom
 •  Návrh obvineného na nahradenie väzby jeho písomným sľubom
 •  Návrh obvineného na postúpenie veci inému orgánu
 •  Návrh obvineného na prerušenie trestného stíhania
 •  Návrh obvineného na schválenie zmieru
 •  Návrh obvineného na zastavenie trestného stíhania
 •  Návrh obvineného, aby prokurátor vrátil vec vyšetrovateľovi s pokynmi na doplnenie vyšetrovania
 •  Návrh obžalovaného na odročenie hlavného pojednávania
 •  Návrh obžalovaného, aby sa hlavné pojednávanie konalo v jeho neprítomnosti
 •  Návrh odsúdeného na prepustenie z ochranného liečenia
 •  Návrh odsúdeného na upustenie od výkonu ochranného liečenia
 •  Návrh odsúdeného na zmenu spôsobu výkonu ochranného liečenia
 •  Návrh odsúdeného na zrušenie zaistenia majetku a uspokojenie nároku poškodeného na náhradu škody
 •  Návrh podmienečne prepusteného na rozhodnutie o jeho osvedčení v skúšobnej dobe
 •  Návrh poškodeného na uspokojenie jeho nároku na náhradu škody zaistením majetku obvineného
 •  Návrh poškodeného na zrušenie právoplatného rozhodnutia prokurátora
 •  Návrh záujmového združenia občanov na podmienečné upustenie od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti
 •  Návrh záujmového združenia občanov na prejednanie veci na pracovisku
 •  Návrh záujmového združenia občanov na účasť jeho zástupcu na hlavnom pojednávaní
 •  Návrh záujmového združenia občanov, aby väzby obvineného bola nahradená jeho zárukou
 •  Nesúhlas obžalovaného s prečítaním zápisnice o výsluchu svedka na hlavnom pojednávaní
 •  Odopretie súhlasu poškodeného s trestným stíhaním
 •  Odpor proti obvineného trestnému rozkazu
 •  Odvolanie obžalovaného
 •  Odvolanie obžalovaného proti rozsudku
 •  Odvolanie obžalovaného proti rozsudku pre porušenie zásady reformatio in peius
 •  Odvolanie poškodeného
 •  Odvolanie súhlasu poškodeného s trestným stíhaním
 •  Ospravedlnenie obvineného, že sa nedostaví na výsluch
 •  Ospravedlnenie svedka, že sa nedostaví na výsluch
 •  Oznámenie obvineného o zvolení si iného obhajcu
 •  Oznámenie svedka o odopretí výpovede
 •  Podanie poškodeného o výške škody spôsobenej trestným činom
 •  Podnet obvineného na podmienečné zastavenie trestného stíhania
 •  Podnet obvineného na začatie konania o dohode o vine a treste
 •  Podnet svedka na podanie návrhu na zaradenie do programu ochrany
 •  Podnet záujmového združenia na začatie trestného stíhania
 •  Ponuka záujmového združenia občanov na prevzatie záruky za dovŕšenie nápravy odsúdeného
 •  Ponuku záujmového združenia občanov na prevzatie záruky za nápravu obžalovaného
 •  Späť vzatie odvolania
 •  Splnomocnenie udelené poškodeným
 •  Sťažnosť obvineného proti rozhodnutiu o vzatí do väzby
 •  Sťažnosť obvineného proti uzneseniu o zaistení nároku poškodeného na náhradu škody
 •  Sťažnosť obvineného proti uzneseniu, ktorým mu bolo vznesené obvinenie
 •  Sťažnosť odsúdeného proti uzneseniu o pokračovaní v ochrannom liečení
 •  Trestné oznámenie
 •  Udelenie súhlasu s trestným konaním
 •  Uplatnenie nároku obvineného na bezplatnú obhajobu
 •  Uplatnenie nároku svedka na svedočné
 •  Vyhlásenie obvineného, že trvá na prejednaní veci
 •  Vyhlásenie poškodeného o späťvzatí súhlasu s trestným stíhaním
 •  Vyjadrenie k dovolaniu
 •  Vyjadrenie obvineného ku skutočnostiam, ktoré sa mu kladú za vinu, a k dôkazom o nich
 •  Vyjadrenie obžalovaného k odvolaniu podanému v jeho neprospech
 •  zúčastnenej osoby k zhabaniu jeho veci
 •  Zvolenie si obhajcu obvineným
 •  Žiadosť o preskúmanie postupu policajta v prípravnom konaní
 •  Žiadosť o navrátenie lehoty na podanie sťažnosti
 •  Žiadosť o nazretie do spisu
 •  Žiadosť o odklad výkonu trestu
 •  Žiadosť o odškodnenie osoby poškodenej násilným trestným činom
 •  Žiadosť o preskúmanie postupu vyšetrovateľa
 •  Žiadosť o udelenie milosti
 •  Žiadosť o utajenie totožnosti svedka
 •  Žiadosť o vrátenie veci
 •  Žiadosť obvineného o opravu vyhotovenia rozsudku
 •  Žiadosť obvineného o oslobodenie ustanoveného obhajcu
 •  Žiadosť obvineného o prepustenie z väzby na slobodu
 •  Žiadosť obvineného o prepustenie z väzby na slobodu
 •  Žiadosť odsúdeného o odklad výkonu trestu odňatia slobody z dôležitých dôvodov
 •  Žiadosť odsúdeného o odklad výkonu trestu odňatia slobody z dôvodu ohrozenia života alebo zdravia
 •  Žiadosť odsúdeného o odloženie výkonu peňažného trestu
 •  Žiadosť odsúdeného o podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody
 •  Žiadosť odsúdeného o podmienečné upustenie od výkonu zvyšku trestu zákazu pobytu
 •  Žiadosť odsúdeného o podmienečné upustenie od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti
 •  Žiadosť odsúdeného o poskytnutie primeranej lehoty na obstaranie svojich záležitosti pred nástupom do výkonu trestu odňatia slobody
 •  Žiadosť odsúdeného o povolenie návštevy miesta, na ktoré sa vzťahuje trest zákazu pobytu
 •  Žiadosť odsúdeného o povolenie výkonu peňažného trestu v splátkach
 •  Žiadosť odsúdeného o prerušenie výkonu trestu odňatia slobody
 •  Žiadosť odsúdeného o upustenie od výkonu peňažného trestu alebo jeho zvyšku
 •  Žiadosť odsúdeného o upustenie od výkonu trestu odňatia slobody
 •  Žiadosť odsúdeného o upustenie od výkonu zvyšku trestu domáceho väzenia
 •  Žiadosť odsúdeného o zahladenie odsúdenia
 •  Žiadosť odsúdenej tehotnej ženy o odklad výkonu trestu odňatia slobody
 •  A iné podľa požiadaviek klienta

Pracovné právo

 •  Právne poradenstvo
 •  Zmluvy, dohody, právne rady, rozbory a stanoviská
 •  Spisovanie žalôb na začatie konania
 •  Zastupovanie v súdnych sporoch
 •  Zastupovanie klientov pri rokovaniach s protistranou
 •  Riešenie zmien pracovnoprávnych vzťahov

 • Sme pripravení pre vás podľa vašich požiadaviek vypracovať:

 •  Dohodu o pracovnej činnosti
 •  Dohodu o skončení pracovného pomeru
 •  Dohodu o uznaní záväzku na náhradu škody
 •  Dohodu o brigádnickej práci študentov
 •  Dohodu o hmotnej zodpovednosti za hodnoty zverené na vyúčtovanie
 •  Dohodu o spoločnej hmotnej zodpovednosti
 •  Dohodu o vykonaní práce
 •  Dohodu o zmene pracovnej zmluvy
 •  Dohodu o zvýšení kvalifikácie
 •  Odstúpenie od dohody o hmotnej zodpovednosti
 •  Odvolanie písomného súhlasu s ďalšou zárobkovou činnosťou
 •  Okamžité skončenie pracovného pomeru zamestnancom
 •  Okamžité skončenie pracovného pomeru zamestnávateľom
 •  Oznámenie zamestnávateľa, že trvá na tom, aby zamestnanec ďalej konal svoju prácu
 •  Písomné upozornenie na porušenie pracovnej disciplíny
 •  Potvrdenie o prevzatí zvereného predmetu
 •  Poverenie zamestnanca zamestnávateľom
 •  Pracovnú zmluvu
 •  Pracovnú zmluvu na dobu určitú
 •  Pracovný poriadok
 •  Rozhodnutie o krátení dovolenky
 •  Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe
 •  Splnomocnenie na prijatie mzdy
 •  Súhlas zamestnávateľa so žiadosťou zamestnanca na skončenie pracovného pomeru dohodou
 •  Upozornenie zamestnanca, že nemá vytvorené riadne pracovné podmienky
 •  Uznanie záväzku na náhradu škody
 •  Výpoveď dohody o brigádnickej práci študentov
 •  Výpoveď zamestnanca
 •  Výpoveď zamestnávateľa pre porušenie pracovnej disciplíny
 •  Výpoveď zamestnávateľa z dôvodu nadbytočnosti
 •  Vyslovenie nesúhlasu zamestnávateľa so skončením pracovného pomeru dohodou
 •  Žalobu na náhradu mzdy za nevyčerpanú dovolenku
 •  Žalobu na náhradu škody na odložených veciach
 •  Žalobu na náhradu škody vzniknutej vydaním nepravdivého pracovného posudku
 •  Žalobu na poskytnutie odstupného
 •  Žalobu na uloženie povinnosti určiť zamestnancovi čerpanie dovolenky
 •  Žalobu na uloženie povinnosti zamestnávateľovi zaradiť zamestnanca na prácu dohodnutú v pracovnej zmluve
 •  Žalobu na úpravu pracovného posudku
 •  Žalobu na úpravu pracovnej doby ženy starajúcej sa o dieťa
 •  Žalobu na určenie nároku na pracovné voľno
 •  Žalobu na určenie neplatnosti nesúhlasu na výkon inej zárobkovej činnosti
 •  Žalobu na určenie neplatnosti preradenia do iného miesta výkonu práce
 •  Žalobu na vydanie bezdôvodného obohatenia
 •  Žalobu na zaplatenie odmeny z dohody o vykonaní práce
 •  Žalobu na zaplatenie schodku
 •  Žalobu na náhradu mzdy z dôvodu neplatného skončenia pracovného pomeru
 •  Žalobu o neplatnosť výpovede
 •  Žalobu o neplatnosť výpovede pre porušenie pracovnej disciplíny
 •  Žalobu o určenie, že neprítomnosť zamestnanca v práci nie je neospravedlnenou absenciou
 •  Žalobu o zaplatenie náhrady mzdy pri prekážke v práci
 •  Žalobu o zaplatenie príspevku na úhradu škody za nesplanie povinnosti na jej odvrátenie
 •  Žalobu zamestnávateľa o neplatnosť okamžitého skončenia pracovného pomeru a o náhradu škody
 •  Žalobu na náhradu škody vzniknutej stratou zverených predmetov
 •  Žalobu na uloženie povinnosti vydať potvrdenie o zamestnaní
 •  Žalobu na uloženie povinnosti vydať pracovný posudok
 •  Žalobu na určenie neplatnosti preradenia na inú prácu
 •  Žalobu proti diskriminácií v pracovnoprávnych vzťahoch
 •  Žiadosť hmotne zodpovedného zamestnanca o vykonanie inventúry
 •  Žiadosť o náhradu škody na odložených veciach
 •  Žiadosť o náhradu škody utrpenej pri odvracaní škody
 •  Žiadosť o poskytnutie riadnej dovolenky na zotavenie
 •  Žiadosť o poskytnutie rodičovskej dovolenky
 •  Žiadosť o poskytnutie rodičovskej dovolenky otcom dieťaťa
 •  Žiadosť o povolenie kratšieho pracovného času
 •  Žiadosť o prijatie do zamestnania
 •  Žiadosť o príspevok na úhradu škody za nesplnenie povinnosti odvrátenia škody
 •  Žiadosť o skončenie pracovného pomeru dohodou
 •  Žiadosť o udelenie súhlasu na zárobkovú činnosť
 •  Žiadosť o úpravu pracovného času
 •  Žiadosťo vrátenie plnení poskytnutých podľa dohody o zvýšení kvalifikácie
 •  Žiadosť o vrátenie preplatku mzdy
 •  Žiadosť o vydanie potvrdenia o zamestnaní
 •  Žiadosť o vydanie pracovného posudku
 •  Žiadosťo zaplatenie náhrady mzdy za nevyčerpanú dovolenku
 •  Žiadosť o zrušenie vyslania na pracovnú cestu
 •  A iné podľa požiadaviek klienta

Kúpa, predaj a prenájom nehnuteľností

 •  Právne poradenstvo
 •  Zmluvy a dohody
 •  Výpovede zmlúv a žaloby

 • Sme pripravení pre vás podľa vašich požiadaviek vypracovať:

 •  Darovaciu zmluvu
 •  Dohodu nájomcov o vzájomnej výmene bytov
 •  Dohodu o skončení nájmu bytu
 •  Dohodu rozvedených manželov o ďalšom nájme bytu
 •  Kúpnu zmluvu
 •  Kúpnu zmluvu s výhradou vlastníctva
 •  Nájomnú zmluvu
 •  Návrh na povolenie vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností
 •  Návrh na vklad vlastníckeho práva a vecného bremena do katastra nehnuteľnosti
 •  Návrh na výmaz vecného bremena na základe zmluvy o zrušení vecného bremena
 •  Návrh na vypratanie družstevného bytu jedným z rozvedených manželov
 •  Návrh na využitie predkupného práva spoluvlastníka
 •  Návrh na zrušenie práva spoločného nájmu bytu
 •  Návrh na zrušenie spoločného nájmu bytu manželmi
 •  Odstúpenie od kúpnej zmluvy
 •  Uplatnenie práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy
 •  Uplatnenie práva na primeranú zľavu z nájomného
 •  Uplatnenie práva na zľavu z kúpnej ceny
 •  Upozornenie prenajímateľa nájomcom na odstránenie závad brániacich riadnemu užívaniu bytu
 •  Výpoveď z nájmu bytu nájomcom
 •  Záložnú zmluvu, ktorej predmetom je nehnuteľnosť
 •  Zmluvu o podnájme
 •  Zmluvu o nájme bytu
 •  Zmluvu o uzavretí budúcej zmluvy
 •  Zmluvu o budúcej zmluve
 •  Zmluvu o nájme nehnuteľnosti
 •  Zmluvu o podnájme nebytového priestoru
 •  Zmluvu o prevode vlastníctva bytu
 •  Zmluvu o ubytovaní
 •  Zmluvu o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy
 •  Zmluvu o uzavretí budúcej podnájomnej zmluvy
 •  Zmluvu o zriadení vecného bremena spojeného s vlastníctvom nehnuteľnosti
 •  Zmluvu o zrušení vecného bremena
 •  Žalobu o nahradenie vyhlásenia vôle na uzavretie zmluvy
 •  Žalobu o náhradu škody porušením právnej povinnosti
 •  Žalobu o náhradu škody pre neplatnosť právneho úkonu
 •  Žalobu o náhradu škody spôsobenej vstupom na susediaci pozemok
 •  Žalobu o obmedzenie užívacieho práva k bytu, ktorého nájom sa skončil uplynutím doby
 •  Žalobu o odstránenie neoprávnenej stavby
 •  Žalobu o ochranu oprávnenej držby
 •  Žalobu o prechod nájmu bytu
 •  Žalobu o prikázanie neoprávnenej stavby do vlastníctva vlastníka pozemku
 •  Žalobu o splnenie dohody o výmene bytu
 •  Žalobu o uloženie povinnosti nahradiť účelne vynaložené náklady na odstránenie
 •  závad brániacich riadnemu užívaniu bytu
 •  Žalobu o určenie povinnosti umožniť vstup na susediaci pozemok
 •  Žalobu o určenie povinnosti zdržať sa zásahov do vlastníckeho práva
 •  Žalobu o určenie vlastníckeho práva nadobudnutého vydržaním
 •  Žalobu o usporiadanie pomerov medzi vlastníkom pozemku a vlastníkom neoprávnenej stavby
 •  Žalobu o vrátenie daru
 •  Žalobu o vrátenie kúpnej ceny oproti vráteniu predmetu kúpy na základe kúpnej zmluvy neplatnej v dôsledku omylu
 •  Žalobu o vypratanie bytu
 •  Žalobu o vypratanie nehnuteľnosti
 •  Žalobu o zdržanie sa zásahov do práva zodpovedajúceho vecnému bremenu
 •  Žalobu o zdržanie sa zásahov do vlastníckeho práva
 •  Žalobu o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva
 •  Žalobu o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva prikázaním veci za náhradu
 •  Žalobu na zrušenie práva spoločného nájmu bytu manželmi
 •  Žalobu o náhradu nákladov účelne vynaložených na vec
 •  Žalobu o uplatnenie nároku z predkupného práva
 •  Žalobu o určenie povinnosti oplotiť pozemok
 •  Žalobu o vrátenie plnenia z neplatnej zmluvy
 •  Žalobu o vydanie bezdôvodného obohatenia
 •  Žalobu o vydanie bezdôvodného obohatenia získaného tým, za koho sa plnilo
 •  Žalobu o zaplatenie kúpnej ceny
 •  Žalobu o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva predajom veci
 •  Žalobu podielového spoluvlastníka na rozhodnutie súdu o dôležitej zmene spoločnej veci
 •  A iné podľa požiadaviek klienta

Riešenie sporov mimosúdnou cestou

 •  Finančná nenáročnosť
 •  Rýchlosť konania
 •  Spokojnosť oboch strán
 •  Riešenie mimosúdnych sporov v oblasti:
  •  Občianskoprávnych sporov
  •  Obchodných záväzkových sporov
  •  Pracovnoprávnych sporov
  •  Spotrebiteľských sporov

Ochrana spotrebiteľa

 •  Právne poradenstvo
 •  Spisovanie žalôb na začatie konania
 •  Zastupovanie v súdnych sporoch

 • Zastupujeme klienta pri:

 •  Neuznaných reklamáciách
 •  Nedodaní tovaru
 •  Sporoch s nebankovými subjektmi
 •  Sporoch s bankami
 •  Sporoch s poisťovňami
 •  Pri iných sporoch plynúcich zo spotrebiteľských vzťahoch

Vypracujeme pre vás

  Z oblasti občianskeho práva

 •  Darovaciu zmluvu
 •  Dohodu nájomcov o vzájomnej výmene bytov
 •  Dohodu o skončení nájmu bytu
 •  Dohodu o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnosti
 •  Dohodu rozvedených manželov o ďalšom nájme bytu
 •  Dohodu o odpustení dlhu
 •  Dohodu o pristúpení k záväzku
 •  Dohodu o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov
 •  Dohodu o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnosti
 •  Kúpnu zmluvu
 •  Kúpnu zmluvu s výhradou vlastníctva
 •  Nájomnú zmluvu
 •  Návrh na povolenie vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností
 •  Návrh na prejednanie novoobjaveného majetku
 •  Návrh na registráciu nadácie
 •  Návrh na registráciu združenia
 •  Návrh na vklad vlastníckeho práva a vecného bremena do katastra nehnuteľnosti
 •  Návrh na vklad vlastníckeho práva na základe dohody o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov
 •  Návrh na vylúčenie manžela z užívacieho práva k domu alebo bytu patriacemu do bezpodielového spoluvlastníctva
 •  Návrh na výmaz vecného bremena na základe zmluvy o zrušení vecného bremena
 •  Návrh na vypratanie družstevného bytu jedným z rozvedených manželov
 •  Návrh na využitie predkupného práva spoluvlastníka
 •  Návrh na zápis záujmového združenia právnických osôb do registra združení
 •  Návrh na zrušenie práva spoločného nájmu bytu
 •  Návrh na zrušenie spoločného nájmu bytu manželmi
 •  Odstúpenie od kúpnej zmluvy
 •  Odstúpenie od zmluvy o zhotovení veci na zákazku po oznámení novej ceny
 •  Odstúpenie od zmluvy z dôvodu omeškania dlžníka
 •  Oznámenie o postúpení pohľadávky
 •  Potvrdenie o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov
 •  Príkaznú zmluvu
 •  Splnomocnenie
 •  Sprostredkovateľskú zmluva
 •  Stanovy občianskeho združenia
 •  Stanovy záujmového združenia právnických osôb
 •  Substitučné splnomocnenie
 •  Uplatnenie deliteľného plnenia jedného z viacerých veriteľov voči dlžníkovi
 •  Námietku premlčania dlžníkom
 •  Uplatnenie nedeliteľného plnenia jedného z viacerých veriteľov voči dlžníkovi
 •  Uplatnenie plnenia voči jednému zo solidárnych dlžníkov
 •  Uplatnenie práva na bezplatné odstránenie vady veci, ktorá bola kúpená v obchode
 •  Uplatnenie práva na náhradu účelne vynaložených nákladov na odstránenie závady
 •  Uplatnenie práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy
 •  Uplatnenie práva na primeranú zľavu z nájomného
 •  Uplatnenie práva na úroky z omeškania peňažného dlhu
 •  Uplatnenie práva na zľavu z kúpnej ceny
 •  Uplatnenie zodpovednosti za vady veci zhotovenej na zákazku
 •  Upozornenie prenajímateľa nájomcom na odstránenie závad brániacich riadnemu užívaniu bytu
 •  Uznanie dlhu
 •  Uznanie práva dlžníkom
 •  Vyhlásenie ručiteľa
 •  Výpoveď z nájmu bytu nájomcom
 •  Zabezpečenie záväzku prevodom práva
 •  Záložnú zmluvu, ktorej predmetom je nehnuteľnosť
 •  Záložnú zmluvu
 •  Zámenná zmluvu
 •  Započítanie pohľadávok jednostranným právnym úkonom
 •  Zmluvu o podnájme
 •  Zmluvu o dielo
 •  Zmluvu o nájme bytu
 •  Zmluvu o uzavretí budúcej zmluvy
 •  Zmluvu o zaopatrení
 •  Zmluvu o zhotovení veci na zákazku
 •  Zmluvu v prospech tretej osoby
 •  Zmluvu o budúcej zmluve
 •  Zmluvu o nájme nehnuteľnosti
 •  Zmluvu o obstaraní predaja veci
 •  Zmluvu o obstaraní veci
 •  Zmluvu o podnájme nebytového priestoru
 •  Zmluvu o postúpení pohľadávky
 •  Zmluvu o pôžičke
 •  Zmluvu o pôžičke s ručiteľským záväzkom
 •  Zmluvu o preprave nákladu
 •  Zmluvu o prevode vlastníctva bytu
 •  Zmluvu o prevzatí dlhu
 •  Zmluvu o sprostredkovaní
 •  Zmluvu o ubytovaní
 •  Zmluvu o úschove
 •  Zmluvu o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy
 •  Zmluvu o uzavretí budúcej podnájomnej zmluvy
 •  Zmluvu o výpožičke
 •  Zmluvu o zriadení vecného bremena spojeného s vlastníctvom nehnuteľnosti
 •  Zmluvu o zrušení vecného bremena
 •  Žalobu o nahradenie vyhlásenia vôle na uzavretie zmluvy
 •  Žalobu o náhradu škody porušením právnej povinnosti
 •  Žalobu o náhradu škody pre neplatnosť právneho úkonu
 •  Žalobu o náhradu škody spôsobenej na prevzatej veci
 •  Žalobu o náhradu škody spôsobenej vstupom na susediaci pozemok
 •  Žalobu o náhradu škody, ktorá bola spôsobená prevádzkovou činnosťou
 •  Žalobu o obmedzenie užívacieho práva k bytu, ktorého nájom sa skončil uplynutím doby
 •  Žalobu o obnovenie bezpodielového spoluvlastníctva manželov
 •  Žalobu o odstránenie neoprávnenej stavby
 •  Žalobu o ochranu oprávnenej držby
 •  Žalobu o prechod nájmu bytu
 •  Žalobu o prikázanie neoprávnenej stavby do vlastníctva vlastníka pozemku
 •  Žalobu o splnenie dohody o výmene bytu
 •  Žalobu o uloženie povinnosti nahradiť účelne vynaložené náklady na odstránenie závad brániacich riadnemu užívaniu bytu
 •  Žalobu o uloženie povinnosti vykonať opatrenie na odvrátenie hroziacej škody
 •  Žalobu o uloženie povinnosti zhotoviť vec podľa zmluvy o zhotovení veci na zákazku
 •  Žalobu o určenie povinnosti umožniť vstup na susediaci pozemok
 •  Žalobu o určenie povinnosti vymeniť vadnú vec kúpenú v obchode
 •  Žalobu o určenie povinnosti zdržať sa zásahov do vlastníckeho práva
 •  Žalobu o určenie vlastníckeho práva k veci
 •  Žalobu o určenie vlastníckeho práva nadobudnutého vydržaním
 •  Žalobu o usporiadanie pomerov medzi vlastníkom pozemku a vlastníkom neoprávnenej stavby
 •  Žalobu o vrátenie daru
 •  Žalobu o vrátenie kúpnej ceny oproti vráteniu predmetu kúpy na základe kúpnej zmluvy neplatnej v dôsledku omylu
 •  Žalobu o vrátenie požičaných peňazí
 •  Žalobu o vydanie hnuteľnej veci
 •  Žalobu o vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov po rozvode
 •  Žalobu o vyporiadanie škodcov, ktorí zodpovedajú za škodu spoločne a nerozdielne
 •  Žalobu o vypratanie bytu
 •  Žalobu o vypratanie nehnuteľnosti
 •  Žalobu o zdržanie sa zásahov do práva zodpovedajúceho vecnému bremenu
 •  Žalobu o zdržanie sa zásahov do vlastníckeho práva
 •  Žalobu o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva
 •  Žalobu o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva prikázaním veci za náhradu
 •  Žalobu o zrušenie bezpodielového spoluvlastníctva manželov za trvania manželstva
 •  Žalobu o zrušenie bezpodielového spoluvlastníctva manželov za trvania manželstva z dôvodu podnikateľskej činnosti
 •  Žalobu podielového spoluvlastníka na rozhodnutie o hospodárení so spoločnou vecou
 •  Žalobu manžela o vrátenie nie bežnej veci patriacej do bezpodielového spoluvlastníctva manželov
 •  Žalobu na zrušenie práva spoločného nájmu bytu manželmi
 •  Žalobu o náhradu nákladov účelne vynaložených na vec
 •  Žalobu o náhradu škody spôsobenej na odložených veciach
 •  Žalobu o náhradu škody spôsobenej na vnesených veciach
 •  Žalobu o náhradu škody spôsobenej odcudzením alebo stratou vecí, ak stratila fyzická osoba pri poškodení možnosť ich opratrovať
 •  Žalobu o náhradu škody spôsobenej okolnosťami, ktoré majú pôvod v povahe prístroja alebo inej veci, použitej pri plnení záväzku
 •  Žalobu o náhradu škody spôsobenej tým, kto sa vlastnou vinou dostal do stavu, že nie je schopný ovládať svoje konanie a posúdiť jeho následky
 •  Žalobu o náhradu škody spôsobenej tými, ktorí nemôžu posúdiť následky svojho konania
 •  Žalobu o náhradu škody spôsobenej úmyselným konaním proti dobrým mravom
 •  Žalobu o náhradu za plnenie poskytnuté veriteľovi
 •  Žalobu o uplatnenie nároku z predkupného práva
 •  Žalobu o určenie neplatnosti vydedenia
 •  Žalobu o určenie neplatnosti závetu
 •  Žalobu o určenie povinnosti oplotiť pozemok
 •  Žalobu o určenie spôsobu a rozsahu užívania veci patriacej do bezpodielového spoluvlastníctva manželov
 •  Žalobu o určenie vlastníctva k spracovanej cudzej veci
 •  Žalobu o vrátenie plnenia z neplatnej zmluvy
 •  Žalobu o vydanie bezdôvodného obohatenia
 •  Žalobu o vydanie bezdôvodného obohatenia získaného tým, za koho sa plnilo
 •  Žalobu o vydanie dedičstva
 •  Žalobu o vydanie stratenej veci
 •  Žalobu o zaplatenie kúpnej ceny
 •  Žalobu o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva predajom veci
 •  Žalobu podielového spoluvlastníka na rozhodnutie súdu o dôležitej zmene spoločnej veci
 •  Žalobu pozostalého o určenie, že má dedičské právo
 •  Žiadosť dlžníka o súhlas veriteľa s prevzatím dlhu

 • Z oblasti občianskeho súdneho poriadku

 •  Čiastočné späť vzatie návrhu
 •  Doplnenie návrhu
 •  Námietku miestnej nepríslušnosti
 •  Námietku zaujatosti
 •  Návrh na doplnenie rozsudku
 •  Návrh na náhradu trov konania
 •  Návrh na nariadenie predbežného opatrenia
 •  Návrh na predbežné opatrenie – nevstupovať do bytu
 •  Návrh na prerušenie konania
 •  Návrh na prenesenie príslušnosti vo veci starostlivosti o maloletých
 •  Návrh na odpustenie zmeškania lehoty
 •  Návrh na umorenie listiny
 •  Návrh na začatie konania o obmedzenie spôsobilosti na právne úkony
 •  Návrh na začatie konania o vrátenie spôsobilosti na právne úkony
 •  Návrh na zrušenie rozsudku o obmedzení spôsobilosti na právne úkony
 •  Podnet na ustanovenie opatrovníka
 •  Návrh na obnovu konania
 •  Návrh na vyslovenie zákazu zasahovania do pokojného stavu
 •  Návrh na ochranu osobnosti
 •  Návrh na určenie neplatnosti právneho úkonu absolútne neplatného
 •  Návrh na určenie neplatnosti právneho úkonu relatívne neplatného
 •  Dovolanie sa neplatnosti relatívne neplatného právneho úkonu
 •  Návrh na opravu rozsudku
 •  Návrh na opravu odôvodnenia rozsudku
 •  Návrh na oslobodenie od súdnych poplatkov
 •  Návrh na osvojenie dieťaťa manželmi
 •  Návrh na osvojenie dieťaťa manželom rodiča dieťaťa
 •  Návrh na osvojenie dieťaťa osamelou osobou
 •  Návrh na zrušenie osvojenia
 •  Návrh na prerušenie konania
 •  Návrh na prikázanie veci inému súdu z dôvodu vhodnosti
 •  Návrh na pripustenie zámeny účastníka
 •  Návrh na pripustenie zmeny návrhu
 •  Návrh na prijatie do úschovy
 •  Návrh na pokračovanie v konaní
 •  Návrh na uzavretie zmluvy
 •  Návrh na vydanie platobného rozkazu
 •  Návrh na vyhlásenie za mŕtveho
 •  Návrh na vydanie predbežného opatrenia
 •  Návrh na vykonanie dokazovania
 •  Návrh na vylúčenie sudcu z prejednávania a rozhodovania veci
 •  Návrh na vyslovenie predbežnej vykonateľnosti rozsudku
 •  Návrh na zabezpečenie dôkazu
 •  Návrh na vstúpenie ďalšieho účastníka do konania
 •  Návrh na zámenu účastníka konania
 •  Návrh na začatie konania
 •  Návrh na zmenu účastníkov konania
 •  Návrh na zmenu rozsudku, ak sa podstatne zmenili okolnosti
 •  Návrh na zmierovacie konanie
 •  Návrh na zrušenie rozsudku pre zmeškanie
 •  Návrh na zrušenie uznesenia o schválení zmieru
 •  Nesúhlas s ustanovením spoločného zástupcu
 •  Odstúpenie od zmluvy
 •  Odstránenie vady návrhu na začatie konania
 •  Odpor proti platobnému rozkazu
 •  Odporovaciu žalobu o neúčinnosť právneho úkonu
 •  Odvolanie proti uzneseniu o neustanovení zástupcu
 •  Odvolanie proti rozsudku
 •  Odvolanie proti uzneseniu o ustanovení za opatrovníka
 •  Odvolanie proti výroku o trovách konania v platobnom rozkaze
 •  Odvolanie proti uzneseniu, ktorým sa zamieta žiadosť o oslobodenie od súdnych poplatkov
 •  Opravu návrhu
 •  Ospravedlnenie neúčasti na pojednávaní
 •  Oznámenie o odvolaní splnomocnenia
 •  Oznámenie o vypovedaní splnomocnenia
 •  Oznámenie vedľajšieho účastníka o vstupe do konania
 •  Prijatie návrhu na uzavretie zmluvy
 •  Späťvzatie návrhu na začatie konania
 •  Späťvzatie odvolania
 •  Späťvzatie žaloby
 •  Späťvzatie žaloby sčasti
 •  Splnomocnenie pre celé konanie
 •  Splnomocnenie pre určité úkony
 •  Udelenie splnomocnenia zamestnancovi odborovej organizácie
 •  Uznanie nároku a žiadosť o plnenie v splátkach
 •  Uznanie nároku žalovaným
 •  Vyjadrenie k návrhu
 •  Vyjadrenie k odvolaniu
 •  Vyjadrenie k žalobe
 •  Vypovedanie splnomocnenia
 •  Vzdanie sa odvolania
 •  Zmenu návrhu na začatie konania
 •  Žiadosť o doručovanie písomnosti elektronickými prostriedkami
 •  Žiadosť o konanie bez zbytočných prieťahov
 •  Žiadosť o odpustenie poriadkovej pokuty
 •  Žiadosť o odročenie pojednávania
 •  Žiadosť o predĺženie lehoty
 •  Žiadosť o ustanovenie opatrovníka
 •  Žiadosť o ustanovenie zástupcu
 •  Žiadosť o vrátenie súdnych poplatkov
 •  Žiadosť o vykonanie dôkazu mimo pojednávania
 •  Žiadosť o oslobodenie od súdnych poplatkov
 •  Žiadosť príjemcu o vydanie predmetu úschovy
 •  Žiadosť zložiteľa o vydanie predmetu úschovy

 • Z oblasti zákonníka práce

 •  Dohodu o pracovnej činnosti
 •  Dohodu o skončení pracovného pomeru
 •  Dohodu o uznaní záväzku na náhradu škody
 •  Dohodu o brigádnickej práci študentov
 •  Dohodu o hmotnej zodpovednosti za hodnoty zverené na vyúčtovanie
 •  Dohodu o spoločnej hmotnej zodpovednosti
 •  Dohodu o vykonaní práce
 •  Dohodu o zmene pracovnej zmluvy
 •  Dohodu o zvýšení kvalifikácie
 •  Odstúpenie od dohody o hmotnej zodpovednosti
 •  Odvolanie písomného súhlasu s ďalšou zárobkovou činnosťou
 •  Okamžité skončenie pracovného pomeru zamestnancom
 •  Okamžité skončenie pracovného pomeru zamestnávateľom
 •  Oznámenie zamestnávateľa, že trvá na tom, aby zamestnanec ďalej konal svoju prácu
 •  Písomné upozornenie na porušenie pracovnej disciplíny
 •  Potvrdenie o prevzatí zvereného predmetu
 •  Poverenie zamestnanca zamestnávateľom
 •  Pracovnú zmluvu
 •  Pracovnú zmluvu na dobu určitú
 •  Pracovný poriadok
 •  Rozhodnutie o krátení dovolenky
 •  Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe
 •  Splnomocnenie na prijatie mzdy
 •  Súhlas zamestnávateľa so žiadosťou zamestnanca na skončenie pracovného pomeru dohodou
 •  Upozornenie zamestnanca, že nemá vytvorené riadne pracovné podmienky
 •  Uznanie záväzku na náhradu škody
 •  Výpoveď dohody o brigádnickej práci študentov
 •  Výpoveď zamestnanca
 •  Výpoveď zamestnávateľa pre porušenie pracovnej disciplíny
 •  Výpoveď zamestnávateľa z dôvodu nadbytočnosti
 •  Vyslovenie nesúhlasu zamestnávateľa so skončením pracovného pomeru dohodou
 •  Žalobu na náhradu mzdy za nevyčerpanú dovolenku
 •  Žalobu na náhradu škody na odložených veciach
 •  Žalobu na náhradu škody vzniknutej vydaním nepravdivého pracovného posudku
 •  Žalobu na poskytnutie odstupného
 •  Žalobu na uloženie povinnosti určiť zamestnancovi čerpanie dovolenky
 •  Žalobu na uloženie povinnosti zamestnávateľovi zaradiť zamestnanca na prácu dohodnutú v pracovnej zmluve
 •  Žalobu na úpravu pracovného posudku
 •  Žalobu na úpravu pracovnej doby ženy starajúcej sa o dieťa
 •  Žalobu na určenie nároku na pracovné voľno
 •  Žalobu na určenie neplatnosti nesúhlasu na výkon inej zárobkovej činnosti
 •  Žalobu na určenie neplatnosti preradenia do iného miesta výkonu práce
 •  Žalobu na vydanie bezdôvodného obohatenia
 •  Žalobu na zaplatenie odmeny z dohody o vykonaní práce
 •  Žalobu na zaplatenie schodku
 •  Žalobu na náhradu mzdy z dôvodu neplatného skončenia pracovného pomeru
 •  Žalobu o neplatnosť výpovede
 •  Žalobu o neplatnosť výpovede pre porušenie pracovnej disciplíny
 •  Žalobu o určenie, že neprítomnosť zamestnanca v práci nie je neospravedlnenou absenciou
 •  Žalobu o zaplatenie náhrady mzdy pri prekážke v práci
 •  Žalobu o zaplatenie príspevku na úhradu škody za nesplanie povinnosti na jej odvrátenie
 •  Žalobu zamestnávateľa o neplatnosť okamžitého skončenia pracovného pomeru a o náhradu škody
 •  Žalobu na náhradu škody vzniknutej stratou zverených predmetov
 •  Žalobu na uloženie povinnosti vydať potvrdenie o zamestnaní
 •  Žalobu na uloženie povinnosti vydať pracovný posudok
 •  Žalobu na určenie neplatnosti preradenia na inú prácu
 •  Žalobu proti diskriminácií v pracovnoprávnych vzťahoch
 •  Žiadosť hmotne zodpovedného zamestnanca o vykonanie inventúry
 •  Žiadosť o náhradu škody na odložených veciach
 •  Žiadosť o náhradu škody utrpenej pri odvracaní škody
 •  Žiadosť o poskytnutie riadnej dovolenky na zotavenie
 •  Žiadosť o poskytnutie rodičovskej dovolenky
 •  Žiadosť o poskytnutie rodičovskej dovolenky otcom dieťaťa
 •  Žiadosť o povolenie kratšieho pracovného času
 •  Žiadosť o prijatie do zamestnania
 •  Žiadosť o príspevok na úhradu škody za nesplnenie povinnosti odvrátenia škody
 •  Žiadosť o skončenie pracovného pomeru dohodou
 •  Žiadosť o udelenie súhlasu na zárobkovú činnosť
 •  Žiadosť o úpravu pracovného času
 •  Žiadosť o vrátenie plnení poskytnutých podľa dohody o zvýšení kvalifikácie
 •  Žiadosť o vrátenie preplatku mzdy
 •  Žiadosť o vydanie potvrdenia o zamestnaní
 •  Žiadosť o vydanie pracovného posudku
 •  Žiadosť o zaplatenie náhrady mzdy za nevyčerpanú dovolenku
 •  Žiadosť o zrušenie vyslania na pracovnú cestu

 • Z oblasti zákona o rodine

 •  Návrh maloletého na povolenie uzavrieť manželstvo
 •  Návrh na rozvod manželstva bez maloletých detí
 •  Návrh na rozvod manželstva s maloletými deťmi
 •  Návrh na úpravu styku maloletého dieťaťa s blízkymi osobami zomretého manžela
 •  Návrh na úpravu výkonu rodičovských práv a povinností a určenie výživného
 •  Návrh na určenie mena maloletého dieťaťa súdom
 •  Návrh na určenie výživného
 •  Návrh na zmenu rozhodnutia o osobnej starostlivosti
 •  Návrh na zníženie výživného
 •  Návrh na zrušenie vyživovacej povinnosti
 •  Návrh na zverenie maloletého dieťaťa do pestúnskej starostlivosti
 •  Návrh na zvýšenie výživného
 •  Návrh plnoletého dieťaťa na určenie výživného

 • Z oblasti správneho konania

 •  Čestné vyhlásenie
 •  Návrh na povolenie obnovy konania
 •  Návrh na vylúčenie zamestnanca správneho orgánu z prejednávania a rozhodovania veci
 •  Návrh účastníka konania na odloženie od výkonu rozhodnutia
 •  Odpor proti rozkazu
 •  Odvolanie
 •  Odvolanie obvineného proti rozhodnutiu o priestupku
 •  Odvolanie poškodeného proti rozhodnutiu o priestupku
 •  Podnet na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania
 •  Späťvzatie návrhu na začatie konania o priestupku
 •  Späťvzatie odvolania účastníka konania
 •  Splnomocnenie na zastupovanie účastníka konania
 •  Uplatnenie nároku na náhradu škody
 •  Vylúčenie zamestnanca správneho orgánu z konania pre zaujatosť
 •  Žaloba o preskúmaní rozhodnutia správneho orgánu
 •  Žiadosť o odpustenie zmeškanej lehoty
 •  Žiadosť o opravu rozhodnutia z dôvodu zrejmej nesprávnosti v písomnom vyhotovení rozhodnutia
 •  Žiadosť o postúpenie veci inému správnemu orgánu
 •  Žiadosť o vykonanie opatrenia proti nečinnosti správneho orgánu

 • Z oblasti daňového konania

 •  Námietku proti postupu zamestnanca správcu dane pri výkone daňovej kontroly
 •  Odvolanie proti rozhodnutiu o uložení pokuty
 •  Odvolanie proti rozhodnutiu o uložení pokuty za porušenie zákona o používaní ERP
 •  Odvolanie proti rozhodnutiu o vyrubení dane z nehnuteľnosti
 •  Odvolanie proti rozhodnutiu o vyrubení sankčného úroku
 •  Odvolanie proti rozhodnutiu o žiadosti o vrátenie daňového preplatku
 •  Oznámenie o zriadení stálej prevádzkarne
 •  Podnet na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania
 •  Splnomocnenie na zastupovanie v daňovom konaní
 •  Žiadosť o delegovanie miestnej príslušnosti správcu dane na iného správcu dane
 •  Žiadosť o odpustenie daňového nedoplatku
 •  Žiadosť o odpustenie zmeškanej lehoty určenej správcom dane
 •  Žiadosť o povolenie odkladu platenia dane
 •  Žiadosť o povolenie úľavy zo sankcie
 •  Žiadosť o povolenie zaplatenia dane v splátkach
 •  Žiadosť o predĺženie lehoty určenej správcom dane
 •  Žiadosť o preúčtovanie daňového preplatku
 •  Žiadosť o registráciu osoby na daň z pridanej hodnoty
 •  Žiadosť o súhlas správcu dane na výmaz z obchodného registra
 •  Žiadosť o vrátenie daňového bonusu
 •  Žiadosť o vrátenie daňového preplatku
 •  Žiadosť o vrátenie daňového preplatku na dani z príjmov
 •  Žiadosť o vrátenie preddavkov na daň z príjmu
 •  Žiadosť o vykonanie kompenzácie nároku na nadmerný odpočet
 •  Žiadosť o vykonanie opatrenia proti nečinnosti správcu dane
 •  Žiadosť o zaplatenie úroku z dôvodu vrátenia preplatku po lehote ustanovenej zákonom
 •  Žiadosť o zmenu dňa začatia výkonu daňovej kontroly

 • Z oblasti územného konania

 •  Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby
 •  Žiadosť o predĺženie platnosti územného Rozhodnutia
 •  Žiadosť o vydanie stavebného povolenia na vodnú stavbu
 •  Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby a o využívaní územia
 •  Ohlásenie drobnej stavby
 •  Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác
 •  Žiadosť o stavebné povolenie na stavbu, na ktorú bolo vydané samostatné územné rozhodnutie
 •  Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred dokončením
 •  Žiadosť o povolenie informačného, reklamného, propagačného zariadenia
 •  Žiadosť o povolenie terénnych úprav
 •  Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
 •  Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby
 •  Žiadosť o povolenie odstránenia stavby

 • Z oblasti trestného práva

 •  Dovolanie obvineného
 •  Nahradenie väzby zárukou, sľubom, ktorým do konania pribral znalca
 •  Námietku zaujatosti voči orgánu činnému v trestnom konaní
 •  Návrh na nahradenie väzby zložením peňažnej záruky
 •  Návrh na povolenie obnovy konania
 •  Návrh na zastavenie trestného stíhania
 •  Návrh obvineného na doplnenie vyšetrovania a vyjadrenie k dôkazom
 •  Návrh obvineného na nahradenie väzby jeho písomným sľubom
 •  Návrh obvineného na postúpenie veci inému orgánu
 •  Návrh obvineného na prerušenie trestného stíhania
 •  Návrh obvineného na schválenie zmieru
 •  Návrh obvineného na zastavenie trestného stíhania
 •  Návrh obvineného, aby prokurátor vrátil vec vyšetrovateľovi s pokynmi na doplnenie vyšetrovania
 •  Návrh obžalovaného na odročenie hlavného pojednávania
 •  Návrh obžalovaného, aby sa hlavné pojednávanie konalo v jeho neprítomnosti
 •  Návrh odsúdeného na prepustenie z ochranného liečenia
 •  Návrh odsúdeného na upustenie od výkonu ochranného liečenia
 •  Návrh odsúdeného na zmenu spôsobu výkonu ochranného liečenia
 •  Návrh odsúdeného na zrušenie zaistenia majetku a uspokojenie nároku poškodeného na náhradu škody
 •  Návrh podmienečne prepusteného na rozhodnutie o jeho osvedčení v skúšobnej dobe
 •  Návrh poškodeného na uspokojenie jeho nároku na náhradu škody zaistením majetku obvineného
 •  Návrh poškodeného na zrušenie právoplatného rozhodnutia prokurátora
 •  Návrh záujmového združenia občanov na podmienečné upustenie od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti
 •  Návrh záujmového združenia občanov na prejednanie veci na pracovisku
 •  Návrh záujmového združenia občanov na účasť jeho zástupcu na hlavnom pojednávaní
 •  Návrh záujmového združenia občanov, aby väzby obvineného bola nahradená jeho zárukou
 •  Nesúhlas obžalovaného s prečítaním zápisnice o výsluchu svedka na hlavnom pojednávaní
 •  Odopretie súhlasu poškodeného s trestným stíhaním
 •  Odpor proti obvineného trestnému rozkazu
 •  Odvolanie obžalovaného
 •  Odvolanie obžalovaného proti rozsudku
 •  Odvolanie obžalovaného proti rozsudku pre porušenie zásady reformatio in peius
 •  Odvolanie poškodeného
 •  Odvolanie súhlasu poškodeného s trestným stíhaním
 •  Ospravedlnenie obvineného, že sa nedostaví na výsluch
 •  Ospravedlnenie svedka, že sa nedostaví na výsluch
 •  Oznámenie obvineného o zvolení si iného obhajcu
 •  Oznámenie svedka o odopretí výpovede
 •  Podanie poškodeného o výške škody spôsobenej trestným činom
 •  Podnet obvineného na podmienečné zastavenie trestného stíhania
 •  Podnet obvineného na začatie konania o dohode o vine a treste
 •  Podnet svedka na podanie návrhu na zaradenie do programu ochrany
 •  Podnet záujmového združenia na začatie trestného stíhania
 •  Ponuka záujmového združenia občanov na prevzatie záruky za dovŕšenie nápravy odsúdeného
 •  Ponuku záujmového združenia občanov na prevzatie záruky za nápravu obžalovaného
 •  Späť vzatie odvolania
 •  Splnomocnenie udelené poškodeným
 •  Sťažnosť obvineného proti rozhodnutiu o vzatí do väzby
 •  Sťažnosť obvineného proti uzneseniu o zaistení nároku poškodeného na náhradu škody
 •  Sťažnosť obvineného proti uzneseniu, ktorým mu bolo vznesené obvinenie
 •  Sťažnosť odsúdeného proti uzneseniu o pokračovaní v ochrannom liečení
 •  Trestné oznámenie
 •  Udelenie súhlasu s trestným konaním
 •  Uplatnenie nároku obvineného na bezplatnú obhajobu
 •  Uplatnenie nároku svedka na svedočné
 •  Vyhlásenie obvineného, že trvá na prejednaní veci
 •  Vyhlásenie poškodeného o späťvzatí súhlasu s trestným stíhaním
 •  Vyjadrenie k dovolaniu
 •  Vyjadrenie obvineného ku skutočnostiam, ktoré sa mu kladú za vinu, a k dôkazom o nich
 •  Vyjadrenie obžalovaného k odvolaniu podanému v jeho neprospech
 •  Vyjadrenie zúčastnenej osoby k zhabaniu jeho veci
 •  Zvolenie si obhajcu obvineným
 •  Žiadosť o preskúmanie postupu policajta v prípravnom konaní
 •  Žiadosť o navrátenie lehoty na podanie sťažnosti
 •  Žiadosť o nazretie do spisu
 •  Žiadosť o odklad výkonu trestu
 •  Žiadosť o odškodnenie osoby poškodenej násilným trestným činom
 •  Žiadosť o preskúmanie postupu vyšetrovateľa
 •  Žiadosť o udelenie milosti
 •  Žiadosť o utajenie totožnosti svedka
 •  Žiadosť o vrátenie veci
 •  Žiadosť obvineného o opravu vyhotovenia rozsudku
 •  Žiadosť obvineného o oslobodenie ustanoveného obhajcu
 •  Žiadosť obvineného o prepustenie z väzby na slobodu
 •  Žiadosť obvineného o prepustenie z väzby na slobodu
 •  Žiadosť odsúdeného o odklad výkonu trestu odňatia slobody z dôležitých dôvodov
 •  Žiadosť odsúdeného o odklad výkonu trestu odňatia slobody z dôvodu ohrozenia života alebo zdravia
 •  Žiadosť odsúdeného o odloženie výkonu peňažného trestu
 •  Žiadosť odsúdeného o podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody
 •  Žiadosť odsúdeného o podmienečné upustenie od výkonu zvyšku trestu zákazu pobytu
 •  Žiadosť odsúdeného o podmienečné upustenie od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti
 •  Žiadosť odsúdeného o poskytnutie primeranej lehoty na obstaranie svojich záležitosti pred nástupom do výkonu trestu odňatia slobody
 •  Žiadosť odsúdeného o povolenie návštevy miesta, na ktoré sa vzťahuje trest zákazu pobytu
 •  Žiadosť odsúdeného o povolenie výkonu peňažného trestu v splátkach
 •  Žiadosť odsúdeného o prerušenie výkonu trestu odňatia slobody
 •  Žiadosť odsúdeného o upustenie od výkonu peňažného trestu alebo jeho zvyšku
 •  Žiadosť odsúdeného o upustenie od výkonu trestu odňatia slobody
 •  Žiadosť odsúdeného o upustenie od výkonu zvyšku trestu domáceho väzenia
 •  Žiadosť odsúdeného o zahladenie odsúdenia
 •  Žiadosť odsúdenej tehotnej ženy o odklad výkonu trestu odňatia slobody

 • Z oblasti exekučného poriadku

 •  Návrh povinného na odklad exekúcie
 •  Návrh povinného na zastavenie exekučného konania
 •  Návrh oprávneného na zastavenie exekučného konania
 •  Námietky proti exekúcii

 • Z oblasti obchodného zákonníka

 •  Návrh na zrušenie verejnej obchodnej spoločnosti
 •  Podpisový vzor konateľa
 •  Pozvánku na rokovanie valného zhromaždenia
 •  Spoločenskú zmluvu o založení komanditnej spoločnosti
 •  Spoločenskú zmluvu o založení spoločnosti s ručením obmedzeným
 •  Spoločenskú zmluvu o zriadení verejnej obchodnej spoločnosti
 •  Stanovy družstva
 •  Súhlas vlastníka nehnuteľnosti so zriadením sídla spoločnosti
 •  Vyhlásenie jediného zakladateľa a jediného spoločníka
 •  Vyhlásenie o rozsahu splatenia vkladov
 •  Vyhlásenie o splatení vkladu
 •  Zakladateľskú listinu o založení akciovej spoločnosti
 •  Zakladateľskú listinu o založení spoločnosti s ručením obmedzeným
 •  Zakladateľskú zmluvu o založení akciovej spoločnosti
 •  Zakladateľskú zmluvu o založení akciovej spoločnosti bez výzvy na upisovanie akcií peňažnými vkladmi
 •  Zápisnicu z rokovania valného zhromaždenia
 •  Zmluvu o prevode obchodného podielu obchodnej spoločnosti
 •  Zmluvu o výkone funkcie konateľa
 •  Žalobu na dodržanie obchodných zvyklostí
 •  Žalobu na vyporiadanie medzi spoločníkmi obchodnej spoločnosti
 •  Žalobu na zaplatenie dojednanej odmeny prokuristovi
 •  Žalobu na zdržanie sa klamlivej reklamy
 •  Žalobu na zdržanie sa protiprávneho používania obchodného mena a odstránenie závadného stavu
 •  Žalobu na zrušenie účasti spoločníka v spoločnosti s ručením obmedzeným
 •  Žalobu z právneho vzťahu medzi obchodnou spoločnosťou a jej zakladateľmi
 •  Komisionársku zmluvu
 •  Kúpnu zmluvu
 •  Kúpnu zmluvu s cenovou doložkou
 •  Mandátnu zmluvu
 •  Návrh na vydanie platobného rozkazu
 •  Zasielateľskú zmluvu
 •  Zmluvu o budúcej zmluve
 •  Zmluvu o dielo
 •  Zmluvu o kontrolnej činnosti
 •  Zmluvu o kúpe prenajatej veci
 •  Zmluvu o obchodnom zastúpení
 •  Zmluvu o predaji podniku
 •  Zmluvu o preprave vecí
 •  Zmluvu o prevádzke dopravného prostriedku
 •  Zmluvu o skladovaní
 •  Zmluvu o sprostredkovaní
 •  Zmluvu o uložení veci
 •  Zmluvu o úvere
 •  Žaloba na náhradu škody voči komisionárovi
 •  Žalobu na bezplatné nadobudnutie vlastníctva prenajatej veci
 •  Žalobu na náhradu nákladov účelne vynaložených plnení z mandátnej zmluvy
 •  Žalobu na prevod práv priemyslového vzoru podniku
 •  Žalobu na určenie obsahu budúcej zmluvy
 •  Žalobu na vrátenie úverových prostriedkov z dôvodu odstúpenia od zmluvy
 •  Žalobu na zaplatenie provízie
 •  Žalobu na zaplatenie skladného
 •  Žalobu proti dopravcovi zo zodpovednosti za škodu na prepravovanej zásielke
 •  Žalobu z kúpnej zmluvy
 •  Žalobu z porušenia výhradného zastúpenia
 •  Žalobu zasielateľa proti príkazcovi na náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti poskytnúť správne údaje
 •  Žalobu zo zodpovednosti za vady diela

 • Z oblasti autorského práva

 •  Licenčnú zmluvu
 •  Licenčnú zmluvu na ochrannú známku
 •  Licenčnú zmluvu na predmet priemyselného vlastníctva
 •  Sublicenčnú zmluvu na predmet priemyselného vlastníctva
 •  Vydavateľskú zmluvu
 •  Zmluvu o neobmedzenom využívaní informačnej databázy z web stránky
 •  Zmluvu o vytvorení diela
 •  Zmluvu o vytvorení ochrannej známky
 •  Zmluvu o vytvorení počítačového programu

Iné právne služby

 •  Paušálne zastupovanie klientov
 •  Služba poskytovaná pre družstvá, obchodné spoločností a obce

 • Pre klientov zabezpečujeme

 •  Právne poradenstvo
 •  Zastupovanie klienta pri rokovaniach s protistranou
 •  Zmluvy, právne rady, rozbory a stanoviská
 •  Vymáhanie pohľadávok

Cenník právnych služieb

Register partnerov verejného sektora

 •  Zápis do registra partnerov verejného sektora
 • 480 EUR
 •  Správa registrácie
 • 120 EUR / kalendárny rok

Rodinné právo

 •  Porada s klientom bez zastupovania v súdnom konaní
 •   60 EUR
 •  Samostatné spísanie návrhu na začatie konania bez zastupovania v súdnom konaní
 • 120 EUR

 • Zastupovanie v súdnom konaní
 • Cena za úplné vybavenie veci
 •  Rozvod manželstva
 • 480 EUR
 •  Určenie výživného pre plnoleté dieťa
 • 350 EUR
 •  Zvýšenie výživného
 • 350 EUR
 •  Zníženie výživného
 • 350 EUR
 •  Zrušenie vyživovacej povinnosti
 • 350 EUR
 •  Úprava výkonu rodičovských práv a povinností
 • 350 EUR
 •  Zmena úpravy výkonu rodičovských práv a povinností
 • 350 EUR
 •  Neodkladné opatrenia
 • 350 EUR
 •  Zabezpečovacie opatrenia
 • 350 EUR
 •  Určenie rodičovstva
 • 350 EUR
 •  Vyporiadanie BSM
 • dohodou

Pracovné právo

 •  Porada s klientom bez zastupovania v súdnom konaní
 •   60 EUR
 •  Samostatné spísanie návrhu na začatie konania bez zastupovania v súdnom konaní
 • 120 EUR
 •  Zastupovanie v súdnom konaní
 • dohodou

Obchodné právo

 •  Porada s klientom bez zastupovania v súdnom konaní
 •   60 EUR
 •  Samostatné spísanie návrhu na začatie konania bez zastupovania v súdnom konaní
 • 120 EUR
 •  Zastupovanie v súdnom konaní
 • dohodou
 •  Založenie s.r.o.
 • 500 EUR

Občianske právo

 •  Porada s klientom bez zastupovania v súdnom konaní
 •   60 EUR
 •  Samostatné spísanie návrhu na začatie konania bez zastupovania v súdnom konaní
 • 120 EUR
 •  Zastupovanie v súdnom konaní
 • dohodou

Trestné právo

 •  Porada s klientom bez zastupovania v súdnom konaní
 •   60 EUR

 • Obhajoba v trestnom konaní
 • Cena za úplné vybavenie veci
 •  Pri trestnom čine prečinu
 • 700 EUR
 •  Pri trestnom čine zločinu
 • 1500 EUR

 

Hotové výdavky a náhrada za stratu času

Advokát má popri nároku na odmenu aj nárok

 • a) na náhradu hotových výdavkov účelne a preukázateľne vynaložených v súvislosti s poskytovaním právnych služieb, najmä na súdne poplatky a iné poplatky, cestovné a telekomunikačné výdavky a výdavky za znalecké posudky, preklady a odpisy
 • b) na náhradu za stratu času.

 

Odmena za poskytnuté právne služby klientovi sa určuje v súlade s vyhláškou Ministerstva Spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2004 Z.z., jej výška je závislá od náročnosti a zložitosti právneho riešenia. Advokátska kancelária Mgr. Juraj Berežný je platca DPH a vyššie uvedené ceny sú vrátane DPH.

Cenník je platný od: september 2017

Advokátska kancelária

 

Mgr. Juraj Berežný

Mgr. Juraj Berežný, advokát

0911 078 840
jberezny@gmail.com

IČO: 50039229
IČ DPH: SK1075659321
IBAN: SK4702000000003585676754

Pracovisko SVIDNÍK
Administratívna budova, 4. Poschodie
Sovietskych hrdinov 200/33, 089 01 Svidník
 
Pracovisko KOŠICE
Business Centre Košice, 6. Poschodie
Štúrova 27, 040 01 Košice