„ Iustitia regnorum fundamentum ”

Mgr. Juraj Berežný

Mgr. Juraj Berežný,
advokát je zapísaný v zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory pod č. 7201. Právne vzdelanie nadobudol na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Poskytuje komplexné právne služby najmä v oblasti rodinného, občianskeho, trestného, obchodného, pracovného a správneho práva.

podpis

Zastupovania klientov v konaniach

 •  Právne poradenstvo
 •  Spisovanie žalôb a návrhov na začatie súdneho konania
 •  Podávanie žalôb a návrhov na začatie súdneho konania
 •  Zastupovanie klientov na súdnych pojednávaniach
 •  Zastupovanie klientov na mimosúdnych rokovaní s protistranou sporu
 •  Zastupovanie klientov v správnych konaniach pred inými orgánmi štátnej správy
 •  Mimosúdne riešenie sporov a iných situácii

 • Sme pripravení pre vás podľa vašich požiadaviek vypracovať:

 •  Dovolanie obvineného
 •  Dovolanie sa neplatnosti relatívne neplatného právneho úkonu
 •  Nahradenie väzby zárukou, sľubom, ktorým do konania pribral znalca
 •  Námietku zaujatosti voči orgánu činnému v trestnom konaní
 •  Námietky proti exekúcii
 •  Návrh maloletého na povolenie uzavrieť manželstvo
 •  Návrh na doplnenie rozsudku
 •  Návrh na nahradenie väzby zložením peňažnej záruky
 •  Návrh na náhradu trov konania
 •  Návrh na nariadenie predbežného opatrenia
 •  Návrh na obnovu konania
 •  Návrh na odpustenie zmeškania lehoty
 •  Návrh na ochranu osobnosti
 •  Návrh na opravu odôvodnenia rozsudku
 •  Návrh na opravu rozsudku
 •  Návrh na oslobodenie od súdnych poplatkov
 •  Návrh na osvojenie dieťaťa manželmi
 •  Návrh na osvojenie dieťaťa manželom rodiča dieťaťa
 •  Návrh na osvojenie dieťaťa osamelou osobou
 •  Návrh na pokračovanie v konaní
 •  Návrh na povolenie obnovy konania
 •  Návrh na predbežné opatrenie – nevstupovať do bytu
 •  Návrh na prejednanie novoobjaveného majetku
 •  Návrh na prenesenie príslušnosti vo veci starostlivosti o maloletých
 •  Návrh na prerušenie konania
 •  Návrh na prijatie do úschovy
 •  Návrh na prikázanie veci inému súdu z dôvodu vhodnosti
 •  Návrh na pripustenie zámeny účastníka
 •  Návrh na pripustenie zmeny návrhu
 •  Návrh na rozvod manželstva bez maloletých detí
 •  Návrh na rozvod manželstva s maloletými deťmi
 •  Návrh na umorenie listiny
 •  Návrh na úpravu styku maloletého dieťaťa s blízkymi osobami zomretého manžela
 •  Návrh na úpravu výkonu rodičovských práv a povinností a určenie výživného
 •  Návrh na určenie mena maloletého dieťaťa súdom
 •  Návrh na určenie neplatnosti právneho úkonu absolútne neplatného
 •  Návrh na určenie neplatnosti právneho úkonu relatívne neplatného
 •  Návrh na určenie výživného
 •  Návrh na uzavretie zmluvy
 •  Návrh na vstúpenie ďalšieho účastníka do konania
 •  Návrh na vydanie platobného rozkazu
 •  Návrh na vydanie predbežného opatrenia
 •  Návrh na vyhlásenie za mŕtveho
 •  Návrh na vykonanie dokazovania
 •  Návrh na vylúčenie sudcu z prejednávania a rozhodovania veci
 •  Návrh na vylúčenie zamestnanca správneho orgánu z prejednávania a rozhodovania veci
 •  Návrh na vyslovenie predbežnej vykonateľnosti rozsudku
 •  Návrh na vyslovenie zákazu zasahovania do pokojného stavu
 •  Návrh na zabezpečenie dôkazu
 •  Návrh na začatie konania
 •  Návrh na začatie konania o obmedzenie spôsobilosti na právne úkony
 •  Návrh na začatie konania o vrátenie spôsobilosti na právne úkony
 •  Návrh na zámenu účastníka konania
 •  Návrh na zastavenie trestného stíhania
 •  Návrh na zmenu rozhodnutia o osobnej starostlivosti
 •  Návrh na zmenu rozsudku, ak sa podstatne zmenili okolnosti
 •  Návrh na zmenu účastníkov konania
 •  Návrh na zmierovacie konanie
 •  Návrh na zníženie výživného
 •  Návrh na zrušenie osvojenia
 •  Návrh na zrušenie rozsudku o obmedzení spôsobilosti na právne úkony
 •  Návrh na zrušenie rozsudku pre zmeškanie
 •  Návrh na zrušenie uznesenia o schválení zmieru
 •  Návrh na zrušenie verejnej obchodnej spoločnosti
 •  Návrh na zrušenie vyživovacej povinnosti
 •  Návrh na zverenie maloletého dieťaťa do pestúnskej starostlivosti
 •  Návrh na zvýšenie výživného
 •  Návrh obvineného na doplnenie vyšetrovania a vyjadrenie k dôkazom
 •  Návrh obvineného na nahradenie väzby jeho písomným sľubom
 •  Návrh obvineného na postúpenie veci inému orgánu
 •  Návrh obvineného na prerušenie trestného stíhania
 •  Návrh obvineného na schválenie zmieru
 •  Návrh obvineného na zastavenie trestného stíhania
 •  Návrh obvineného, aby prokurátor vrátil vec vyšetrovateľovi s pokynmi na doplnenie vyšetrovania
 •  Návrh obžalovaného na odročenie hlavného pojednávania
 •  Návrh obžalovaného, aby sa hlavné pojednávanie konalo v jeho neprítomnosti
 •  Návrh odsúdeného na prepustenie z ochranného liečenia
 •  Návrh odsúdeného na upustenie od výkonu ochranného liečenia
 •  Návrh odsúdeného na zmenu spôsobu výkonu ochranného liečenia
 •  Návrh odsúdeného na zrušenie zaistenia majetku a uspokojenie nároku poškodeného na náhradu škody
 •  Návrh oprávneného na zastavenie exekučného konania
 •  Návrh plnoletého dieťaťa na určenie výživného
 •  Návrh podmienečne prepusteného na rozhodnutie o jeho osvedčení v skúšobnej dobe
 •  Návrh poškodeného na uspokojenie jeho nároku na náhradu škody zaistením majetku obvineného
 •  Návrh poškodeného na zrušenie právoplatného rozhodnutia prokurátora
 •  Návrh povinného na odklad exekúcie
 •  Návrh povinného na zastavenie exekučného konania
 •  Návrh účastníka konania na odloženie od výkonu rozhodnutia
 •  Návrh záujmového združenia občanov na podmienečné upustenie od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti
 •  Návrh záujmového združenia občanov na prejednanie veci na pracovisku
 •  Návrh záujmového združenia občanov na účasť jeho zástupcu na hlavnom pojednávaní
 •  Návrh záujmového združenia občanov, aby väzby obvineného bola nahradená jeho zárukou
 •  Nesúhlas obžalovaného s prečítaním zápisnice o výsluchu svedka na hlavnom pojednávaní
 •  Odopretie súhlasu poškodeného s trestným stíhaním
 •  Odpor proti obvineného trestnému rozkazu
 •  Odpor proti platobnému rozkazu
 •  Odpor proti rozkazu
 •  Odporovaciu žalobu o neúčinnosť právneho úkonu
 •  Odstránenie vady návrhu na začatie konania
 •  Odvolanie
 •  Odvolanie obvineného proti rozhodnutiu o priestupku
 •  Odvolanie obžalovaného
 •  Odvolanie obžalovaného proti rozsudku
 •  Odvolanie obžalovaného proti rozsudku pre porušenie zásady reformatio in peius
 •  Odvolanie poškodeného
 •  Odvolanie poškodeného proti rozhodnutiu o priestupku
 •  Odvolanie proti rozhodnutiu o uložení pokuty
 •  Odvolanie proti rozhodnutiu o uložení pokuty za porušenie zákona o používaní ERP
 •  Odvolanie proti rozhodnutiu o vyrubení dane z nehnuteľnosti
 •  Odvolanie proti rozhodnutiu o vyrubení sankčného úroku
 •  Odvolanie proti rozhodnutiu o žiadosti o vrátenie daňového preplatku
 •  Odvolanie proti rozsudku
 •  Odvolanie proti uzneseniu o neustanovení zástupcu
 •  Odvolanie proti uzneseniu o ustanovení za opatrovníka
 •  Odvolanie proti uzneseniu, ktorým sa zamieta žiadosť o oslobodenie od súdnych poplatkov
 •  Odvolanie proti výroku o trovách konania v platobnom rozkaze
 •  Odvolanie súhlasu poškodeného s trestným stíhaním
 •  Opravu návrhu
 •  Ospravedlnenie neúčasti na pojednávaní
 •  Ospravedlnenie obvineného, že sa nedostaví na výsluch
 •  Ospravedlnenie svedka, že sa nedostaví na výsluch
 •  Oznámenie o odvolaní splnomocnenia
 •  Oznámenie o vypovedaní splnomocnenia
 •  Oznámenie obvineného o zvolení si iného obhajcu
 •  Oznámenie svedka o odopretí výpovede
 •  Oznámenie vedľajšieho účastníka o vstupe do konania
 •  Podanie poškodeného o výške škody spôsobenej trestným činom
 •  Podnet na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania
 •  Podnet na ustanovenie opatrovníka
 •  Podnet obvineného na podmienečné zastavenie trestného stíhania
 •  Podnet obvineného na začatie konania o dohode o vine a treste
 •  Podnet svedka na podanie návrhu na zaradenie do programu ochrany
 •  Podnet záujmového združenia na začatie trestného stíhania
 •  Ponuka záujmového združenia občanov na prevzatie záruky za dovŕšenie nápravy odsúdeného
 •  Ponuku záujmového združenia občanov na prevzatie záruky za nápravu obžalovaného
 •  Späť vzatie odvolania
 •  Späťvzatie návrhu na začatie konania
 •  Späťvzatie návrhu na začatie konania o priestupku
 •  Späťvzatie odvolania
 •  Späťvzatie odvolania účastníka konania
 •  Späťvzatie žaloby
 •  Späťvzatie žaloby sčasti
 •  Splnomocnenie na zastupovanie účastníka konania
 •  Splnomocnenie pre celé konanie
 •  Splnomocnenie pre určité úkony
 •  Splnomocnenie udelené poškodeným
 •  Sťažnosť obvineného proti rozhodnutiu o vzatí do väzby
 •  Sťažnosť obvineného proti uzneseniu o zaistení nároku poškodeného na náhradu škody
 •  Sťažnosť obvineného proti uzneseniu, ktorým mu bolo vznesené obvinenie
 •  Sťažnosť odsúdeného proti uzneseniu o pokračovaní v ochrannom liečení
 •  Trestné oznámenie
 •  Udelenie súhlasu s trestným konaním
 •  Uplatnenie nároku na náhradu škody
 •  Uplatnenie nároku obvineného na bezplatnú obhajobu
 •  Uplatnenie nároku svedka na svedočné
 •  Uznanie nároku a žiadosť o plnenie v splátkach
 •  Uznanie nároku žalovaným
 •  Vyhlásenie obvineného, že trvá na prejednaní veci
 •  Vyhlásenie poškodeného o späťvzatí súhlasu s trestným stíhaním
 •  Vyjadrenie k dovolaniu
 •  Vyjadrenie k návrhu
 •  Vyjadrenie k odvolaniu
 •  Vyjadrenie k žalobe
 •  Vyjadrenie obvineného ku skutočnostiam, ktoré sa mu kladú za vinu, a k dôkazom o nich
 •  Vyjadrenie obžalovaného k odvolaniu podanému v jeho neprospech
 •  Vyjadrenie zúčastnenej osoby k zhabaniu jeho veci
 •  Vylúčenie zamestnanca správneho orgánu z konania pre zaujatosť
 •  Vypovedanie splnomocnenia
 •  Vzdanie sa odvolania
 •  Zmenu návrhu na začatie konania
 •  Zmluvu o zrušení vecného bremena
 •  Zvolenie si obhajcu obvineným
 •  Žaloba na náhradu škody voči komisionárovi
 •  Žaloba o preskúmaní rozhodnutia správneho orgánu
 •  Žalobu manžela o vrátenie nie bežnej veci patriacej do bezpodielového spoluvlastníctva manželov
 •  Žalobu na bezplatné nadobudnutie vlastníctva prenajatej veci
 •  Žalobu na dodržanie obchodných zvyklostí
 •  Žalobu na náhradu mzdy za nevyčerpanú dovolenku
 •  Žalobu na náhradu nákladov účelne vynaložených plnení z mandátnej zmluvy
 •  Žalobu na náhradu škody na odložených veciach
 •  Žalobu na náhradu škody vzniknutej stratou zverených predmetov
 •  Žalobu na náhradu škody vzniknutej vydaním nepravdivého pracovného posudku
 •  Žalobu na poskytnutie odstupného
 •  Žalobu na prevod práv priemyslového vzoru podniku
 •  Žalobu na uloženie povinnosti určiť zamestnancovi čerpanie dovolenky
 •  Žalobu na uloženie povinnosti vydať potvrdenie o zamestnaní
 •  Žalobu na uloženie povinnosti vydať pracovný posudok
 •  Žalobu na uloženie povinnosti zamestnávateľovi zaradiť zamestnanca na prácu dohodnutú v pracovnej zmluve
 •  Žalobu na úpravu pracovného posudku
 •  Žalobu na úpravu pracovnej doby ženy starajúcej sa o dieťa
 •  Žalobu na určenie nároku na pracovné voľno
 •  Žalobu na určenie neplatnosti nesúhlasu na výkon inej zárobkovej činnosti
 •  Žalobu na určenie neplatnosti preradenia do iného miesta výkonu práce
 •  Žalobu na určenie neplatnosti preradenia na inú prácu
 •  Žalobu na určenie obsahu budúcej zmluvy
 •  Žalobu na vrátenie úverových prostriedkov z dôvodu odstúpenia od zmluvy
 •  Žalobu na vydanie bezdôvodného obohatenia
 •  Žalobu na vyporiadanie medzi spoločníkmi obchodnej spoločnosti
 •  Žalobu na zaplatenie dojednanej odmeny prokuristovi
 •  Žalobu na zaplatenie odmeny z dohody o vykonaní práce
 •  Žalobu na zaplatenie provízie
 •  Žalobu na zaplatenie schodku
 •  Žalobu na zaplatenie skladného
 •  Žalobu na zdržanie sa klamlivej reklamy
 •  Žalobu na zdržanie sa protiprávneho používania obchodného mena a odstránenie závadného stavu
 •  Žalobu na zrušenie práva spoločného nájmu bytu manželmi
 •  Žalobu na zrušenie účasti spoločníka v spoločnosti s ručením obmedzeným
 •  Žalobu na náhradu mzdy z dôvodu neplatného skončenia pracovného pomeru
 •  Žalobu o nahradenie vyhlásenia vôle na uzavretie zmluvy
 •  Žalobu o náhradu nákladov účelne vynaložených na vec
 •  Žalobu o náhradu škody porušením právnej povinnosti
 •  Žalobu o náhradu škody pre neplatnosť právneho úkonu
 •  Žalobu o náhradu škody spôsobenej na odložených veciach
 •  Žalobu o náhradu škody spôsobenej na prevzatej veci
 •  Žalobu o náhradu škody spôsobenej na vnesených veciach
 •  Žalobu o náhradu škody spôsobenej odcudzením alebo stratou vecí, ak stratila fyzická osoba pri poškodení možnosť ich opratrovať
 •  Žalobu o náhradu škody spôsobenej okolnosťami, ktoré majú pôvod v povahe prístroja alebo inej veci, použitej pri plnení záväzku
 •  Žalobu o náhradu škody spôsobenej tým, kto sa vlastnou vinou dostal do stavu, že nie je schopný ovládať svoje konanie a posúdiť jeho následky
 •  Žalobu o náhradu škody spôsobenej tými, ktorí nemôžu posúdiť následky svojho konania
 •  Žalobu o náhradu škody spôsobenej úmyselným konaním proti dobrým mravom
 •  Žalobu o náhradu škody spôsobenej vstupom na susediaci pozemok
 •  Žalobu o náhradu škody, ktorá bola spôsobená prevádzkovou činnosťou
 •  Žalobu o náhradu za plnenie poskytnuté veriteľovi
 •  Žalobu o neplatnosť výpovede
 •  Žalobu o neplatnosť výpovede pre porušenie pracovnej disciplíny
 •  Žalobu o obmedzenie užívacieho práva k bytu, ktorého nájom sa skončil uplynutím doby
 •  Žalobu o obnovenie bezpodielového spoluvlastníctva manželov
 •  Žalobu o odstránenie neoprávnenej stavby
 •  Žalobu o ochranu oprávnenej držby
 •  Žalobu o prechod nájmu bytu
 •  Žalobu o prikázanie neoprávnenej stavby do vlastníctva vlastníka pozemku
 •  Žalobu o splnenie dohody o výmene bytu
 •  Žalobu o uloženie povinnosti nahradiť účelne vynaložené náklady na odstránenie
 •  Žalobu o uloženie povinnosti vykonať opatrenie na odvrátenie hroziacej škody
 •  Žalobu o uloženie povinnosti zhotoviť vec podľa zmluvy o zhotovení veci na zákazku
 •  Žalobu o uplatnenie nároku z predkupného práva
 •  Žalobu o určenie neplatnosti vydedenia
 •  Žalobu o určenie neplatnosti závetu
 •  Žalobu o určenie povinnosti oplotiť pozemok
 •  Žalobu o určenie povinnosti umožniť vstup na susediaci pozemok
 •  Žalobu o určenie povinnosti vymeniť vadnú vec kúpenú v obchode
 •  Žalobu o určenie povinnosti zdržať sa zásahov do vlastníckeho práva
 •  Žalobu o určenie spôsobu a rozsahu užívania veci patriacej do bezpodielového spoluvlastníctva manželov
 •  Žalobu o určenie vlastníckeho práva k veci
 •  Žalobu o určenie vlastníckeho práva nadobudnutého vydržaním
 •  Žalobu o určenie vlastníctva k spracovanej cudzej veci
 •  Žalobu o určenie, že neprítomnosť zamestnanca v práci nie je neospravedlnenou absenciou
 •  Žalobu o usporiadanie pomerov medzi vlastníkom pozemku a vlastníkom neoprávnenej stavby
 •  Žalobu o vrátenie daru
 •  Žalobu o vrátenie kúpnej ceny oproti vráteniu predmetu kúpy na základe kúpnej zmluvy neplatnej v dôsledku omylu
 •  Žalobu o vrátenie plnenia z neplatnej zmluvy
 •  Žalobu o vrátenie požičaných peňazí
 •  Žalobu o vydanie bezdôvodného obohatenia
 •  Žalobu o vydanie bezdôvodného obohatenia získaného tým, za koho sa plnilo
 •  Žalobu o vydanie dedičstva
 •  Žalobu o vydanie hnuteľnej veci
 •  Žalobu o vydanie stratenej veci
 •  Žalobu o vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov po rozvode
 •  Žalobu o vyporiadanie škodcov, ktorí zodpovedajú za škodu spoločne a nerozdielne
 •  Žalobu o vypratanie by
 •  Žalobu o vypratanie nehnuteľnosti
 •  Žalobu o zaplatenie kúpnej ceny
 •  Žalobu o zaplatenie náhrady mzdy pri prekážke v práci
 •  Žalobu o zaplatenie príspevku na úhradu škody za nesplanie povinnosti na jej odvrátenie
 •  Žalobu o zdržanie sa zásahov do práva zodpovedajúceho vecnému bremenu
 •  Žalobu o zdržanie sa zásahov do vlastníckeho práva
 •  Žalobu o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva
 •  Žalobu o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva predajom veci
 •  Žalobu o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva prikázaním veci za náhradu
 •  Žalobu o zrušenie bezpodielového spoluvlastníctva manželov za trvania manželstva
 •  Žalobu o zrušenie bezpodielového spoluvlastníctva manželov za trvania manželstva z dôvodu podnikateľskej činnosti
 •  Žalobu podielového spoluvlastníka na rozhodnutie o hospodárení so spoločnou vecou
 •  Žalobu podielového spoluvlastníka na rozhodnutie súdu o dôležitej zmene spoločnej veci
 •  Žalobu pozostalého o určenie, že má dedičské právo
 •  Žalobu proti diskriminácií v pracovnoprávnych vzťahoch
 •  Žalobu proti dopravcovi zo zodpovednosti za škodu na prepravovanej zásielke
 •  Žalobu z kúpnej zmluvy
 •  Žalobu z porušenia výhradného zastúpenia
 •  Žalobu z právneho vzťahu medzi obchodnou spoločnosťou a jej zakladateľmi
 •  Žalobu zamestnávateľa o neplatnosť okamžitého skončenia pracovného pomeru a o náhradu škody
 •  Žalobu zasielateľa proti príkazcovi na náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti poskytnúť správne údaje
 •  Žalobu zo zodpovednosti za vady diela
 •  Žiadosť o preskúmanie postupu policajta v prípravnom konaní
 •  Žiadosť o doručovanie písomnosti elektronickými prostriedkami
 •  Žiadosť o konanie bez zbytočných prieťahov
 •  Žiadosť o navrátenie lehoty na podanie sťažnosti
 •  Žiadosť o nazretie do spisu
 •  Žiadosť o odklad výkonu trestu
 •  Žiadosť o odpustenie poriadkovej pokuty
 •  Žiadosť o odpustenie zmeškanej lehoty
 •  Žiadosť o odročenie pojednávania
 •  Žiadosť o odškodnenie osoby poškodenej násilným trestným činom
 •  Žiadosť o opravu rozhodnutia z dôvodu zrejmej nesprávnosti v písomnom vyhotovení rozhodnutia
 •  Žiadosť o oslobodenie od súdnych poplatkov
 •  Žiadosť o postúpenie veci inému správnemu orgánu
 •  Žiadosť o predĺženie lehoty
 •  Žiadosť o preskúmanie postupu vyšetrovateľa
 •  Žiadosť o udelenie milosti
 •  Žiadosť o ustanovenie opatrovníka
 •  Žiadosť o ustanovenie zástupcu
 •  Žiadosť o utajenie totožnosti svedka
 •  Žiadosť o vrátenie súdnych poplatkov
 •  Žiadosť o vrátenie veci
 •  Žiadosť o vykonanie dôkazu mimo pojednávania
 •  Žiadosť o vykonanie opatrenia proti nečinnosti správneho orgánu
 •  Žiadosť obvineného o opravu vyhotovenia rozsudku
 •  Žiadosť obvineného o oslobodenie ustanoveného obhajcu
 •  Žiadosť obvineného o prepustenie z väzby na slobodu
 •  Žiadosť obvineného o prepustenie z väzby na slobodu
 •  Žiadosť odsúdeného o odklad výkonu trestu odňatia slobody z dôležitých dôvodov
 •  Žiadosť odsúdeného o odklad výkonu trestu odňatia slobody z dôvodu ohrozenia života alebo zdravia
 •  Žiadosť odsúdeného o odloženie výkonu peňažného trestu
 •  Žiadosť odsúdeného o podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody
 •  Žiadosť odsúdeného o podmienečné upustenie od výkonu zvyšku trestu zákazu pobytu
 •  Žiadosť odsúdeného o podmienečné upustenie od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti
 •  Žiadosť odsúdeného o poskytnutie primeranej lehoty na obstaranie svojich záležitosti pred nástupom do výkonu trestu odňatia slobody
 •  Žiadosť odsúdeného o povolenie návštevy miesta, na ktoré sa vzťahuje trest zákazu pobytu
 •  Žiadosť odsúdeného o povolenie výkonu peňažného trestu v splátkach
 •  Žiadosť odsúdeného o prerušenie výkonu trestu odňatia slobody
 •  Žiadosť odsúdeného o upustenie od výkonu peňažného trestu alebo jeho zvyšku
 •  Žiadosť odsúdeného o upustenie od výkonu trestu odňatia slobody
 •  Žiadosť odsúdeného o upustenie od výkonu zvyšku trestu domáceho väzenia
 •  Žiadosť odsúdeného o zahladenie odsúdenia
 •  Žiadosť odsúdenej tehotnej ženy o odklad výkonu trestu odňatia slobody
 •  Žiadosť príjemcu o vydanie predmetu úschovy
 •  Žiadosť zložiteľa o vydanie predmetu úschovy

Prípravy zmluvnej dokumentácie „pacta sunt servana“

Podľa §43 Občianskeho zákonníka č.40/1964 Zb.sú účastníci povinný dbať, aby sa pri úprave zmluvných vzťahov odstránilo všetko, čo by mohlo viesť k vzniku rozporov.

Proces uzatvárania zmlúv sa zdá byť jednoduchý, avšak mnohokrát spory vznikajúce zo zmlúv končia v súdnom konaní. Pre eliminovanie sporov plynúcich z uzatvorených zmlúv je preto participácia advokáta už pri ich príprave priam žiaduca.

 •  Spisovanie zmlúv a iných právnych listín o právnych úkonoch v obchodnom styku
 •  Spisovanie zmlúv a iných právnych listín o právnych úkonoch v občianskoprávnom styku

Sme pripravení pre vás podľa vašich požiadaviek vypracovať:

 •  Darovaciu zmluvu
 •  Dohodu o zmene pracovnej zmluvy
 •  Komisionársku zmluvu
 •  Kúpnu zmluvu
 •  Kúpnu zmluvu s cenovou doložkou
 •  Kúpnu zmluvu s výhradou vlastníctva
 •  Licenčnú zmluvu
 •  Licenčnú zmluvu na ochrannú známku
 •  Licenčnú zmluvu na predmet priemyselného vlastníctva
 •  Mandátnu zmluvu
 •  Nájomnú zmluvu
 •  Návrh na uzavretie zmluvy
 •  Odstúpenie od zmluvy
 •  Pracovnú zmluvu
 •  Pracovnú zmluvu na dobu určitú
 •  Prijatie návrhu na uzavretie zmluvy
 •  Príkaznú zmluvu
 •  Spoločenskú zmluvu o založení komanditnej spoločnosti
 •  Spoločenskú zmluvu o založení spoločnosti s ručením obmedzeným
 •  Spoločenskú zmluvu o zriadení verejnej obchodnej spoločnosti
 •  Sprostredkovateľskú zmluva
 •  Sublicenčnú zmluvu na predmet priemyselného vlastníctva
 •  Vydavateľskú zmluvu
 •  Zakladateľskú zmluvu o založení akciovej spoločnosti
 •  Zakladateľskú zmluvu o založení akciovej spoločnosti bez výzvy na upisovanie akcií peňažnými vkladmi
 •  Záložnú zmluvu
 •  Záložnú zmluvu, ktorej predmetom je nehnuteľnosť
 •  Zámennú zmluvu
 •  Zasielateľskú zmluvu
 •  Zmluvu o podnájme
 •  Zmluvu o budúcej zmluve
 •  Zmluvu o dielo
 •  Zmluvu o kontrolnej činnosti
 •  Zmluvu o kúpe prenajatej veci
 •  Zmluvu o nájme bytu
 •  Zmluvu o nájme nehnuteľnosti
 •  Zmluvu o neobmedzenom využívaní informačnej databázy z web stránky
 •  Zmluvu o obchodnom zastúpení
 •  Zmluvu o obstaraní predaja veci
 •  Zmluvu o obstaraní veci
 •  Zmluvu o podnájme nebytového priestoru
 •  Zmluvu o postúpení pohľadávky
 •  Zmluvu o pôžičke
 •  Zmluvu o pôžičke s ručiteľským záväzkom
 •  Zmluvu o predaji podniku
 •  Zmluvu o preprave nákladu
 •  Zmluvu o preprave vecí
 •  Zmluvu o prevádzke dopravného prostriedku
 •  Zmluvu o prevode obchodného podielu obchodnej spoločnosti
 •  Zmluvu o prevode vlastníctva bytu
 •  Zmluvu o prevzatí dlhu
 •  Zmluvu o skladovaní
 •  Zmluvuo sprostredkovaní
 •  Zmluvu o ubytovaní
 •  Zmluvu o uložení veci
 •  Zmluvu o úschove
 •  Zmluvu o úvere
 •  Zmluvu o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy
 •  Zmluvu o uzavretí budúcej podnájomnej zmluvy
 •  Zmluvu o uzavretí budúcej zmluvy
 •  Zmluvu o výkone funkcie konateľa
 •  Zmluvu o výpožičke
 •  Zmluvu o vytvorení diela
 •  Zmluvu o vytvorení ochrannej známky
 •  Zmluvu o vytvorení počítačového programu
 •  Zmluvu o zaopatrení
 •  Zmluvu o zhotovení veci na zákazku
 •  Zmluvu o zriadení vecného bremena spojeného s vlastníctvom nehnuteľnosti
 •  Zmluvu o zrušení vecného bremena
 •  Zmluvu v prospech tretej osoby
 •  A iné zmluvy podľa požiadaviek klienta

Obchodné právo „lex mercatoria"

 •  Právne poradenstvo
 •  Spisovanie žalôb na začatie konania
 •  Zastupovanie v súdnych sporoch
 •  Zastupovanie v konaniach pred obchodným registrom
 •  Zastupovanie pri rokovaniach
 •  Zakladanie obchodných spoločnosti
 •  Rušenie a likvidovanie spoločnosti
 •  Zmeny údajov zapísaných v obchodnom registri
 •  Riešenie zmien vzťahov v spoločnostiach
 •  Transformovanie spoločnosti
 •  Zmluvy, právne rady, rozbory a stanoviská
 •  Ochrana obchodného mena a obchodného tajomstva
 •  Vymáhanie pohľadávok

 • Sme pripravení pre vás podľa vašich požiadaviek vypracovať:

 •  Darovaciu zmluvu
 •  Dohodu o zmene pracovnej zmluvy
 •  Komisionársku zmluvu
 •  Kúpnu zmluvu
 •  Kúpnu zmluvu s cenovou doložkou
 •  Kúpnu zmluvu s výhradou vlastníctva
 •  Licenčnú zmluvu
 •  Licenčnú zmluvu na ochrannú známku
 •  Licenčnú zmluvu na predmet priemyselného vlastníctva
 •  Mandátnu zmluvu
 •  Nájomnú zmluvu
 •  Návrh na uzavretie zmluvy
 •  Návrh na vydanie platobného rozkazu
 •  Odstúpenie od zmluvy
 •  Pracovnú zmluvu
 •  Pracovnú zmluvu na dobu určitú
 •  Prijatie návrhu na uzavretie zmluvy
 •  Príkaznú zmluvu
 •  Sľub odškodnenia
 •  Spoločenskú zmluvu o založení komanditnej spoločnosti
 •  Spoločenskú zmluvu o založení spoločnosti s ručením obmedzeným
 •  Spoločenskú zmluvu o zriadení verejnej obchodnej spoločnosti
 •  Sprostredkovateľskú zmluva
 •  Sublicenčnú zmluvu na predmet priemyselného vlastníctva
 •  Vydavateľskú zmluvu
 •  Zakladateľskú zmluvu o založení akciovej spoločnosti
 •  Zakladateľskú zmluvu o založení akciovej spoločnosti bez výzvy na upisovanie akcií peňažnými vkladmi
 •  Záložnú zmluvu
 •  Záložnú zmluvu, ktorej predmetom je nehnuteľnosť
 •  Zámennú zmluvu
 •  Zasielateľskú zmluvu
 •  Zmluvu o inkase
 •  Zmluvu o podnájme
 •  Zmluvu o budúcej zmluve
 •  Zmluvu o dielo
 •  Zmluvu o kontrolnej činnosti
 •  Zmluvu o kúpe prenajatej veci
 •  Zmluvu o nájme nehnuteľnosti
 •  Zmluvu o nájme dopravného prostriedku
 •  Zmluvu o neobmedzenom využívaní informačnej databázy z web stránky
 •  Zmluvu o obchodnom zastúpení
 •  Zmluvu o obstaraní predaja veci
 •  Zmluvu o obstaraní veci
 •  Zmluvu o podnájme nebytového priestoru
 •  Zmluvu o postúpení pohľadávky
 •  Zmluvu o pôžičke
 •  Zmluvu o pôžičke s ručiteľským záväzkom
 •  Zmluvu o predaji podniku
 •  Zmluvu o preprave nákladu
 •  Zmluvu o preprave vecí
 •  Zmluvu o prevádzke dopravného prostriedku
 •  Zmluvu o prevode obchodného podielu obchodnej spoločnosti
 •  Zmluvu o prevzatí dlhu
 •  Zmluvu o skladovaní
 •  Zmluvu o sprostredkovaní
 •  Zmluvu o uložení veci
 •  Zmluvu o úschove
 •  Zmluvu o úvere
 •  Zmluvu o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy
 •  Zmluvu o uzavretí budúcej podnájomnej zmluvy
 •  Zmluvu o uzavretí budúcej zmluvy
 •  Zmluvu o výkone funkcie konateľa
 •  Zmluvu o výpožičke
 •  Zmluvu o vytvorení diela
 •  Zmluvu o vytvorení ochrannej známky
 •  Zmluvu o vytvorení počítačového programu
 •  Zmluvu o zaopatrení
 •  Zmluvu o zhotovení veci na zákazku
 •  Zmluvuo zriadení vecného bremena spojeného s vlastníctvom nehnuteľnosti
 •  Zmluvu o zrušení vecného bremena
 •  Zmluvu v prospech tretej osoby
 •  Žaloba na náhradu škody voči komisionárovi
 •  Žalobu na bezplatné nadobudnutie vlastníctva prenajatej veci
 •  Žalobu na náhradu nákladov účelne vynaložených plnení z mandátnej zmluvy
 •  Žalobu na prevod práv priemyslového vzoru podniku
 •  Žalobu na určenie obsahu budúcej zmluvy
 •  Žalobu na vrátenie úverových prostriedkov z dôvodu odstúpenia od zmluvy
 •  Žalobu na zaplatenie provízie
 •  Žalobu na zaplatenie skladného
 •  Žalobu proti dopravcovi zo zodpovednosti za škodu na prepravovanej zásielke
 •  Žalobu z kúpnej zmluvy
 •  Žalobu z porušenia výhradného zastúpenia
 •  Žalobu zasielateľa proti príkazcovi na náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti poskytnúť správne údaje
 •  Žalobu zo zodpovednosti za vady diela
 •  A iné podľa požiadaviek klienta

Občianske právo „ius civile“

 •  Právne poradenstvo
 •  Spisovanie žalôb a návrhov na začatie súdneho konania
 •  Podávanie žalôb a návrhov na začatie súdneho konania
 •  Mimosúdne riešenie sporov a iných situácii
 •  Zastupovanie klientov na súdnych pojednávaniach
 •  Zastupovanie klientov na mimosúdnych rokovaní s protistranou sporu
 •  Zastupovanie pri zúžení alebo zrušení bezpodielového spoluvlastníctva manželov
 •  Zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva
 •  Prevody vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam
 •  Ochrana vlastníctva
 •  Ochrana spotrebiteľa
 •  Susedské spory

 • Sme pripravení pre vás podľa vašich požiadaviek vypracovať:

 •  Dovolanie obvineného
 •  Dovolanie sa neplatnosti relatívne neplatného právneho úkonu
 •  Nahradenie väzby zárukou, sľubom, ktorým do konania pribral znalca
 •  Námietku zaujatosti voči orgánu činnému v trestnom konaní
 •  Námietky proti exekúcii
 •  Návrh maloletého na povolenie uzavrieť manželstvo
 •  Návrh na doplnenie rozsudku
 •  Návrh na nahradenie väzby zložením peňažnej záruky
 •  Návrh na náhradu trov konania
 •  Návrh na nariadenie predbežného opatrenia
 •  Návrh na obnovu konania
 •  Návrh na odpustenie zmeškania lehoty
 •  Návrh na ochranu osobnosti
 •  Návrh na opravu odôvodnenia rozsudku
 •  Návrh na opravu rozsudku
 •  Návrh na oslobodenie od súdnych poplatkov
 •  Návrh na osvojenie dieťaťa manželmi
 •  Návrh na osvojenie dieťaťa manželom rodiča dieťaťa
 •  Návrh na osvojenie dieťaťa osamelou osobou
 •  Návrh na pokračovanie v konaní
 •  Návrh na povolenie obnovy konania
 •  Návrh na predbežné opatrenie – nevstupovať do bytu
 •  Návrh na prejednanie novoobjaveného majetku
 •  Návrh na prenesenie príslušnosti vo veci starostlivosti o maloletých
 •  Návrh na prerušenie konania
 •  Návrh na prijatie do úschovy
 •  Návrh na prikázanie veci inému súdu z dôvodu vhodnosti
 •  Návrh na pripustenie zámeny účastníka
 •  Návrh na pripustenie zmeny návrhu
 •  Návrh na rozvod manželstva bez maloletých detí
 •  Návrh na rozvod manželstva s maloletými deťmi
 •  Návrh na umorenie listiny
 •  Návrh na úpravu styku maloletého dieťaťa s blízkymi osobami zomretého manžela
 •  Návrh na úpravu výkonu rodičovských práv a povinností a určenie výživného
 •  Návrh na určenie mena maloletého dieťaťa súdom
 •  Návrh na určenie neplatnosti právneho úkonu absolútne neplatného
 •  Návrh na určenie neplatnosti právneho úkonu relatívne neplatného
 •  Návrh na určenie výživného
 •  Návrh na uzavretie zmluvy
 •  Návrh na vstúpenie ďalšieho účastníka do konania
 •  Návrh na vydanie platobného rozkazu
 •  Návrh na vydanie predbežného opatrenia
 •  Návrh na vyhlásenie za mŕtveho
 •  Návrh na vykonanie dokazovania
 •  Návrh na vylúčenie sudcu z prejednávania a rozhodovania veci
 •  Návrh na vylúčenie zamestnanca správneho orgánu z prejednávania a rozhodovania veci
 •  Návrh na vyslovenie predbežnej vykonateľnosti rozsudku
 •  Návrh na vyslovenie zákazu zasahovania do pokojného stavu
 •  Návrh na zabezpečenie dôkazu
 •  Návrh na začatie konania
 •  Návrh na začatie konania o obmedzenie spôsobilosti na právne úkony
 •  Návrh na začatie konania o vrátenie spôsobilosti na právne úkony
 •  Návrh na zámenu účastníka konania
 •  Návrh na zastavenie trestného stíhania
 •  Návrh na zmenu rozhodnutia o osobnej starostlivosti
 •  Návrh na zmenu rozsudku, ak sa podstatne zmenili okolnosti
 •  Návrh na zmenu účastníkov konania
 •  Návrh na zmierovacie konanie
 •  Návrh na zníženie výživného
 •  Návrh na zrušenie osvojenia
 •  Návrh na zrušenie rozsudku o obmedzení spôsobilosti na právne úkony
 •  Návrh na zrušenie rozsudku pre zmeškanie
 •  Návrh na zrušenie uznesenia o schválení zmieru
 •  Návrh na zrušenie verejnej obchodnej spoločnosti
 •  Návrh na zrušenie vyživovacej povinnosti
 •  Návrh na zverenie maloletého dieťaťa do pestúnskej starostlivosti
 •  Návrh na zvýšenie výživného
 •  Návrh obvineného na doplnenie vyšetrovania a vyjadrenie k dôkazom
 •  Návrh obvineného na nahradenie väzby jeho písomným sľubom
 •  Návrh obvineného na postúpenie veci inému orgánu
 •  Návrh obvineného na prerušenie trestného stíhania
 •  Návrh obvineného na schválenie zmieru
 •  Návrh obvineného na zastavenie trestného stíhania
 •  Návrh obvineného, aby prokurátor vrátil vec vyšetrovateľovi s pokynmi na doplnenie vyšetrovania
 •  Návrh obžalovaného na odročenie hlavného pojednávania
 •  Návrh obžalovaného, aby sa hlavné pojednávanie konalo v jeho neprítomnosti
 •  Návrh odsúdeného na prepustenie z ochranného liečenia
 •  Návrh odsúdeného na upustenie od výkonu ochranného liečenia
 •  Návrh odsúdeného na zmenu spôsobu výkonu ochranného liečenia
 •  Návrh odsúdeného na zrušenie zaistenia majetku a uspokojenie nároku poškodeného na náhradu škody
 •  Návrh oprávneného na zastavenie exekučného konania
 •  Návrh plnoletého dieťaťa na určenie výživného
 •  Návrh podmienečne prepusteného na rozhodnutie o jeho osvedčení v skúšobnej dobe
 •  Návrh poškodeného na uspokojenie jeho nároku na náhradu škody zaistením majetku obvineného
 •  Návrh poškodeného na zrušenie právoplatného rozhodnutia prokurátora
 •  Návrh povinného na odklad exekúcie
 •  Návrh povinného na zastavenie exekučného konania
 •  Návrh účastníka konania na odloženie od výkonu rozhodnutia
 •  Návrh záujmového združenia občanov na podmienečné upustenie od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti
 •  Návrh záujmového združenia občanov na prejednanie veci na pracovisku
 •  Návrh záujmového združenia občanov na účasť jeho zástupcu na hlavnom pojednávaní
 •  Návrh záujmového združenia občanov, aby väzby obvineného bola nahradená jeho zárukou
 •  Nesúhlas obžalovaného s prečítaním zápisnice o výsluchu svedka na hlavnom pojednávaní
 •  Odopretie súhlasu poškodeného s trestným stíhaním
 •  Odpor proti obvineného trestnému rozkazu
 •  Odpor proti platobnému rozkazu
 •  Odpor proti rozkazu
 •  Odporovaciu žalobu o neúčinnosť právneho úkonu
 •  Odstránenie vady návrhu na začatie konania
 •  Odvolanie
 •  Odvolanie obvineného proti rozhodnutiu o priestupku
 •  Odvolanie obžalovaného
 •  Odvolanie obžalovaného proti rozsudku
 •  Odvolanie obžalovaného proti rozsudku pre porušenie zásady reformatio in peius
 •  Odvolanie poškodeného
 •  Odvolanie poškodeného proti rozhodnutiu o priestupku
 •  Odvolanie proti rozhodnutiu o uložení pokuty
 •  Odvolanie proti rozhodnutiu o uložení pokuty za porušenie zákona o používaní ERP
 •  Odvolanie proti rozhodnutiu o vyrubení dane z nehnuteľnosti
 •  Odvolanie proti rozhodnutiu o vyrubení sankčného úroku
 •  Odvolanie proti rozhodnutiu o žiadosti o vrátenie daňového preplatku
 •  Odvolanie proti rozsudku
 •  Odvolanie proti uzneseniu o neustanovení zástupcu
 •  Odvolanie proti uzneseniu o ustanovení za opatrovníka
 •  Odvolanie proti uzneseniu, ktorým sa zamieta žiadosť o oslobodenie od súdnych poplatkov
 •  Odvolanie proti výroku o trovách konania v platobnom rozkaze
 •  Odvolanie súhlasu poškodeného s trestným stíhaním
 •  Opravu návrhu
 •  Ospravedlnenie neúčasti na pojednávaní
 •  Ospravedlnenie obvineného, že sa nedostaví na výsluch
 •  Ospravedlnenie svedka, že sa nedostaví na výsluch
 •  Oznámenie o odvolaní splnomocnenia
 •  Oznámenie o vypovedaní splnomocnenia
 •  Oznámenie obvineného o zvolení si iného obhajcu
 •  Oznámenie svedka o odopretí výpovede
 •  Oznámenie vedľajšieho účastníka o vstupe do konania
 •  Podanie poškodeného o výške škody spôsobenej trestným činom
 •  Podnet na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania
 •  Podnet na ustanovenie opatrovníka
 •  Podnet obvineného na podmienečné zastavenie trestného stíhania
 •  Podnet obvineného na začatie konania o dohode o vine a treste
 •  Podnet svedka na podanie návrhu na zaradenie do programu ochrany
 •  Podnet záujmového združenia na začatie trestného stíhania
 •  Ponuka záujmového združenia občanov na prevzatie záruky za dovŕšenie nápravy odsúdeného
 •  Ponuku záujmového združenia občanov na prevzatie záruky za nápravu obžalovaného
 •  Späť vzatie odvolania
 •  Späťvzatie návrhu na začatie konania
 •  Späťvzatie návrhu na začatie konania o priestupku
 •  Späťvzatie odvolania
 •  Späťvzatie odvolania účastníka konania
 •  Späťvzatie žaloby
 •  Späťvzatie žaloby sčasti
 •  Splnomocnenie na zastupovanie účastníka konania
 •  Splnomocnenie pre celé konanie
 •  Splnomocnenie pre určité úkony
 •  Splnomocnenie udelené poškodeným
 •  Sťažnosť obvineného proti rozhodnutiu o vzatí do väzby
 •  Sťažnosť obvineného proti uzneseniu o zaistení nároku poškodeného na náhradu škody
 •  Sťažnosť obvineného proti uzneseniu, ktorým mu bolo vznesené obvinenie
 •  Sťažnosť odsúdeného proti uzneseniu o pokračovaní v ochrannom liečení
 •  Trestné oznámenie
 •  Udelenie súhlasu s trestným konaním
 •  Uplatnenie nároku na náhradu škody
 •  Uplatnenie nároku obvineného na bezplatnú obhajobu
 •  Uplatnenie nároku svedka na svedočné
 •  Uznanie nároku a žiadosť o plnenie v splátkach
 •  Uznanie nároku žalovaným
 •  Vyhlásenie obvineného, že trvá na prejednaní veci
 •  Vyhlásenie poškodeného o späťvzatí súhlasu s trestným stíhaním
 •  Vyjadrenie k dovolaniu
 •  Vyjadrenie k návrhu
 •  Vyjadrenie k odvolaniu
 •  Vyjadrenie k žalobe
 •  Vyjadrenie obvineného ku skutočnostiam, ktoré sa mu kladú za vinu, a k dôkazom o nich
 •  obžalovaného k odvolaniu podanému v jeho neprospech
 •  Vyjadrenie zúčastnenej osoby k zhabaniu jeho veci
 •  Vylúčenie zamestnanca správneho orgánu z konania pre zaujatosť
 •  Vypovedanie splnomocnenia
 •  Vzdanie sa odvolania
 •  Zmenu návrhu na začatie konania
 •  Zmluvu o zrušení vecného bremena
 •  Zvolenie si obhajcu obvineným
 •  Žaloba na náhradu škody voči komisionárovi
 •  Žalobuo preskúmaní rozhodnutia správneho orgánu
 •  Žalobu manžela o vrátenie nie bežnej veci patriacej do bezpodielového spoluvlastníctva manželov
 •  Žalobu na bezplatné nadobudnutie vlastníctva prenajatej veci
 •  Žalobu na dodržanie obchodných zvyklostí
 •  Žalobu na náhradu mzdy za nevyčerpanú dovolenku
 •  Žalobu na náhradu nákladov účelne vynaložených plnení z mandátnej zmluvy
 •  Žalobu na náhradu škody na odložených veciach
 •  Žalobu na náhradu škody vzniknutej stratou zverených predmetov
 •  Žalobu na náhradu škody vzniknutej vydaním nepravdivého pracovného posudku
 •  Žalobu na poskytnutie odstupného
 •  Žalobu na prevod práv priemyslového vzoru podniku
 •  Žalobu na uloženie povinnosti určiť zamestnancovi čerpanie dovolenky
 •  Žalobu na uloženie povinnosti vydať potvrdenie o zamestnaní
 •  Žalobu na uloženie povinnosti vydať pracovný posudok
 •  Žalobu na uloženie povinnosti zamestnávateľovi zaradiť zamestnanca na prácu dohodnutú v pracovnej zmluve
 •  Žalobu na úpravu pracovného posudku
 •  Žalobu na úpravu pracovnej doby ženy starajúcej sa o dieťa
 •  Žalobu na určenie nároku na pracovné voľno
 •  Žalobu na určenie neplatnosti nesúhlasu na výkon inej zárobkovej činnosti
 •  Žalobu na určenie neplatnosti preradenia do iného miesta výkonu práce
 •  Žalobu na určenie neplatnosti preradenia na inú prácu
 •  Žalobu na určenie obsahu budúcej zmluvy
 •  Žalobu na vrátenie úverových prostriedkov z dôvodu odstúpenia od zmluvy
 •  Žalobu na vydanie bezdôvodného obohatenia
 •  Žalobu na vyporiadanie medzi spoločníkmi obchodnej spoločnosti
 •  Žalobu na zaplatenie dojednanej odmeny prokuristovi
 •  Žalobu na zaplatenie odmeny z dohody o vykonaní práce
 •  Žalobu na zaplatenie provízie
 •  Žalobu na zaplatenie schodku
 •  Žalobu na zaplatenie skladného
 •  Žalobu na zdržanie sa klamlivej reklamy
 •  Žalobu na zdržanie sa protiprávneho používania obchodného mena a odstránenie závadného stavu
 •  Žalobu na zrušenie práva spoločného nájmu bytu manželmi
 •  Žalobu na zrušenie účasti spoločníka v spoločnosti s ručením obmedzeným
 •  Žalobu na náhradu mzdy z dôvodu neplatného skončenia pracovného pomeru
 •  Žalobu o nahradenie vyhlásenia vôle na uzavretie zmluvy
 •  Žalobu o náhradu nákladov účelne vynaložených na vec
 •  Žalobu o náhradu škody porušením právnej povinnosti
 •  Žalobu o náhradu škody pre neplatnosť právneho úkonu
 •  Žalobu o náhradu škody spôsobenej na odložených veciach
 •  Žalobu o náhradu škody spôsobenej na prevzatej veci
 •  Žalobu o náhradu škody spôsobenej na vnesených veciach
 •  Žalobu o náhradu škody spôsobenej odcudzením alebo stratou vecí, ak stratila fyzická osoba pri poškodení možnosť ich opratrovať
 •  Žalobu o náhradu škody spôsobenej okolnosťami, ktoré majú pôvod v povahe prístroja alebo inej veci, použitej pri plnení záväzku
 •  Žalobu o náhradu škody spôsobenej tým, kto sa vlastnou vinou dostal do stavu, že nie je schopný ovládať svoje konanie a posúdiť jeho následky
 •  Žalobu o náhradu škody spôsobenej tými, ktorí nemôžu posúdiť následky svojho konania
 •  Žalobu o náhradu škody spôsobenej úmyselným konaním proti dobrým mravom
 •  Žalobu o náhradu škody spôsobenej vstupom na susediaci pozemok
 •  Žalobu o náhradu škody, ktorá bola spôsobená prevádzkovou činnosťou
 •  Žalobu o náhradu za plnenie poskytnuté veriteľovi
 •  Žalobu o neplatnosť výpovede
 •  Žalobu o neplatnosť výpovede pre porušenie pracovnej disciplíny
 •  Žalobu o obmedzenie užívacieho práva k bytu, ktorého nájom sa skončil uplynutím doby
 •  Žalobuo obnovenie bezpodielového spoluvlastníctva manželov
 •  Žalobu o odstránenie neoprávnenej stavby
 •  Žalobu o ochranu oprávnenej držby
 •  Žalobu o prechod nájmu bytu
 •  Žalobu o prikázanie neoprávnenej stavby do vlastníctva vlastníka pozemku
 •  Žalobu o splnenie dohody o výmene bytu
 •  Žalobu o uloženie povinnosti nahradiť účelne vynaložené náklady na odstránenie
 •  Žalobu o uloženie povinnosti vykonať opatrenie na odvrátenie hroziacej škody
 •  Žalobu o uloženie povinnosti zhotoviť vec podľa zmluvy o zhotovení veci na zákazku
 •  Žalobu o uplatnenie nároku z predkupného práva
 •  Žalobu o určenie neplatnosti vydedenia
 •  Žalobu o určenie neplatnosti závetu
 •  Žalobu o určenie povinnosti oplotiť pozemok
 •  Žalobu o určenie povinnosti umožniť vstup na susediaci pozemok
 •  Žalobu o určenie povinnosti vymeniť vadnú vec kúpenú v obchode
 •  Žalobu o určenie povinnosti zdržať sa zásahov do vlastníckeho práva
 •  Žalobu o určenie spôsobu a rozsahu užívania veci patriacej do bezpodielového spoluvlastníctva manželov
 •  Žalobu o určenie vlastníckeho práva k veci
 •  Žalobu o určenie vlastníckeho práva nadobudnutého vydržaním
 •  Žalobu o určenie vlastníctva k spracovanej cudzej veci
 •  Žalobu o určenie, že neprítomnosť zamestnanca v práci nie je neospravedlnenou absenciou
 •  Žalobu o usporiadanie pomerov medzi vlastníkom pozemku a vlastníkom neoprávnenej stavby
 •  Žalobu o vrátenie daru
 •  Žalobu o vrátenie kúpnej ceny oproti vráteniu predmetu kúpy na základe kúpnej zmluvy neplatnej v dôsledku omylu
 •  Žalobu o vrátenie plnenia z neplatnej zmluvy
 •  Žalobu o vrátenie požičaných peňazí
 •  Žalobu o vydanie bezdôvodného obohatenia
 •  Žalobu o vydanie bezdôvodného obohatenia získaného tým, za koho sa plnilo
 •  Žalobu o vydanie dedičstva
 •  Žalobu o vydanie hnuteľnej veci
 •  Žalobu o vydanie stratenej veci
 •  Žalobu o vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov po rozvode
 •  Žalobu o vyporiadanie škodcov, ktorí zodpovedajú za škodu spoločne a nerozdielne
 •  Žalobu o vypratanie bytu
 •  Žalobu o vypratanie nehnuteľnosti
 •  Žalobu o zaplatenie kúpnej ceny
 •  Žalobu o zaplatenie náhrady mzdy pri prekážke v práci
 •  Žalobu o zaplatenie príspevku na úhradu škody za nesplanie povinnosti na jej odvrátenie
 •  Žalobu o zdržanie sa zásahov do práva zodpovedajúceho vecnému bremenu
 •  Žalobu o zdržanie sa zásahov do vlastníckeho práva
 •  Žalobu o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva
 •  Žalobu o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva predajom veci
 •  Žalobu o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva prikázaním veci za náhradu
 •  Žalobu o zrušenie bezpodielového spoluvlastníctva manželov za trvania manželstva
 •  Žalobu o zrušenie bezpodielového spoluvlastníctva manželov za trvania manželstva z dôvodu podnikateľskej činnosti
 •  Žalobu o zrušenie podielového spoluvlastníka na rozhodnutie o hospodárení so spoločnou vecou
 •  Žalobu podielového spoluvlastníka na rozhodnutie súdu o dôležitej zmene spoločnej veci
 •  Žalobu pozostalého o určenie, že má dedičské právo
 •  Žalobu proti diskriminácií v pracovnoprávnych vzťahoch
 •  Žalobu proti dopravcovi zo zodpovednosti za škodu na prepravovanej zásielke
 •  Žalobu z kúpnej zmluvy
 •  Žalobu z porušenia výhradného zastúpenia
 •  Žalobu z právneho vzťahu medzi obchodnou spoločnosťou a jej zakladateľmi
 •  Žalobu zamestnávateľa o neplatnosť okamžitého skončenia pracovného pomeru a o náhradu škody
 •  Žalobu zasielateľa proti príkazcovi na náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti poskytnúť správne údaje
 •  Žalobu zo zodpovednosti za vady diela
 •  Žiadosť o preskúmanie postupu policajta v prípravnom konaní
 •  Žiadosťo doručovanie písomnosti elektronickými prostriedkami
 •  Žiadosť o konanie bez zbytočných prieťahov
 •  Žiadosť o navrátenie lehoty na podanie sťažnosti
 •  Žiadosť o nazretie do spisu
 •  Žiadosť o odklad výkonu trestu
 •  Žiadosť o odpustenie poriadkovej pokuty
 •  Žiadosť o odpustenie zmeškanej lehoty
 •  Žiadosť o odročenie pojednávania
 •  Žiadosťo odškodnenie osoby poškodenej násilným trestným činom
 •  Žiadosť o opravu rozhodnutia z dôvodu zrejmej nesprávnosti v písomnom vyhotovení rozhodnutia
 •  Žiadosť o oslobodenie od súdnych poplatkov
 •  Žiadosť o postúpenie veci inému správnemu orgánu
 •  Žiadosť o predĺženie lehoty
 •  Žiadosťo preskúmanie postupu vyšetrovateľa
 •  Žiadosťo udelenie milosti
 •  Žiadosť o ustanovenie opatrovníka
 •  Žiadosťo ustanovenie zástupcu
 •  Žiadosť o utajenie totožnosti svedka
 •  Žiadosť o vrátenie súdnych poplatkov
 •  Žiadosť o vrátenie veci
 •  Žiadosť o vykonanie dôkazu mimo pojednávania
 •  Žiadosť o vykonanie opatrenia proti nečinnosti správneho orgánu
 •  Žiadosť obvineného o opravu vyhotovenia rozsudku
 •  Žiadosť obvineného o oslobodenie ustanoveného obhajcu
 •  Žiadosť obvineného o prepustenie z väzby na slobodu
 •  Žiadosť obvineného o prepustenie z väzby na slobodu
 •  Žiadosť odsúdeného o odklad výkonu trestu odňatia slobody z dôležitých dôvodov
 •  Žiadosť odsúdeného o odklad výkonu trestu odňatia slobody z dôvodu ohrozenia života alebo zdravia
 •  Žiadosť odsúdeného o odloženie výkonu peňažného trestu
 •  Žiadosť odsúdeného o podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody
 •  Žiadosť odsúdeného o podmienečné upustenie od výkonu zvyšku trestu zákazu pobytu
 •  Žiadosť odsúdeného o podmienečné upustenie od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti
 •  Žiadosť odsúdeného o poskytnutie primeranej lehoty na obstaranie svojich záležitosti pred nástupom do výkonu trestu odňatia slobody
 •  Žiadosť odsúdeného o povolenie návštevy miesta, na ktoré sa vzťahuje trest zákazu pobytu
 •  Žiadosť odsúdeného o povolenie výkonu peňažného trestu v splátkach
 •  Žiadosť odsúdeného o prerušenie výkonu trestu odňatia slobody
 •  Žiadosť odsúdeného o upustenie od výkonu peňažného trestu alebo jeho zvyšku
 •  Žiadosť odsúdeného o upustenie od výkonu trestu odňatia slobody
 •  Žiadosť odsúdeného o upustenie od výkonu zvyšku trestu domáceho väzenia
 •  odsúdeného o zahladenie odsúdenia
 •  Žiadosť odsúdenej tehotnej ženy o odklad výkonu trestu odňatia slobody
 •  Žiadosť príjemcu o vydanie predmetu úschovy
 •  Žiadosť zložiteľa o vydanie predmetu úschovy
 •  A iné podľa požiadaviek klienta

Rodinné právo

 •  Právne poradenstvo
 •  Spisovanie návrhov na začatie súdneho konania
 •  Predbežné opatrenia
 •  Rozvod a výživné
 •  Príspevok na výživu rozvedeného manžela
 •  Príspevok na výživu a úhradu niektorých nákladov nevydatej matke
 •  Úprava výkonu rodičovských práv a povinností k maloletým deťom
 •  Výživné
 •  Náhradná starostlivosť
 •  Poručníctvo a opatrovníctvo
 •  Určenie rodičovstva
 •  Podávanie návrhov na začatie súdneho konania
 •  Mimosúdne riešenie sporov a iných situácii
 •  Zastupovanie klientov na súdnych pojednávaniach
 •  Zastupovanie klientov na mimosúdnych rokovaní s protistranou sporu

 • Sme pripravení pre vás podľa vašich požiadaviek vypracovať:

 •  Návrh maloletého na povolenie uzavrieť manželstvo
 •  Návrh na osvojenie dieťaťa manželmi
 •  Návrh na osvojenie dieťaťa manželom rodiča dieťaťa
 •  Návrh na osvojenie dieťaťa osamelou osobou
 •  Návrh na rozvod manželstva bez maloletých detí
 •  Návrh na rozvod manželstva s maloletými deťmi
 •  Návrh na úpravu styku maloletého dieťaťa s blízkymi osobami zomretého manžela
 •  Návrh na úpravu výkonu rodičovských práv a povinností a určenie výživného
 •  Návrh na určenie mena maloletého dieťaťa súdom
 •  Návrh na určenie otcovstva
 •  Návrh na určenie výživného
 •  Návrh na vydanie predbežného opatrenia
 •  Návrh na zapretie otcovstva
 •  Návrh na zmenu rozhodnutia o osobnej starostlivosti
 •  Návrh na zníženie výživného
 •  Návrh na zrušenie osvojenia
 •  Návrh na zrušenie vyživovacej povinnosti
 •  Návrh na zverenie maloletého dieťaťa do pestúnskej starostlivosti
 •  Návrh na zvýšenie výživného
 •  Návrh na určenie príspevku na výživu a úhradu niektorých nákladov nevydatej matke
 •  Návrh plnoletého dieťaťa na určenie výživného

Trestné právo

 •  Právne poradenstvo
 •  Obhajoba obvinených
 •  Zastupovanie poškodených

 • Sme pripravení pre vás podľa vašich požiadaviek vypracovať:

 •  Dovolanie obvineného
 •  Nahradenie väzby zárukou, sľubom, ktorým do konania pribral znalca
 •  Námietku zaujatosti voči orgánu činnému v trestnom konaní
 •  Návrh na nahradenie väzby zložením peňažnej záruky
 •  Návrh na povolenie obnovy konania
 •  Návrh na zastavenie trestného stíhania
 •  Návrh obvineného na doplnenie vyšetrovania a vyjadrenie k dôkazom
 •  Návrh obvineného na nahradenie väzby jeho písomným sľubom
 •  Návrh obvineného na postúpenie veci inému orgánu
 •  Návrh obvineného na prerušenie trestného stíhania
 •  Návrh obvineného na schválenie zmieru
 •  Návrh obvineného na zastavenie trestného stíhania
 •  Návrh obvineného, aby prokurátor vrátil vec vyšetrovateľovi s pokynmi na doplnenie vyšetrovania
 •  Návrh obžalovaného na odročenie hlavného pojednávania
 •  Návrh obžalovaného, aby sa hlavné pojednávanie konalo v jeho neprítomnosti
 •  Návrh odsúdeného na prepustenie z ochranného liečenia
 •  Návrh odsúdeného na upustenie od výkonu ochranného liečenia
 •  Návrh odsúdeného na zmenu spôsobu výkonu ochranného liečenia
 •  Návrh odsúdeného na zrušenie zaistenia majetku a uspokojenie nároku poškodeného na náhradu škody
 •  Návrh podmienečne prepusteného na rozhodnutie o jeho osvedčení v skúšobnej dobe
 •  Návrh poškodeného na uspokojenie jeho nároku na náhradu škody zaistením majetku obvineného
 •  Návrh poškodeného na zrušenie právoplatného rozhodnutia prokurátora
 •  Návrh záujmového združenia občanov na podmienečné upustenie od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti
 •  Návrh záujmového združenia občanov na prejednanie veci na pracovisku
 •  Návrh záujmového združenia občanov na účasť jeho zástupcu na hlavnom pojednávaní
 •  Návrh záujmového združenia občanov, aby väzby obvineného bola nahradená jeho zárukou
 •  Nesúhlas obžalovaného s prečítaním zápisnice o výsluchu svedka na hlavnom pojednávaní
 •  Odopretie súhlasu poškodeného s trestným stíhaním
 •  Odpor proti obvineného trestnému rozkazu
 •  Odvolanie obžalovaného
 •  Odvolanie obžalovaného proti rozsudku
 •  Odvolanie obžalovaného proti rozsudku pre porušenie zásady reformatio in peius
 •  Odvolanie poškodeného
 •  Odvolanie súhlasu poškodeného s trestným stíhaním
 •  Ospravedlnenie obvineného, že sa nedostaví na výsluch
 •  Ospravedlnenie svedka, že sa nedostaví na výsluch
 •  Oznámenie obvineného o zvolení si iného obhajcu
 •  Oznámenie svedka o odopretí výpovede
 •  Podanie poškodeného o výške škody spôsobenej trestným činom
 •  Podnet obvineného na podmienečné zastavenie trestného stíhania
 •  Podnet obvineného na začatie konania o dohode o vine a treste
 •  Podnet svedka na podanie návrhu na zaradenie do programu ochrany
 •  Podnet záujmového združenia na začatie trestného stíhania
 •  Ponuka záujmového združenia občanov na prevzatie záruky za dovŕšenie nápravy odsúdeného
 •  Ponuku záujmového združenia občanov na prevzatie záruky za nápravu obžalovaného
 •  Späť vzatie odvolania
 •  Splnomocnenie udelené poškodeným
 •  Sťažnosť obvineného proti rozhodnutiu o vzatí do väzby
 •  Sťažnosť obvineného proti uzneseniu o zaistení nároku poškodeného na náhradu škody
 •  Sťažnosť obvineného proti uzneseniu, ktorým mu bolo vznesené obvinenie
 •  Sťažnosť odsúdeného proti uzneseniu o pokračovaní v ochrannom liečení
 •  Trestné oznámenie
 •  Udelenie súhlasu s trestným konaním
 •  Uplatnenie nároku obvineného na bezplatnú obhajobu
 •  Uplatnenie nároku svedka na svedočné
 •  Vyhlásenie obvineného, že trvá na prejednaní veci
 •  Vyhlásenie poškodeného o späťvzatí súhlasu s trestným stíhaním
 •  Vyjadrenie k dovolaniu
 •  Vyjadrenie obvineného ku skutočnostiam, ktoré sa mu kladú za vinu, a k dôkazom o nich
 •  Vyjadrenie obžalovaného k odvolaniu podanému v jeho neprospech
 •  zúčastnenej osoby k zhabaniu jeho veci
 •  Zvolenie si obhajcu obvineným
 •  Žiadosť o preskúmanie postupu policajta v prípravnom konaní
 •  Žiadosť o navrátenie lehoty na podanie sťažnosti
 •  Žiadosť o nazretie do spisu
 •  Žiadosť o odklad výkonu trestu
 •  Žiadosť o odškodnenie osoby poškodenej násilným trestným činom
 •  Žiadosť o preskúmanie postupu vyšetrovateľa
 •  Žiadosť o udelenie milosti
 •  Žiadosť o utajenie totožnosti svedka
 •  Žiadosť o vrátenie veci
 •  Žiadosť obvineného o opravu vyhotovenia rozsudku
 •  Žiadosť obvineného o oslobodenie ustanoveného obhajcu
 •  Žiadosť obvineného o prepustenie z väzby na slobodu
 •  Žiadosť obvineného o prepustenie z väzby na slobodu
 •  Žiadosť odsúdeného o odklad výkonu trestu odňatia slobody z dôležitých dôvodov
 •  Žiadosť odsúdeného o odklad výkonu trestu odňatia slobody z dôvodu ohrozenia života alebo zdravia
 •  Žiadosť odsúdeného o odloženie výkonu peňažného trestu
 •  Žiadosť odsúdeného o podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody
 •  Žiadosť odsúdeného o podmienečné upustenie od výkonu zvyšku trestu zákazu pobytu
 •  Žiadosť odsúdeného o podmienečné upustenie od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti
 •  Žiadosť odsúdeného o poskytnutie primeranej lehoty na obstaranie svojich záležitosti pred nástupom do výkonu trestu odňatia slobody
 •  Žiadosť odsúdeného o povolenie návštevy miesta, na ktoré sa vzťahuje trest zákazu pobytu
 •  Žiadosť odsúdeného o povolenie výkonu peňažného trestu v splátkach
 •  Žiadosť odsúdeného o prerušenie výkonu trestu odňatia slobody
 •  Žiadosť odsúdeného o upustenie od výkonu peňažného trestu alebo jeho zvyšku
 •  Žiadosť odsúdeného o upustenie od výkonu trestu odňatia slobody
 •  Žiadosť odsúdeného o upustenie od výkonu zvyšku trestu domáceho väzenia
 •  Žiadosť odsúdeného o zahladenie odsúdenia
 •  Žiadosť odsúdenej tehotnej ženy o odklad výkonu trestu odňatia slobody
 •  A iné podľa požiadaviek klienta

Pracovné právo

 •  Právne poradenstvo
 •  Zmluvy, dohody, právne rady, rozbory a stanoviská
 •  Spisovanie žalôb na začatie konania
 •  Zastupovanie v súdnych sporoch
 •  Zastupovanie klientov pri rokovaniach s protistranou
 •  Riešenie zmien pracovnoprávnych vzťahov

 • Sme pripravení pre vás podľa vašich požiadaviek vypracovať:

 •  Dohodu o pracovnej činnosti
 •  Dohodu o skončení pracovného pomeru
 •  Dohodu o uznaní záväzku na náhradu škody
 •  Dohodu o brigádnickej práci študentov
 •  Dohodu o hmotnej zodpovednosti za hodnoty zverené na vyúčtovanie
 •  Dohodu o spoločnej hmotnej zodpovednosti
 •  Dohodu o vykonaní práce
 •  Dohodu o zmene pracovnej zmluvy
 •  Dohodu o zvýšení kvalifikácie
 •  Odstúpenie od dohody o hmotnej zodpovednosti
 •  Odvolanie písomného súhlasu s ďalšou zárobkovou činnosťou
 •  Okamžité skončenie pracovného pomeru zamestnancom
 •  Okamžité skončenie pracovného pomeru zamestnávateľom
 •  Oznámenie zamestnávateľa, že trvá na tom, aby zamestnanec ďalej konal svoju prácu
 •  Písomné upozornenie na porušenie pracovnej disciplíny
 •  Potvrdenie o prevzatí zvereného predmetu
 •  Poverenie zamestnanca zamestnávateľom
 •  Pracovnú zmluvu
 •  Pracovnú zmluvu na dobu určitú
 •  Pracovný poriadok
 •  Rozhodnutie o krátení dovolenky
 •  Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe
 •  Splnomocnenie na prijatie mzdy
 •  Súhlas zamestnávateľa so žiadosťou zamestnanca na skončenie pracovného pomeru dohodou
 •  Upozornenie zamestnanca, že nemá vytvorené riadne pracovné podmienky
 •  Uznanie záväzku na náhradu škody
 •  Výpoveď dohody o brigádnickej práci študentov
 •  Výpoveď zamestnanca
 •  Výpoveď zamestnávateľa pre porušenie pracovnej disciplíny
 •  Výpoveď zamestnávateľa z dôvodu nadbytočnosti
 •  Vyslovenie nesúhlasu zamestnávateľa so skončením pracovného pomeru dohodou
 •  Žalobu na náhradu mzdy za nevyčerpanú dovolenku
 •  Žalobu na náhradu škody na odložených veciach
 •  Žalobu na náhradu škody vzniknutej vydaním nepravdivého pracovného posudku
 •  Žalobu na poskytnutie odstupného
 •  Žalobu na uloženie povinnosti určiť zamestnancovi čerpanie dovolenky
 •  Žalobu na uloženie povinnosti zamestnávateľovi zaradiť zamestnanca na prácu dohodnutú v pracovnej zmluve
 •  Žalobu na úpravu pracovného posudku
 •  Žalobu na úpravu pracovnej doby ženy starajúcej sa o dieťa
 •  Žalobu na určenie nároku na pracovné voľno
 •  Žalobu na určenie neplatnosti nesúhlasu na výkon inej zárobkovej činnosti
 •  Žalobu na určenie neplatnosti preradenia do iného miesta výkonu práce
 •  Žalobu na vydanie bezdôvodného obohatenia
 •  Žalobu na zaplatenie odmeny z dohody o vykonaní práce
 •  Žalobu na zaplatenie schodku
 •  Žalobu na náhradu mzdy z dôvodu neplatného skončenia pracovného pomeru
 •  Žalobu o neplatnosť výpovede
 •  Žalobu o neplatnosť výpovede pre porušenie pracovnej disciplíny
 •  Žalobu o určenie, že neprítomnosť zamestnanca v práci nie je neospravedlnenou absenciou
 •  Žalobu o zaplatenie náhrady mzdy pri prekážke v práci
 •  Žalobu o zaplatenie príspevku na úhradu škody za nesplanie povinnosti na jej odvrátenie
 •  Žalobu zamestnávateľa o neplatnosť okamžitého skončenia pracovného pomeru a o náhradu škody
 •  Žalobu na náhradu škody vzniknutej stratou zverených predmetov
 •  Žalobu na uloženie povinnosti vydať potvrdenie o zamestnaní
 •  Žalobu na uloženie povinnosti vydať pracovný posudok
 •  Žalobu na určenie neplatnosti preradenia na inú prácu
 •  Žalobu proti diskriminácií v pracovnoprávnych vzťahoch
 •  Žiadosť hmotne zodpovedného zamestnanca o vykonanie inventúry
 •  Žiadosť o náhradu škody na odložených veciach
 •  Žiadosť o náhradu škody utrpenej pri odvracaní škody
 •  Žiadosť o poskytnutie riadnej dovolenky na zotavenie
 •  Žiadosť o poskytnutie rodičovskej dovolenky
 •  Žiadosť o poskytnutie rodičovskej dovolenky otcom dieťaťa
 •  Žiadosť o povolenie kratšieho pracovného času
 •  Žiadosť o prijatie do zamestnania
 •  Žiadosť o príspevok na úhradu škody za nesplnenie povinnosti odvrátenia škody
 •  Žiadosť o skončenie pracovného pomeru dohodou
 •  Žiadosť o udelenie súhlasu na zárobkovú činnosť
 •  Žiadosť o úpravu pracovného času
 •  Žiadosťo vrátenie plnení poskytnutých podľa dohody o zvýšení kvalifikácie
 •  Žiadosť o vrátenie preplatku mzdy
 •  Žiadosť o vydanie potvrdenia o zamestnaní
 •  Žiadosť o vydanie pracovného posudku
 •  Žiadosťo zaplatenie náhrady mzdy za nevyčerpanú dovolenku
 •  Žiadosť o zrušenie vyslania na pracovnú cestu
 •  A iné podľa požiadaviek klienta

Kúpa, predaj a prenájom nehnuteľností

 •  Právne poradenstvo
 •  Zmluvy a dohody
 •  Výpovede zmlúv a žaloby

 • Sme pripravení pre vás podľa vašich požiadaviek vypracovať:

 •  Darovaciu zmluvu
 •  Dohodu nájomcov o vzájomnej výmene bytov
 •  Dohodu o skončení nájmu bytu
 •  Dohodu rozvedených manželov o ďalšom nájme bytu
 •  Kúpnu zmluvu
 •  Kúpnu zmluvu s výhradou vlastníctva
 •  Nájomnú zmluvu
 •  Návrh na povolenie vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností
 •  Návrh na vklad vlastníckeho práva a vecného bremena do katastra nehnuteľnosti
 •  Návrh na výmaz vecného bremena na základe zmluvy o zrušení vecného bremena
 •  Návrh na vypratanie družstevného bytu jedným z rozvedených manželov
 •  Návrh na využitie predkupného práva spoluvlastníka
 •  Návrh na zrušenie práva spoločného nájmu bytu
 •  Návrh na zrušenie spoločného nájmu bytu manželmi
 •  Odstúpenie od kúpnej zmluvy
 •  Uplatnenie práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy
 •  Uplatnenie práva na primeranú zľavu z nájomného
 •  Uplatnenie práva na zľavu z kúpnej ceny
 •  Upozornenie prenajímateľa nájomcom na odstránenie závad brániacich riadnemu užívaniu bytu
 •  Výpoveď z nájmu bytu nájomcom
 •  Záložnú zmluvu, ktorej predmetom je nehnuteľnosť
 •  Zmluvu o podnájme
 •  Zmluvu o nájme bytu
 •  Zmluvu o uzavretí budúcej zmluvy
 •  Zmluvu o budúcej zmluve
 •  Zmluvu o nájme nehnuteľnosti
 •  Zmluvu o podnájme nebytového priestoru
 •  Zmluvu o prevode vlastníctva bytu
 •  Zmluvu o ubytovaní
 •  Zmluvu o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy
 •  Zmluvu o uzavretí budúcej podnájomnej zmluvy
 •  Zmluvu o zriadení vecného bremena spojeného s vlastníctvom nehnuteľnosti
 •  Zmluvu o zrušení vecného bremena
 •  Žalobu o nahradenie vyhlásenia vôle na uzavretie zmluvy
 •  Žalobu o náhradu škody porušením právnej povinnosti
 •  Žalobu o náhradu škody pre neplatnosť právneho úkonu
 •  Žalobu o náhradu škody spôsobenej vstupom na susediaci pozemok
 •  Žalobu o obmedzenie užívacieho práva k bytu, ktorého nájom sa skončil uplynutím doby
 •  Žalobu o odstránenie neoprávnenej stavby
 •  Žalobu o ochranu oprávnenej držby
 •  Žalobu o prechod nájmu bytu
 •  Žalobu o prikázanie neoprávnenej stavby do vlastníctva vlastníka pozemku
 •  Žalobu o splnenie dohody o výmene bytu
 •  Žalobu o uloženie povinnosti nahradiť účelne vynaložené náklady na odstránenie
 •  závad brániacich riadnemu užívaniu bytu
 •  Žalobu o určenie povinnosti umožniť vstup na susediaci pozemok
 •  Žalobu o určenie povinnosti zdržať sa zásahov do vlastníckeho práva
 •  Žalobu o určenie vlastníckeho práva nadobudnutého vydržaním
 •  Žalobu o usporiadanie pomerov medzi vlastníkom pozemku a vlastníkom neoprávnenej stavby
 •  Žalobu o vrátenie daru
 •  Žalobu o vrátenie kúpnej ceny oproti vráteniu predmetu kúpy na základe kúpnej zmluvy neplatnej v dôsledku omylu
 •  Žalobu o vypratanie bytu
 •  Žalobu o vypratanie nehnuteľnosti
 •  Žalobu o zdržanie sa zásahov do práva zodpovedajúceho vecnému bremenu
 •  Žalobu o zdržanie sa zásahov do vlastníckeho práva
 •  Žalobu o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva
 •  Žalobu o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva prikázaním veci za náhradu
 •  Žalobu na zrušenie práva spoločného nájmu bytu manželmi
 •  Žalobu o náhradu nákladov účelne vynaložených na vec
 •  Žalobu o uplatnenie nároku z predkupného práva
 •  Žalobu o určenie povinnosti oplotiť pozemok
 •  Žalobu o vrátenie plnenia z neplatnej zmluvy
 •  Žalobu o vydanie bezdôvodného obohatenia
 •  Žalobu o vydanie bezdôvodného obohatenia získaného tým, za koho sa plnilo
 •  Žalobu o zaplatenie kúpnej ceny
 •  Žalobu o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva predajom veci
 •  Žalobu podielového spoluvlastníka na rozhodnutie súdu o dôležitej zmene spoločnej veci
 •  A iné podľa požiadaviek klienta

Riešenie sporov mimosúdnou cestou

 •  Finančná nenáročnosť
 •  Rýchlosť konania
 •  Spokojnosť oboch strán
 •  Riešenie mimosúdnych sporov v oblasti:
  •  Občianskoprávnych sporov
  •  Obchodných záväzkových sporov
  •  Pracovnoprávnych sporov
  •  Spotrebiteľských sporov

Ochrana spotrebiteľa

 •  Právne poradenstvo
 •  Spisovanie žalôb na začatie konania
 •  Zastupovanie v súdnych sporoch

 • Zastupujeme klienta pri:

 •  Neuznaných reklamáciách
 •  Nedodaní tovaru
 •  Sporoch s nebankovými subjektmi
 •  Sporoch s bankami
 •  Sporoch s poisťovňami
 •  Pri iných sporoch plynúcich zo spotrebiteľských vzťahoch

Vypracujeme pre vás

  Z oblasti občianskeho práva

 •  Darovaciu zmluvu
 •  Dohodu nájomcov o vzájomnej výmene bytov
 •  Dohodu o skončení nájmu bytu
 •  Dohodu o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnosti
 •  Dohodu rozvedených manželov o ďalšom nájme bytu
 •  Dohodu o odpustení dlhu
 •  Dohodu o pristúpení k záväzku
 •  Dohodu o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov
 •  Dohodu o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnosti
 •  Kúpnu zmluvu
 •  Kúpnu zmluvu s výhradou vlastníctva
 •  Nájomnú zmluvu
 •  Návrh na povolenie vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností
 •  Návrh na prejednanie novoobjaveného majetku
 •  Návrh na registráciu nadácie
 •  Návrh na registráciu združenia
 •  Návrh na vklad vlastníckeho práva a vecného bremena do katastra nehnuteľnosti
 •  Návrh na vklad vlastníckeho práva na základe dohody o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov
 •  Návrh na vylúčenie manžela z užívacieho práva k domu alebo bytu patriacemu do bezpodielového spoluvlastníctva
 •  Návrh na výmaz vecného bremena na základe zmluvy o zrušení vecného bremena
 •  Návrh na vypratanie družstevného bytu jedným z rozvedených manželov
 •  Návrh na využitie predkupného práva spoluvlastníka
 •  Návrh na zápis záujmového združenia právnických osôb do registra združení
 •  Návrh na zrušenie práva spoločného nájmu bytu
 •  Návrh na zrušenie spoločného nájmu bytu manželmi
 •  Odstúpenie od kúpnej zmluvy
 •  Odstúpenie od zmluvy o zhotovení veci na zákazku po oznámení novej ceny
 •  Odstúpenie od zmluvy z dôvodu omeškania dlžníka
 •  Oznámenie o postúpení pohľadávky
 •  Potvrdenie o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov
 •  Príkaznú zmluvu
 •  Splnomocnenie
 •  Sprostredkovateľskú zmluva
 •  Stanovy občianskeho združenia
 •  Stanovy záujmového združenia právnických osôb
 •  Substitučné splnomocnenie
 •  Uplatnenie deliteľného plnenia jedného z viacerých veriteľov voči dlžníkovi
 •  Námietku premlčania dlžníkom
 •  Uplatnenie nedeliteľného plnenia jedného z viacerých veriteľov voči dlžníkovi
 •  Uplatnenie plnenia voči jednému zo solidárnych dlžníkov
 •  Uplatnenie práva na bezplatné odstránenie vady veci, ktorá bola kúpená v obchode
 •  Uplatnenie práva na náhradu účelne vynaložených nákladov na odstránenie závady
 •  Uplatnenie práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy
 •  Uplatnenie práva na primeranú zľavu z nájomného
 •  Uplatnenie práva na úroky z omeškania peňažného dlhu
 •  Uplatnenie práva na zľavu z kúpnej ceny
 •  Uplatnenie zodpovednosti za vady veci zhotovenej na zákazku
 •  Upozornenie prenajímateľa nájomcom na odstránenie závad brániacich riadnemu užívaniu bytu
 •  Uznanie dlhu
 •  Uznanie práva dlžníkom
 •  Vyhlásenie ručiteľa
 •  Výpoveď z nájmu bytu nájomcom
 •  Zabezpečenie záväzku prevodom práva
 •  Záložnú zmluvu, ktorej predmetom je nehnuteľnosť
 •  Záložnú zmluvu
 •  Zámenná zmluvu
 •  Započítanie pohľadávok jednostranným právnym úkonom
 •  Zmluvu o podnájme
 •  Zmluvu o dielo
 •  Zmluvu o nájme bytu
 •  Zmluvu o uzavretí budúcej zmluvy
 •  Zmluvu o zaopatrení
 •  Zmluvu o zhotovení veci na zákazku
 •  Zmluvu v prospech tretej osoby
 •  Zmluvu o budúcej zmluve
 •  Zmluvu o nájme nehnuteľnosti
 •  Zmluvu o obstaraní predaja veci
 •  Zmluvu o obstaraní veci
 •  Zmluvu o podnájme nebytového priestoru
 •  Zmluvu o postúpení pohľadávky
 •  Zmluvu o pôžičke
 •  Zmluvu o pôžičke s ručiteľským záväzkom
 •  Zmluvu o preprave nákladu
 •  Zmluvu o prevode vlastníctva bytu
 •  Zmluvu o prevzatí dlhu
 •  Zmluvu o sprostredkovaní
 •  Zmluvu o ubytovaní
 •  Zmluvu o úschove
 •  Zmluvu o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy
 •  Zmluvu o uzavretí budúcej podnájomnej zmluvy
 •  Zmluvu o výpožičke
 •  Zmluvu o zriadení vecného bremena spojeného s vlastníctvom nehnuteľnosti
 •  Zmluvu o zrušení vecného bremena
 •  Žalobu o nahradenie vyhlásenia vôle na uzavretie zmluvy
 •  Žalobu o náhradu škody porušením právnej povinnosti
 •  Žalobu o náhradu škody pre neplatnosť právneho úkonu
 •  Žalobu o náhradu škody spôsobenej na prevzatej veci
 •  Žalobu o náhradu škody spôsobenej vstupom na susediaci pozemok
 •  Žalobu o náhradu škody, ktorá bola spôsobená prevádzkovou činnosťou
 •  Žalobu o obmedzenie užívacieho práva k bytu, ktorého nájom sa skončil uplynutím doby
 •  Žalobu o obnovenie bezpodielového spoluvlastníctva manželov
 •  Žalobu o odstránenie neoprávnenej stavby
 •  Žalobu o ochranu oprávnenej držby
 •  Žalobu o prechod nájmu bytu
 •  Žalobu o prikázanie neoprávnenej stavby do vlastníctva vlastníka pozemku
 •  Žalobu o splnenie dohody o výmene bytu
 •  Žalobu o uloženie povinnosti nahradiť účelne vynaložené náklady na odstránenie závad brániacich riadnemu užívaniu bytu
 •  Žalobu o uloženie povinnosti vykonať opatrenie na odvrátenie hroziacej škody
 •  Žalobu o uloženie povinnosti zhotoviť vec podľa zmluvy o zhotovení veci na zákazku
 •  Žalobu o určenie povinnosti umožniť vstup na susediaci pozemok
 •  Žalobu o určenie povinnosti vymeniť vadnú vec kúpenú v obchode
 •  Žalobu o určenie povinnosti zdržať sa zásahov do vlastníckeho práva
 •  Žalobu o určenie vlastníckeho práva k veci
 •  Žalobu o určenie vlastníckeho práva nadobudnutého vydržaním
 •  Žalobu o usporiadanie pomerov medzi vlastníkom pozemku a vlastníkom neoprávnenej stavby
 •  Žalobu o vrátenie daru
 •  Žalobu o vrátenie kúpnej ceny oproti vráteniu predmetu kúpy na základe kúpnej zmluvy neplatnej v dôsledku omylu
 •  Žalobu o vrátenie požičaných peňazí
 •  Žalobu o vydanie hnuteľnej veci
 •  Žalobu o vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov po rozvode
 •  Žalobu o vyporiadanie škodcov, ktorí zodpovedajú za škodu spoločne a nerozdielne
 •  Žalobu o vypratanie bytu
 •  Žalobu o vypratanie nehnuteľnosti
 •  Žalobu o zdržanie sa zásahov do práva zodpovedajúceho vecnému bremenu
 •  Žalobu o zdržanie sa zásahov do vlastníckeho práva
 •  Žalobu o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva
 •  Žalobu o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva prikázaním veci za náhradu
 •  Žalobu o zrušenie bezpodielového spoluvlastníctva manželov za trvania manželstva
 •  Žalobu o zrušenie bezpodielového spoluvlastníctva manželov za trvania manželstva z dôvodu podnikateľskej činnosti
 •  Žalobu podielového spoluvlastníka na rozhodnutie o hospodárení so spoločnou vecou
 •  Žalobu manžela o vrátenie nie bežnej veci patriacej do bezpodielového spoluvlastníctva manželov
 •  Žalobu na zrušenie práva spoločného nájmu bytu manželmi
 •  Žalobu o náhradu nákladov účelne vynaložených na vec
 •  Žalobu o náhradu škody spôsobenej na odložených veciach
 •  Žalobu o náhradu škody spôsobenej na vnesených veciach
 •  Žalobu o náhradu škody spôsobenej odcudzením alebo stratou vecí, ak stratila fyzická osoba pri poškodení možnosť ich opratrovať
 •  Žalobu o náhradu škody spôsobenej okolnosťami, ktoré majú pôvod v povahe prístroja alebo inej veci, použitej pri plnení záväzku
 •  Žalobu o náhradu škody spôsobenej tým, kto sa vlastnou vinou dostal do stavu, že nie je schopný ovládať svoje konanie a posúdiť jeho následky
 •  Žalobu o náhradu škody spôsobenej tými, ktorí nemôžu posúdiť následky svojho konania
 •  Žalobu o náhradu škody spôsobenej úmyselným konaním proti dobrým mravom
 •  Žalobu o náhradu za plnenie poskytnuté veriteľovi
 •  Žalobu o uplatnenie nároku z predkupného práva
 •  Žalobu o určenie neplatnosti vydedenia
 •  Žalobu o určenie neplatnosti závetu
 •  Žalobu o určenie povinnosti oplotiť pozemok
 •  Žalobu o určenie spôsobu a rozsahu užívania veci patriacej do bezpodielového spoluvlastníctva manželov
 •  Žalobu o určenie vlastníctva k spracovanej cudzej veci
 •  Žalobu o vrátenie plnenia z neplatnej zmluvy
 •  Žalobu o vydanie bezdôvodného obohatenia
 •  Žalobu o vydanie bezdôvodného obohatenia získaného tým, za koho sa plnilo
 •  Žalobu o vydanie dedičstva
 •  Žalobu o vydanie stratenej veci
 •  Žalobu o zaplatenie kúpnej ceny
 •  Žalobu o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva predajom veci
 •  Žalobu podielového spoluvlastníka na rozhodnutie súdu o dôležitej zmene spoločnej veci
 •  Žalobu pozostalého o určenie, že má dedičské právo
 •  Žiadosť dlžníka o súhlas veriteľa s prevzatím dlhu

 • Z oblasti občianskeho súdneho poriadku

 •  Čiastočné späť vzatie návrhu
 •  Doplnenie návrhu
 •  Námietku miestnej nepríslušnosti
 •  Námietku zaujatosti
 •  Návrh na doplnenie rozsudku
 •  Návrh na náhradu trov konania
 •  Návrh na nariadenie predbežného opatrenia
 •  Návrh na predbežné opatrenie – nevstupovať do bytu
 •  Návrh na prerušenie konania
 •  Návrh na prenesenie príslušnosti vo veci starostlivosti o maloletých
 •  Návrh na odpustenie zmeškania lehoty
 •  Návrh na umorenie listiny
 •  Návrh na začatie konania o obmedzenie spôsobilosti na právne úkony
 •  Návrh na začatie konania o vrátenie spôsobilosti na právne úkony
 •  Návrh na zrušenie rozsudku o obmedzení spôsobilosti na právne úkony
 •  Podnet na ustanovenie opatrovníka
 •  Návrh na obnovu konania
 •  Návrh na vyslovenie zákazu zasahovania do pokojného stavu
 •  Návrh na ochranu osobnosti
 •  Návrh na určenie neplatnosti právneho úkonu absolútne neplatného
 •  Návrh na určenie neplatnosti právneho úkonu relatívne neplatného
 •  Dovolanie sa neplatnosti relatívne neplatného právneho úkonu
 •  Návrh na opravu rozsudku
 •  Návrh na opravu odôvodnenia rozsudku
 •  Návrh na oslobodenie od súdnych poplatkov
 •  Návrh na osvojenie dieťaťa manželmi
 •  Návrh na osvojenie dieťaťa manželom rodiča dieťaťa
 •  Návrh na osvojenie dieťaťa osamelou osobou
 •  Návrh na zrušenie osvojenia
 •  Návrh na prerušenie konania
 •  Návrh na prikázanie veci inému súdu z dôvodu vhodnosti
 •  Návrh na pripustenie zámeny účastníka
 •  Návrh na pripustenie zmeny návrhu
 •  Návrh na prijatie do úschovy
 •  Návrh na pokračovanie v konaní
 •  Návrh na uzavretie zmluvy
 •  Návrh na vydanie platobného rozkazu
 •  Návrh na vyhlásenie za mŕtveho
 •  Návrh na vydanie predbežného opatrenia
 •  Návrh na vykonanie dokazovania
 •  Návrh na vylúčenie sudcu z prejednávania a rozhodovania veci
 •  Návrh na vyslovenie predbežnej vykonateľnosti rozsudku
 •  Návrh na zabezpečenie dôkazu
 •  Návrh na vstúpenie ďalšieho účastníka do konania
 •  Návrh na zámenu účastníka konania
 •  Návrh na začatie konania
 •  Návrh na zmenu účastníkov konania
 •  Návrh na zmenu rozsudku, ak sa podstatne zmenili okolnosti
 •  Návrh na zmierovacie konanie
 •  Návrh na zrušenie rozsudku pre zmeškanie
 •  Návrh na zrušenie uznesenia o schválení zmieru
 •  Nesúhlas s ustanovením spoločného zástupcu
 •  Odstúpenie od zmluvy
 •  Odstránenie vady návrhu na začatie konania
 •  Odpor proti platobnému rozkazu
 •  Odporovaciu žalobu o neúčinnosť právneho úkonu
 •  Odvolanie proti uzneseniu o neustanovení zástupcu
 •  Odvolanie proti rozsudku
 •  Odvolanie proti uzneseniu o ustanovení za opatrovníka
 •  Odvolanie proti výroku o trovách konania v platobnom rozkaze
 •  Odvolanie proti uzneseniu, ktorým sa zamieta žiadosť o oslobodenie od súdnych poplatkov
 •  Opravu návrhu
 •  Ospravedlnenie neúčasti na pojednávaní
 •  Oznámenie o odvolaní splnomocnenia
 •  Oznámenie o vypovedaní splnomocnenia
 •  Oznámenie vedľajšieho účastníka o vstupe do konania
 •  Prijatie návrhu na uzavretie zmluvy
 •  Späťvzatie návrhu na začatie konania
 •  Späťvzatie odvolania
 •  Späťvzatie žaloby
 •  Späťvzatie žaloby sčasti
 •  Splnomocnenie pre celé konanie
 •  Splnomocnenie pre určité úkony
 •  Udelenie splnomocnenia zamestnancovi odborovej organizácie
 •  Uznanie nároku a žiadosť o plnenie v splátkach
 •  Uznanie nároku žalovaným
 •  Vyjadrenie k návrhu
 •  Vyjadrenie k odvolaniu
 •  Vyjadrenie k žalobe
 •  Vypovedanie splnomocnenia
 •  Vzdanie sa odvolania
 •  Zmenu návrhu na začatie konania
 •  Žiadosť o doručovanie písomnosti elektronickými prostriedkami
 •  Žiadosť o konanie bez zbytočných prieťahov
 •  Žiadosť o odpustenie poriadkovej pokuty
 •  Žiadosť o odročenie pojednávania
 •  Žiadosť o predĺženie lehoty
 •  Žiadosť o ustanovenie opatrovníka
 •  Žiadosť o ustanovenie zástupcu
 •  Žiadosť o vrátenie súdnych poplatkov
 •  Žiadosť o vykonanie dôkazu mimo pojednávania
 •  Žiadosť o oslobodenie od súdnych poplatkov
 •  Žiadosť príjemcu o vydanie predmetu úschovy
 •  Žiadosť zložiteľa o vydanie predmetu úschovy

 • Z oblasti zákonníka práce

 •  Dohodu o pracovnej činnosti
 •  Dohodu o skončení pracovného pomeru
 •  Dohodu o uznaní záväzku na náhradu škody
 •  Dohodu o brigádnickej práci študentov
 •  Dohodu o hmotnej zodpovednosti za hodnoty zverené na vyúčtovanie
 •  Dohodu o spoločnej hmotnej zodpovednosti
 •  Dohodu o vykonaní práce
 •  Dohodu o zmene pracovnej zmluvy
 •  Dohodu o zvýšení kvalifikácie
 •  Odstúpenie od dohody o hmotnej zodpovednosti
 •  Odvolanie písomného súhlasu s ďalšou zárobkovou činnosťou
 •  Okamžité skončenie pracovného pomeru zamestnancom
 •  Okamžité skončenie pracovného pomeru zamestnávateľom
 •  Oznámenie zamestnávateľa, že trvá na tom, aby zamestnanec ďalej konal svoju prácu
 •  Písomné upozornenie na porušenie pracovnej disciplíny
 •  Potvrdenie o prevzatí zvereného predmetu
 •  Poverenie zamestnanca zamestnávateľom
 •  Pracovnú zmluvu
 •  Pracovnú zmluvu na dobu určitú
 •  Pracovný poriadok
 •  Rozhodnutie o krátení dovolenky
 •  Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe
 •  Splnomocnenie na prijatie mzdy
 •  Súhlas zamestnávateľa so žiadosťou zamestnanca na skončenie pracovného pomeru dohodou
 •  Upozornenie zamestnanca, že nemá vytvorené riadne pracovné podmienky
 •  Uznanie záväzku na náhradu škody
 •  Výpoveď dohody o brigádnickej práci študentov
 •  Výpoveď zamestnanca
 •  Výpoveď zamestnávateľa pre porušenie pracovnej disciplíny
 •  Výpoveď zamestnávateľa z dôvodu nadbytočnosti
 •  Vyslovenie nesúhlasu zamestnávateľa so skončením pracovného pomeru dohodou
 •  Žalobu na náhradu mzdy za nevyčerpanú dovolenku
 •  Žalobu na náhradu škody na odložených veciach
 •  Žalobu na náhradu škody vzniknutej vydaním nepravdivého pracovného posudku
 •  Žalobu na poskytnutie odstupného
 •  Žalobu na uloženie povinnosti určiť zamestnancovi čerpanie dovolenky
 •  Žalobu na uloženie povinnosti zamestnávateľovi zaradiť zamestnanca na prácu dohodnutú v pracovnej zmluve
 •  Žalobu na úpravu pracovného posudku
 •  Žalobu na úpravu pracovnej doby ženy starajúcej sa o dieťa
 •  Žalobu na určenie nároku na pracovné voľno
 •  Žalobu na určenie neplatnosti nesúhlasu na výkon inej zárobkovej činnosti
 •  Žalobu na určenie neplatnosti preradenia do iného miesta výkonu práce
 •  Žalobu na vydanie bezdôvodného obohatenia
 •  Žalobu na zaplatenie odmeny z dohody o vykonaní práce
 •  Žalobu na zaplatenie schodku
 •  Žalobu na náhradu mzdy z dôvodu neplatného skončenia pracovného pomeru
 •  Žalobu o neplatnosť výpovede
 •  Žalobu o neplatnosť výpovede pre porušenie pracovnej disciplíny
 •  Žalobu o určenie, že neprítomnosť zamestnanca v práci nie je neospravedlnenou absenciou
 •  Žalobu o zaplatenie náhrady mzdy pri prekážke v práci
 •  Žalobu o zaplatenie príspevku na úhradu škody za nesplanie povinnosti na jej odvrátenie
 •  Žalobu zamestnávateľa o neplatnosť okamžitého skončenia pracovného pomeru a o náhradu škody
 •  Žalobu na náhradu škody vzniknutej stratou zverených predmetov
 •  Žalobu na uloženie povinnosti vydať potvrdenie o zamestnaní
 •  Žalobu na uloženie povinnosti vydať pracovný posudok
 •  Žalobu na určenie neplatnosti preradenia na inú prácu
 •  Žalobu proti diskriminácií v pracovnoprávnych vzťahoch
 •  Žiadosť hmotne zodpovedného zamestnanca o vykonanie inventúry
 •  Žiadosť o náhradu škody na odložených veciach
 •  Žiadosť o náhradu škody utrpenej pri odvracaní škody
 •  Žiadosť o poskytnutie riadnej dovolenky na zotavenie
 •  Žiadosť o poskytnutie rodičovskej dovolenky
 •  Žiadosť o poskytnutie rodičovskej dovolenky otcom dieťaťa
 •  Žiadosť o povolenie kratšieho pracovného času
 •  Žiadosť o prijatie do zamestnania
 •  Žiadosť o príspevok na úhradu škody za nesplnenie povinnosti odvrátenia škody
 •  Žiadosť o skončenie pracovného pomeru dohodou
 •  Žiadosť o udelenie súhlasu na zárobkovú činnosť
 •  Žiadosť o úpravu pracovného času
 •  Žiadosť o vrátenie plnení poskytnutých podľa dohody o zvýšení kvalifikácie
 •  Žiadosť o vrátenie preplatku mzdy
 •  Žiadosť o vydanie potvrdenia o zamestnaní
 •  Žiadosť o vydanie pracovného posudku
 •  Žiadosť o zaplatenie náhrady mzdy za nevyčerpanú dovolenku
 •  Žiadosť o zrušenie vyslania na pracovnú cestu

 • Z oblasti zákona o rodine

 •  Návrh maloletého na povolenie uzavrieť manželstvo
 •  Návrh na rozvod manželstva bez maloletých detí
 •  Návrh na rozvod manželstva s maloletými deťmi
 •  Návrh na úpravu styku maloletého dieťaťa s blízkymi osobami zomretého manžela
 •  Návrh na úpravu výkonu rodičovských práv a povinností a určenie výživného
 •  Návrh na určenie mena maloletého dieťaťa súdom
 •  Návrh na určenie výživného
 •  Návrh na zmenu rozhodnutia o osobnej starostlivosti
 •  Návrh na zníženie výživného
 •  Návrh na zrušenie vyživovacej povinnosti
 •  Návrh na zverenie maloletého dieťaťa do pestúnskej starostlivosti
 •  Návrh na zvýšenie výživného
 •  Návrh plnoletého dieťaťa na určenie výživného

 • Z oblasti správneho konania

 •  Čestné vyhlásenie
 •  Návrh na povolenie obnovy konania
 •  Návrh na vylúčenie zamestnanca správneho orgánu z prejednávania a rozhodovania veci
 •  Návrh účastníka konania na odloženie od výkonu rozhodnutia
 •  Odpor proti rozkazu
 •  Odvolanie
 •  Odvolanie obvineného proti rozhodnutiu o priestupku
 •  Odvolanie poškodeného proti rozhodnutiu o priestupku
 •  Podnet na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania
 •  Späťvzatie návrhu na začatie konania o priestupku
 •  Späťvzatie odvolania účastníka konania
 •  Splnomocnenie na zastupovanie účastníka konania
 •  Uplatnenie nároku na náhradu škody
 •  Vylúčenie zamestnanca správneho orgánu z konania pre zaujatosť
 •  Žaloba o preskúmaní rozhodnutia správneho orgánu
 •  Žiadosť o odpustenie zmeškanej lehoty
 •  Žiadosť o opravu rozhodnutia z dôvodu zrejmej nesprávnosti v písomnom vyhotovení rozhodnutia
 •  Žiadosť o postúpenie veci inému správnemu orgánu
 •  Žiadosť o vykonanie opatrenia proti nečinnosti správneho orgánu

 • Z oblasti daňového konania

 •  Námietku proti postupu zamestnanca správcu dane pri výkone daňovej kontroly
 •  Odvolanie proti rozhodnutiu o uložení pokuty
 •  Odvolanie proti rozhodnutiu o uložení pokuty za porušenie zákona o používaní ERP
 •  Odvolanie proti rozhodnutiu o vyrubení dane z nehnuteľnosti
 •  Odvolanie proti rozhodnutiu o vyrubení sankčného úroku
 •  Odvolanie proti rozhodnutiu o žiadosti o vrátenie daňového preplatku
 •  Oznámenie o zriadení stálej prevádzkarne
 •  Podnet na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania
 •  Splnomocnenie na zastupovanie v daňovom konaní
 •  Žiadosť o delegovanie miestnej príslušnosti správcu dane na iného správcu dane
 •  Žiadosť o odpustenie daňového nedoplatku
 •  Žiadosť o odpustenie zmeškanej lehoty určenej správcom dane
 •  Žiadosť o povolenie odkladu platenia dane
 •  Žiadosť o povolenie úľavy zo sankcie
 •  Žiadosť o povolenie zaplatenia dane v splátkach
 •  Žiadosť o predĺženie lehoty určenej správcom dane
 •  Žiadosť o preúčtovanie daňového preplatku
 •  Žiadosť o registráciu osoby na daň z pridanej hodnoty
 •  Žiadosť o súhlas správcu dane na výmaz z obchodného registra
 •  Žiadosť o vrátenie daňového bonusu
 •  Žiadosť o vrátenie daňového preplatku
 •  Žiadosť o vrátenie daňového preplatku na dani z príjmov
 •  Žiadosť o vrátenie preddavkov na daň z príjmu
 •  Žiadosť o vykonanie kompenzácie nároku na nadmerný odpočet
 •  Žiadosť o vykonanie opatrenia proti nečinnosti správcu dane
 •  Žiadosť o zaplatenie úroku z dôvodu vrátenia preplatku po lehote ustanovenej zákonom
 •  Žiadosť o zmenu dňa začatia výkonu daňovej kontroly

 • Z oblasti územného konania

 •  Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby
 •  Žiadosť o predĺženie platnosti územného Rozhodnutia
 •  Žiadosť o vydanie stavebného povolenia na vodnú stavbu
 •  Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby a o využívaní územia
 •  Ohlásenie drobnej stavby
 •  Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác
 •  Žiadosť o stavebné povolenie na stavbu, na ktorú bolo vydané samostatné územné rozhodnutie
 •  Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred dokončením
 •  Žiadosť o povolenie informačného, reklamného, propagačného zariadenia
 •  Žiadosť o povolenie terénnych úprav
 •  Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
 •  Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby
 •  Žiadosť o povolenie odstránenia stavby

 • Z oblasti trestného práva

 •  Dovolanie obvineného
 •  Nahradenie väzby zárukou, sľubom, ktorým do konania pribral znalca
 •  Námietku zaujatosti voči orgánu činnému v trestnom konaní
 •  Návrh na nahradenie väzby zložením peňažnej záruky
 •  Návrh na povolenie obnovy konania
 •  Návrh na zastavenie trestného stíhania
 •  Návrh obvineného na doplnenie vyšetrovania a vyjadrenie k dôkazom
 •  Návrh obvineného na nahradenie väzby jeho písomným sľubom
 •  Návrh obvineného na postúpenie veci inému orgánu
 •  Návrh obvineného na prerušenie trestného stíhania
 •  Návrh obvineného na schválenie zmieru
 •  Návrh obvineného na zastavenie trestného stíhania
 •  Návrh obvineného, aby prokurátor vrátil vec vyšetrovateľovi s pokynmi na doplnenie vyšetrovania
 •  Návrh obžalovaného na odročenie hlavného pojednávania
 •  Návrh obžalovaného, aby sa hlavné pojednávanie konalo v jeho neprítomnosti
 •  Návrh odsúdeného na prepustenie z ochranného liečenia
 •  Návrh odsúdeného na upustenie od výkonu ochranného liečenia
 •  Návrh odsúdeného na zmenu spôsobu výkonu ochranného liečenia
 •  Návrh odsúdeného na zrušenie zaistenia majetku a uspokojenie nároku poškodeného na náhradu škody
 •  Návrh podmienečne prepusteného na rozhodnutie o jeho osvedčení v skúšobnej dobe
 •  Návrh poškodeného na uspokojenie jeho nároku na náhradu škody zaistením majetku obvineného
 •  Návrh poškodeného na zrušenie právoplatného rozhodnutia prokurátora
 •  Návrh záujmového združenia občanov na podmienečné upustenie od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti
 •  Návrh záujmového združenia občanov na prejednanie veci na pracovisku
 •  Návrh záujmového združenia občanov na účasť jeho zástupcu na hlavnom pojednávaní
 •  Návrh záujmového združenia občanov, aby väzby obvineného bola nahradená jeho zárukou
 •  Nesúhlas obžalovaného s prečítaním zápisnice o výsluchu svedka na hlavnom pojednávaní
 •  Odopretie súhlasu poškodeného s trestným stíhaním
 •  Odpor proti obvineného trestnému rozkazu
 •  Odvolanie obžalovaného
 •  Odvolanie obžalovaného proti rozsudku
 •  Odvolanie obžalovaného proti rozsudku pre porušenie zásady reformatio in peius
 •  Odvolanie poškodeného
 •  Odvolanie súhlasu poškodeného s trestným stíhaním
 •  Ospravedlnenie obvineného, že sa nedostaví na výsluch
 •  Ospravedlnenie svedka, že sa nedostaví na výsluch
 •  Oznámenie obvineného o zvolení si iného obhajcu
 •  Oznámenie svedka o odopretí výpovede
 •  Podanie poškodeného o výške škody spôsobenej trestným činom
 •  Podnet obvineného na podmienečné zastavenie trestného stíhania
 •  Podnet obvineného na začatie konania o dohode o vine a treste
 •  Podnet svedka na podanie návrhu na zaradenie do programu ochrany
 •  Podnet záujmového združenia na začatie trestného stíhania
 •  Ponuka záujmového združenia občanov na prevzatie záruky za dovŕšenie nápravy odsúdeného
 •  Ponuku záujmového združenia občanov na prevzatie záruky za nápravu obžalovaného
 •  Späť vzatie odvolania
 •  Splnomocnenie udelené poškodeným
 •  Sťažnosť obvineného proti rozhodnutiu o vzatí do väzby
 •  Sťažnosť obvineného proti uzneseniu o zaistení nároku poškodeného na náhradu škody
 •  Sťažnosť obvineného proti uzneseniu, ktorým mu bolo vznesené obvinenie
 •  Sťažnosť odsúdeného proti uzneseniu o pokračovaní v ochrannom liečení
 •  Trestné oznámenie
 •  Udelenie súhlasu s trestným konaním
 •  Uplatnenie nároku obvineného na bezplatnú obhajobu
 •  Uplatnenie nároku svedka na svedočné
 •  Vyhlásenie obvineného, že trvá na prejednaní veci
 •  Vyhlásenie poškodeného o späťvzatí súhlasu s trestným stíhaním
 •  Vyjadrenie k dovolaniu
 •  Vyjadrenie obvineného ku skutočnostiam, ktoré sa mu kladú za vinu, a k dôkazom o nich
 •  Vyjadrenie obžalovaného k odvolaniu podanému v jeho neprospech
 •  Vyjadrenie zúčastnenej osoby k zhabaniu jeho veci
 •  Zvolenie si obhajcu obvineným
 •  Žiadosť o preskúmanie postupu policajta v prípravnom konaní
 •  Žiadosť o navrátenie lehoty na podanie sťažnosti
 •  Žiadosť o nazretie do spisu
 •  Žiadosť o odklad výkonu trestu
 •  Žiadosť o odškodnenie osoby poškodenej násilným trestným činom
 •  Žiadosť o preskúmanie postupu vyšetrovateľa
 •  Žiadosť o udelenie milosti
 •  Žiadosť o utajenie totožnosti svedka
 •  Žiadosť o vrátenie veci
 •  Žiadosť obvineného o opravu vyhotovenia rozsudku
 •  Žiadosť obvineného o oslobodenie ustanoveného obhajcu
 •  Žiadosť obvineného o prepustenie z väzby na slobodu
 •  Žiadosť obvineného o prepustenie z väzby na slobodu
 •  Žiadosť odsúdeného o odklad výkonu trestu odňatia slobody z dôležitých dôvodov
 •  Žiadosť odsúdeného o odklad výkonu trestu odňatia slobody z dôvodu ohrozenia života alebo zdravia
 •  Žiadosť odsúdeného o odloženie výkonu peňažného trestu
 •  Žiadosť odsúdeného o podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody
 •  Žiadosť odsúdeného o podmienečné upustenie od výkonu zvyšku trestu zákazu pobytu
 •  Žiadosť odsúdeného o podmienečné upustenie od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti
 •  Žiadosť odsúdeného o poskytnutie primeranej lehoty na obstaranie svojich záležitosti pred nástupom do výkonu trestu odňatia slobody
 •  Žiadosť odsúdeného o povolenie návštevy miesta, na ktoré sa vzťahuje trest zákazu pobytu
 •  Žiadosť odsúdeného o povolenie výkonu peňažného trestu v splátkach
 •  Žiadosť odsúdeného o prerušenie výkonu trestu odňatia slobody
 •  Žiadosť odsúdeného o upustenie od výkonu peňažného trestu alebo jeho zvyšku
 •  Žiadosť odsúdeného o upustenie od výkonu trestu odňatia slobody
 •  Žiadosť odsúdeného o upustenie od výkonu zvyšku trestu domáceho väzenia
 •  Žiadosť odsúdeného o zahladenie odsúdenia
 •  Žiadosť odsúdenej tehotnej ženy o odklad výkonu trestu odňatia slobody

 • Z oblasti exekučného poriadku

 •  Návrh povinného na odklad exekúcie
 •  Návrh povinného na zastavenie exekučného konania
 •  Návrh oprávneného na zastavenie exekučného konania
 •  Námietky proti exekúcii

 • Z oblasti obchodného zákonníka

 •  Návrh na zrušenie verejnej obchodnej spoločnosti
 •  Podpisový vzor konateľa
 •  Pozvánku na rokovanie valného zhromaždenia
 •  Spoločenskú zmluvu o založení komanditnej spoločnosti
 •  Spoločenskú zmluvu o založení spoločnosti s ručením obmedzeným
 •  Spoločenskú zmluvu o zriadení verejnej obchodnej spoločnosti
 •  Stanovy družstva
 •  Súhlas vlastníka nehnuteľnosti so zriadením sídla spoločnosti
 •  Vyhlásenie jediného zakladateľa a jediného spoločníka
 •  Vyhlásenie o rozsahu splatenia vkladov
 •  Vyhlásenie o splatení vkladu
 •  Zakladateľskú listinu o založení akciovej spoločnosti
 •  Zakladateľskú listinu o založení spoločnosti s ručením obmedzeným
 •  Zakladateľskú zmluvu o založení akciovej spoločnosti
 •  Zakladateľskú zmluvu o založení akciovej spoločnosti bez výzvy na upisovanie akcií peňažnými vkladmi
 •  Zápisnicu z rokovania valného zhromaždenia
 •  Zmluvu o prevode obchodného podielu obchodnej spoločnosti
 •  Zmluvu o výkone funkcie konateľa
 •  Žalobu na dodržanie obchodných zvyklostí
 •  Žalobu na vyporiadanie medzi spoločníkmi obchodnej spoločnosti
 •  Žalobu na zaplatenie dojednanej odmeny prokuristovi
 •  Žalobu na zdržanie sa klamlivej reklamy
 •  Žalobu na zdržanie sa protiprávneho používania obchodného mena a odstránenie závadného stavu
 •  Žalobu na zrušenie účasti spoločníka v spoločnosti s ručením obmedzeným
 •  Žalobu z právneho vzťahu medzi obchodnou spoločnosťou a jej zakladateľmi
 •  Komisionársku zmluvu
 •  Kúpnu zmluvu
 •  Kúpnu zmluvu s cenovou doložkou
 •  Mandátnu zmluvu
 •  Návrh na vydanie platobného rozkazu
 •  Zasielateľskú zmluvu
 •  Zmluvu o budúcej zmluve
 •  Zmluvu o dielo
 •  Zmluvu o kontrolnej činnosti
 •  Zmluvu o kúpe prenajatej veci
 •  Zmluvu o obchodnom zastúpení
 •  Zmluvu o predaji podniku
 •  Zmluvu o preprave vecí
 •  Zmluvu o prevádzke dopravného prostriedku
 •  Zmluvu o skladovaní
 •  Zmluvu o sprostredkovaní
 •  Zmluvu o uložení veci
 •  Zmluvu o úvere
 •  Žaloba na náhradu škody voči komisionárovi
 •  Žalobu na bezplatné nadobudnutie vlastníctva prenajatej veci
 •  Žalobu na náhradu nákladov účelne vynaložených plnení z mandátnej zmluvy
 •  Žalobu na prevod práv priemyslového vzoru podniku
 •  Žalobu na určenie obsahu budúcej zmluvy
 •  Žalobu na vrátenie úverových prostriedkov z dôvodu odstúpenia od zmluvy
 •  Žalobu na zaplatenie provízie
 •  Žalobu na zaplatenie skladného
 •  Žalobu proti dopravcovi zo zodpovednosti za škodu na prepravovanej zásielke
 •  Žalobu z kúpnej zmluvy
 •  Žalobu z porušenia výhradného zastúpenia
 •  Žalobu zasielateľa proti príkazcovi na náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti poskytnúť správne údaje
 •  Žalobu zo zodpovednosti za vady diela

 • Z oblasti autorského práva

 •  Licenčnú zmluvu
 •  Licenčnú zmluvu na ochrannú známku
 •  Licenčnú zmluvu na predmet priemyselného vlastníctva
 •  Sublicenčnú zmluvu na predmet priemyselného vlastníctva
 •  Vydavateľskú zmluvu
 •  Zmluvu o neobmedzenom využívaní informačnej databázy z web stránky
 •  Zmluvu o vytvorení diela
 •  Zmluvu o vytvorení ochrannej známky
 •  Zmluvu o vytvorení počítačového programu

Iné právne služby

 •  Paušálne zastupovanie klientov
 •  Služba poskytovaná pre družstvá, obchodné spoločností a obce

 • Pre klientov zabezpečujeme

 •  Právne poradenstvo
 •  Zastupovanie klienta pri rokovaniach s protistranou
 •  Zmluvy, právne rady, rozbory a stanoviská
 •  Vymáhanie pohľadávok

Cenník

Odmena advokáta je upravená vyhláškou Ministerstva spravodlivosti SR č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb.
Odmenu za právne služby dojednávame s klientom predovšetkým individuálne, po zohľadnení základných informácií o samotnej veci a potrieb klienta.
Klientovi poskytujeme v každom prípade osobitné nacenenie výšky odmeny za poskytnutie právnych služieb, pričom klient má stále na výber viacero alternatív odmeny,
najmä vo forme tarifnej odmeny a paušálnej odmeny.

Zašlite nám e-mailom stručný opis požadovanej služby a my vám obratom zašleme predbežnú kalkuláciu výšky odmeny.

Advokátska kancelária

 

Mgr. Juraj Berežný

Mgr. Juraj Berežný, advokát

0911 078 840
jberezny@gmail.com

IČO: 50039229
IČ DPH: SK1075659321
IBAN: SK4702000000003585676754

Pracovisko SVIDNÍK
Administratívna budova, 4. Poschodie
Sovietskych hrdinov 200/33, 089 01 Svidník
 
Pracovisko KOŠICE
Business Centre Košice, 6. Poschodie
Štúrova 27, 040 01 Košice